Delo (Slovenia)

Pro­stor, ki je di­ja­kom še bolj pri­lju­bil bra­nje

Knji­žni­ca Gi­m­na­zi­je Jo­že­ta Pleč­ni­ka Na 86 kva­dra­tnih me­trov ve­li­kem pro­sto­ru je tu­di či­tal­ni­ca, ki je hkra­ti manj­ša učil­ni­ca

- Sa­ša Bojc

»Ta pro­stor kar va­bi, da greš med po­li­ce, in prav to je po­memb­no: da di­ja­ki pri­de­jo vanj. Vča­sih tu­di za­to, da le po­gle­da­jo, kaj se do­ga­ja na ce­sti ali v Par­ku Zvez­da, a res je tu­di, da si od­slej ta­ko di­ja­ki kot uči­te­lji iz­po­so­ja­jo več knjig. Ta pri­vlač­nost pro­sto­ra po­me­ni tu­di več bra­nja,« je po­ve­da­la knji­žni­čar­ka in pro­fe­so­ri­ca špan­šči­ne Ur­ša Kastelic Vu­ka­di­no­vič o učin­ku na no­vo ure­je­ne knji­žni­ce na Gi­m­na­zi­ji Jo­že­ta Pleč­ni­ka v Lju­blja­ni. Ta pro­jekt Curk ar­hi­tek­tu­re je tu­di jav­nost okli­ca­la za naj­bolj­ši med jav­ni­mi pro­jek­ti na le­to­šnjem fe­sti­va­lu Od­pr­te hi­še Slo­ve­ni­je.

»Po od­stra­ni­tvi pre­del­nih sten sta se po­ka­za­la iz­ra­zi­to raz­lič­na pro­sto­ra: vsto­pni, ož­ji in čle­njen pro­stor, ki je pre­ma­lo osve­tljen v glo­bi­ni, ter ve­čji, eno­vit in sve­tel pro­stor. A ce­lo­tna po­vr­ši­na obeh me­ri le 86 kva­dra­tnih me­trov, in to je bi­la naj­ve­čja ome­ji­tev,« je po­ve­da­la Jo­ži­ca Curk. Ta­ko sta v pr­vem ož­jem pro­sto­ru, nek­da­njem ho­dni­ku, pred­vi­de­li spre­je­mni pro­stor in ka­bi­net za evi­den­ti­ra­nje gra­di­va, ki je za­prt s ste­kle­no ste­no, v ve­čjem pro­sto­ru ozi­ro­ma pr­vo­tni učil­ni­ci pa knji­žni­co s či­tal­ni­co, ki se po po­tre­bi spre­me­ni v manj­šo učil­ni­co.

Med re­ši­tva­mi, ki so zah­te­va­le več pre­mi­sle­ka, je so­go­vor­ni­ca ome­ni­la osve­tli­tev in vse po­treb­ne ele­k­trič­ne vo­de, ki jih ni ma­lo in sta jih po­sku­ša­li čim bolj skri­ti. V či­tal­ni­ci, de­ni­mo, za ka­te­ro sta si že­le­li bolj do­ma­čen ob­ču­tek ustva­ri­ti z na­vi­de­znim spu­stom stro­pa z le­se­ni­mi le­tva­mi, je osve­tli­tev skri­ta med le­tve.

Pre­pro­sto le­se­no po­hi­štvo

»Si­cer pa sva se pri opre­mi pro­sto­ra po­sku­ša­li čim bolj dr­ža­ti ti­ste­ga, kar je šol­ske pro­sto­re na­pol­nje­va­lo ne­koč, in to je bi­lo go­to­vo pre­pro­sto le­se­no po­hi­štvo. Tu­di tlak je po­do­ben pr­vo­tne­mu, hra­sto­ve­mu par­ke­tu v vzor­cu ri­bje ko­sti, vse sku­paj pa de­lu­je pre­pro­sto in hkra­ti le­po. Ve­se­li sva bi­li, da je vod­stvo šo­le pri­sluh­ni­lo pre­dlo­gu, da opre­mi do­da­mo še slo­ven­ske sto­le Rex in Mo­squi­to Ni­ka Kra­lja pa tu­di lu­či so plod slo­ven­ske­ga ra­zvo­ja in iz­de­la­ve In­tra. Po­sre­če­na se mi zdi še za­mi­sel so­de­lav­ke Aj­de, da na zu­na­nji rob knji­žnih po­lic po­sta­vi­mo po­li­ce z lo­go­ti­pom šo­le ozi­ro­ma Pleč­ni­ko­vo po­do­bo, na ka­te­rih so zdaj iz­po­sta­vlje­ne knji­ge, ki jih pri­po­ro­ča­ta knji­žni­čar­ki,« je po­u­da­ri­la so­go­vor­ni­ca in do­da­la, da so di­ja­ki že na od­pr­tju knji­žni­co vze­li za svo­jo.

Nje­ne odli­ke pa so pre­po­zna­ne tu­di zu­naj šo­le. Knji­žni­ca je le­tos pre­je­la na­gra­do Big SEE za no­tra­nje obli­ko­va­nje ter med 93 no­mi­ni­ra­ni­mi pro­jek­ti, ki jih je v pro­gram fe­sti­va­la Od­pr­te hi­še Slo­ve­ni­je uvr­sti­la stro­kov­na ži­ri­ja in za ka­te­re je bi­lo od­da­nih več kot 5400 gla­sov, pri­zna­nje za naj­bolj­ši pro­jekt v ka­te­go­ri­ji jav­nih objek­tov po mne­nju jav­no­sti.

 ?? Fotografij­e Ni­ka Curk ?? Ta­ko pri za­sno­vi pro­sto­ra kot pri opre­mi so po­sku­ša­li sle­di­ti pr­vo­tne­mu: pre­pro­ste­mu le­se­ne­mu po­hi­štvu, ki je tu­di ne­koč na­pol­nje­va­lo šol­ske stav­be.
Fotografij­e Ni­ka Curk Ta­ko pri za­sno­vi pro­sto­ra kot pri opre­mi so po­sku­ša­li sle­di­ti pr­vo­tne­mu: pre­pro­ste­mu le­se­ne­mu po­hi­štvu, ki je tu­di ne­koč na­pol­nje­va­lo šol­ske stav­be.
 ??  ?? Po od­stra­ni­tvi pre­del­nih sten hi­šni­ške­ga sta­no­va­nja sta se po­ka­za­la vsto­pni, ož­ji in čle­njen pro­stor, ka­mor je od­slej ume­ščen iz­po­so­je­val­ni pult, ter ve­čji, eno­vit in sve­tel pro­stor.
Po od­stra­ni­tvi pre­del­nih sten hi­šni­ške­ga sta­no­va­nja sta se po­ka­za­la vsto­pni, ož­ji in čle­njen pro­stor, ka­mor je od­slej ume­ščen iz­po­so­je­val­ni pult, ter ve­čji, eno­vit in sve­tel pro­stor.
 ??  ?? Či­tal­ni­ca je hkra­ti manj­ša učil­ni­ca za 12 di­ja­kov, ki jo je mo­go­če pre­gra­di­ti z dr­sni­mi vra­ti, ta­ko da tam po­uk v manj­ših sku­pi­nah po­te­ka vsak dan.
Či­tal­ni­ca je hkra­ti manj­ša učil­ni­ca za 12 di­ja­kov, ki jo je mo­go­če pre­gra­di­ti z dr­sni­mi vra­ti, ta­ko da tam po­uk v manj­ših sku­pi­nah po­te­ka vsak dan.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia