Delo (Slovenia)

Evrop­ska ide­ja o po­ti mi­ru, ki mo­ra ži­ve­ti in pre­ži­ve­ti

In­ter­reg Pot mi­ru/Walk of Pe­a­ce iz­bra­na za naj­bolj­ši evrop­ski pro­jekt le­ta – Ča­stna po­kro­vi­te­lja Po­ti mi­ru sta slo­ven­ski in ita­li­jan­ski pred­se­dnik

- Anja In­ti­har

Evrop­ski pro­gra­mi In­ter­reg, ki fi­nanč­no omo­go­ča­jo raz­lič­ne evrop­ske pro­jek­te, le­tos za­zna­mu­je­jo 30 let de­lo­va­nja. Okro­glo oble­tni­co so pro­sla­vi­li s po­seb­nim raz­pi­som In­ter­reg Pro­ject Slam, na ka­te­re­ga se je pri­ja­vi­lo 150 pro­jek­tnih idej iz Evro­pe, med nji­mi tu­di Walk of Pe­a­ce v okvi­ru pro­gra­ma In­ter­reg V-A Ita­li­ja – Slo­ve­ni­ja. Zgod­ba o mi­ru, ki so jo raz­lič­ni par­tner­ji sple­tli okrog de­di­šči­ne pr­ve sve­tov­ne voj­ne, je pre­pri­ča­la ži­ri­jo, sno­val­cem pa pri­ne­sla po­tr­di­tev, da s šte­vil­ni­mi par­tner­ji vztra­ja­jo na pra­vi po­ti. EU in nje­ni pre­bi­val­ci Walk of Pe­a­ce ozi­ro­ma Pot mi­ru pre­po­zna­va­jo kot ide­jo, po­memb­no za vso Evro­po in vsa­ke­ga po­sa­me­zni­ka.

Stro­kov­na ko­mi­si­ja je na pod­la­gi pred­sta­vi­tve iz­med 150 pri­ja­vlje­nih naj­prej iz­bra­la 30 naj­bolj pre­pri­člji­vih pro­jek­tov, no­sil­ci idej so mo­ra­li na­to hi­tro pri­pra­vi­ti pro­mo­cij­ski vi­deo. Fun­da­ci­ja Po­ti mi­ru v Po­so­čju in Po­so­ški ra­zvoj­ni cen­ter (PRC) sta s pod­po­ro dru­gih slo­ven­skih in ita­li­jan­skih par­tner­jev po­sne­la ilm, ki se je naj­prej uvr­stil med še­ste­ri­co ina­li­stov. Av­gu­sta in sep­tem­bra so ina­li­sti zbi­ra­li gla­so­ve na fa­ce­bo­o­ku, Walk of Pe­a­ce je za­se­del dru­go me­sto. Sle­dil je še za­dnji ko­rak – pred­sta­vi­tev pro­jek­ta. Pri Fun­da­ci­ji Po­ti mi­ru so se od­lo­či­li za tež­jo, a ve­li­ko bolj kre­a­tiv­no pot. Po­sne­li so pet­mi­nu­tni per­for­mans, v ka­te­rem so tri­je na­sto­pa­jo­či sko­zi igro pred­sta­vi­li po­slan­stvo in vi­zi­jo nji­ho­ve ide­je. Pri pred­sta­vi so so­de­lo­va­li za­po­sle­ni v Fun­da­ci­ji Po­ti mi­ru, Po­so­škem ra­zvoj­nem cen­tru in druž­bi Pro­mo Tu­ri­smo iz Fur­la­ni­je - Ju­lij­ske kra­ji­ne. Pro­jekt Walk of Pe­a­ce, okrog ka­te­re­ga je na­sta­lo tr­dno ogrod­je raz­i­sko­val­cev de­di­šči­ne pr­ve sve­tov­ne voj­ne in kra­jev, kjer je po­te­ka­la so­ška fron­ta, se bo skle­nil pri­ho­dnje le­to, a za­pu­stil bo­ga­to za­pu­šči­no. Po­leg ure­di­tve zna­ne po­ho­dni­ške tra­se so s po­mo­čjo evrop­skih sred­stev in de­nar­ne pod­po­re ob­čin med dru­gim ob­no­vi­li spo­me­ni­ke, zgo­do­vin­ske objek­te, po­so­do­bi­li pred­sta­vi­tve, ure­di­li ba­zo pa­dlih vo­ja­kov, da bi na ta ob­mo­čja pri­va­bi­li obi­sko­val­ce in jih sko­zi zgod­be opo­zo­ri­li na po­men mi­ru. Na­za­dnje so v okvi­ru pro­jek­ta ob­no­vi­li Fi­a­tov vo­ja­ški sta­ro­dob­nik in mu v Ko­ba­ri­du po­sta­vi­li pa­vi­ljon, ob­no­va je sta­la 58.000 evrov, ter ita­li­jan­sko vo­ja­ško ka­pe­lo Bes na Pla­ni­ci (v spo­min na pa­dle ita­li­jan­ske vo­ja­ke v pr­vi sve­tov­ni voj­ni naj bi jo dal zgra­di­ti sto­tnik Ce­le­sti­no Bes), za kar so po­ra­bi­li 32.000 evrov. Giulia Can­to­ne iz druž­be Pro­mo Tu­ri­smo je iz­po­sta­vi­la po­men ohra­nja­nja vseh mo­nu­men­tov, po­ko­pa­lišč in bo­jišč. Tre­ba jih je na­re­di­ti vi­dne, je po­u­da­ri­la, re­cept za to ni zgolj iz­ič­no re­sta­vri­ra­nje, tem­več tu­di di­gi­ta­li­za­ci­ja. »Ide­jo gra­di­mo na pod­la­gi tra­gič­ne zgod­be pr­ve sve­tov­ne voj­ne, ki je sku­pna vsej Evro­pi (in sve­tu) in da­nes po­ve­zu­je. Srž pro­jek­ta je ohra­nja­nje in raz­i­sko­va­nje de­di­šči­ne in spo­mi­na, ra­zvoj kul­tur­ne­ga tu­riz­ma ter šir­je­nje vre­dno­te mi­ru, pri­ja­telj­stva in so­de­lo­va­nja med na­ro­di zdaj in za pri­ho­dnje ro­do­ve,« je po­ve­da­la Ma­ša Kla­vo­ra, di­rek­to­ri­ca Usta­no­ve Fun­da­ci­ja Po­ti mi­ru v Po­so­čju. Da je pri­šla na­gra­da v nji­ho­ve ro­ke rav­no v le­tu, ko ta usta­no­va pra­znu­je 20 let de­lo­va­nja, Ko­ba­ri­ški mu­zej pa 30, je do­da­na vre­dnost. Tu­di di­rek­tor PRC Si­mon Škvor je na vpra­ša­nje, v čem so pred­stav­ni­ki EU in vsi, ki so gla­so­va­li za Pot mi­ru, pre­po­zna­li vre­dnost pro­jek­ta, po­u­da­ril: »V njem so pre­po­zna­li spo­ro­či­lo o ne­smi­slu vojn. Pre­po­zna­li so ga kot orod­je, s ka­te­rim re­snič­no lah­ko za­ži­vi med­na­ro­dno so­de­lo­va­nje raz­lič­nih in­sti­tu­cij ter s tem po­ve­zo­va­nje na­ro­dov.«

Vre­dno­ta mi­ru in pri­lo­žnost za sku­pni ra­zvoj

» Walk of Pe­a­ce je ide­ja in pro­jekt, ki te­me­lji na te­snem čez­mej­nem so­de­lo­va­nju Slo­ve­ni­je z Ita­li­jo v za­dnjih de­se­tih le­tih ter sko­zi tran­sna­ci­o­nal­ne pro­jek­te EU in dru­ge po­bu­de v za­dnjih le­tih po­ve­zu­je pred­stav­ni­ke in in­sti­tu­ci­je tu­di iz dru­gih dr­žav (Av­stri­ja, Bel­gi­ja, Bol­ga­ri­ja, Bo­sna in Her­ce­go­vi­na, Hr­va­ška, Če­ška, Ma­džar­ska, Nem­či­ja, Ro­mu­ni­ja, Ru­si­ja, Slo­va­ška, Ukra­ji­na). No­si in ši­ri vre­dno­te Evrop­ske uni­je, za­to v nje­no moč, od­go­vor­nost in pri­lo­žnost sno­val­ci ide­je ver­ja­me­mo že dvaj­set let,« je po­ve­da­la Ma­ša Kla­vo­ra. Ob­mo­čje, na ka­te­rem je po­te­ka­la so­ška fron­ta, je pol­no de­di­šči­ne in za­to iz­je­mne­ga zgo­do­vin­ske­ga po­me­na, je po­u­da­ri­la tu­di La­u­ra Co­mel­li, vod­ja pro­gra­ma In­ter­reg V-A Ita­li­ja – Slo­ve­ni­ja. »Pr­va sve­tov­na voj­na je iz­bruh­ni­la pred več kot sto le­ti, za­to je po­memb­no, da ne po­za­bi­mo, kaj se je ta­krat do­ga­ja­lo, da ne bo­mo po­no­vi­li na­pak. Opo­mi­nja­ti se mo­ra­mo, ka­ko se je gra­di­la Evrop­ska uni­ja. Le­ta 2020 smo bo­lje kot kdaj prej vi­de­li, da se mo­ra­mo v ča­su kri­ze obr­ni­ti va­se, a tu­di, da lah­ko le s so­de­lo­va­njem pre­ma­ga­mo te­ža­ve. Te bo­do ve­dno bolj glo­bal­ne. Walk of Pe­a­ce ne le da ohra­nja spo­min na voj­no, tem­več zdru­žu­je tu­di vi­re vsa­ke dr­ža­ve, ki ta­ko vsa­ka za­se in sku­paj ko­ra­ka­jo v bolj­šo in traj­nej­šo pri­ho­dnost.« Pri­zna­nje, ki ga je so­de­lu­jo­čim na­klo­ni­la EU, bo še po­ve­ča­lo pre­po­znav­nost fun­da­ci­je in par­tner­jev, ide­je in dol­go­roč­no za­sta­vlje­ne­ga pro­jek­ta ne le čez me­jo, am­pak tu­di šir­še. Zma­ga bo za­nje re­fe­ren­ca za no­ve evrop­ske pro­jek­te, ki jih pri­pra­vlja­jo in ki za­po­sle­nim v fun­da­ci­ji in PRC za­go­ta­vlja­jo ob­stoj in ra­zvoj.

———

Av­to­ri­ca je za­po­sle­na v De­lov­ni­ci.

• EU je ide­jo pre­po­zna­la kot po­memb­no za Evro­po in po­sa­me­zni­ka.

• Pri­zna­nje bo po­ve­ča­lo pre­po­znav­nost fun­da­ci­je in nje­nih par­tner­jev.

Pro­jekt Walk of Pe­a­ce se bo skle­nil ko­nec le­ta 2021, ide­ja Po­ti mi­ru pa se bo še na­prej ši­ri­la in iz­po­pol­nje­va­la.

 ?? Foto arhiv Usta­no­ve Fun­da­ci­ja Po­ti mi­ru v Po­so­čju ?? In­ve­sti­ci­je iz­va­ja­jo v okvi­ru pro­jek­ta je Po­so­ški ra­zvoj­ni cen­ter.
Walk of Pe­a­ce, nji­hov no­si­lec
Foto arhiv Usta­no­ve Fun­da­ci­ja Po­ti mi­ru v Po­so­čju In­ve­sti­ci­je iz­va­ja­jo v okvi­ru pro­jek­ta je Po­so­ški ra­zvoj­ni cen­ter. Walk of Pe­a­ce, nji­hov no­si­lec

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia