Delo (Slovenia)

Vro­če­krv­no ele­gan­tna špan­ka

Pr­vi ki­lo­me­tri Cu­pra for­men­tor pri­na­ša pre­mij­sko ka­ko­vost in špor­tnost za še ra­zu­mno ce­no

-

Cu­pra, Se­a­to­va pre­mij­ska bla­gov­na znam­ka, je po treh le­tih, ko so spr­va do­de­la­li ozi­ro­ma nad­gra­di­li le ne­kaj ob­sto­je­čih Se­a­to­vih mo­de­lov, pri­pra­vi­la pr­vi či­sto svoj iz­de­lek, ku­pe­je­vski kri­ža­nec z ne­ko­li­ko ne­na­va­dnim ime­nom for­men­tor. A ime ima svoj smi­sel, saj so ga pov­ze­li po div­je le­pem rtu For­men­tor, ki se upi­ra po­div­ja­nim va­lo­vom na skraj­nem se­ve­ru ba­le­ar­ske­ga oto­ka Ma­jor­ka.

Gre­gor Pu­celj

Ni skriv­nost, da Cu­pra išče kup­ce med lju­bi­te­lji vr­hun­ske­ga di­zaj­na in špor­tnih zmo­glji­vo­sti, za­to ne pre­se­ne­ča, da so v for­men­tor­ju zdru­ži­li prav to dvo­je. Če­prav so upo­ra­bi­li kom­pak­tno kon­cern­sko plat­for­mo, na ka­te­ri med dru­gim sto­ji­ta no­vi VW golf in se­at le­on, so iz­de­la­li pre­se­ne­tlji­vo sa­mo­svo­je vo­zi­lo, ki pri­te­gne po­gled. Če­prav for­men­tor z dol­ži­no 4,45 me­tra sploh ni ve­lik, za­ra­di od tal ne­ko­li­ko dvi­gnje­ne ka­ro­se­ri­je, ki jo za­zna­mu­je­jo ostre li­ni­je in iz­bo­če­ni bla­tni­ki, de­lu­je raz­me­ro­ma mo­goč­no in na vseh kon­cih, med dru­gim s pri­vlač­no obli­ko­va­ni­mi ko­le­sni­mi obro­či, spo­ro­ča, da je že­ljan hi­tre vo­žnje in iz­zi­vov. Kljub ku­pe­je­vske­mu zad­ku po­nu­ja zgle­dno udo­bje za dva tu­di na za­dnjih se­de­žih, za ka­te­ri­mi je pr­tlja­žni pro­stor z osnov­no pro­stor­ni­no 420 li­trov.

Vo­z­nik in so­po­tnik uži­va­ta v špor­tnem udo­bju, na so­li­dnih, ele­k­trič­no na­sta­vlji­vih se­de­žih z in­te­gri­ra­nim vzglav­ni­kom. Pov­sod so opa­zni ka­ko­vo­stni ma­te­ri­a­li in se­ve­da je ena od op­cij usnje­no obla­zi­nje­nje. Ar­ma­tur­na plo­šča z upra­vlja­li je di­gi­ta­li­zi­ra­na, med dru­gim je na vo­ljo več ko­ni­gu­ra­cij pri­ka­zo­val­ni­kov. In­fo­za­bav­ni sis­te­mi pa so »uje­tni­ki« osre­dnje­ga 12-palč­ne­ga za­slo­na, ki je do­bro pre­gle­den; ja­sno je, da ima for­men­tor sim-kar­ti­co, ta­ko da ste stal­no po­ve­za­ni s sve­tom. Hva­lim tu­di vo­lan­ski obroč, na ka­te­rem sta po­leg že obi­čaj­nih upra­vljal dva ve­li­ka gum­ba – za vžig mo­tor­ja in za iz­bi­ro ozi­ro­ma na­sta­vi­tev vo­z­ne­ga na­či­na. Ker je teh kar pet (udob­ni, špor­tni, še bolj špor­tni cu­pra, offro­ad in in­di­vi­du­al­ni), je gumb na vo­lan­skem obro­ču do­bro­do­šla re­ši­tev. Sa­mo­u­me­ven je za­je­ten pa­ket var­no­stnih asi­stenč­nih sis­te­mov.

Kaj pa for­men­tor­je­vo sr­ce? Kot re­če­no, ni­ti no­če skri­va­ti, da je špor­tnik, za­to so mu za pro­daj­ni za­če­tek vgra­di­li moč­no sr­ce. Gre za šti­ri­valj­ni 2,0-li­tr­ski tur­bo­ben­cin­ski mo­tor (TSI), z naj­ve­čjo mo­čjo 228 kW (310 KM) in 400 Nm naj­ve­čje­ga na­vo­ra, ki ga do­pol­nju­je­jo ele­k­tron­sko pri­la­go­dlji­vo pod­voz­je, se­dem­sto­penj­ski me­njal­nik DSG in stal­ni šti­ri­ko­le­sni po­gon. To mu omo­go­ča ele­k­tron­sko ome­je­no naj­ve­čjo hi­trost 250 km/h, kar smo med pr­vi­mi ki­lo­me­tri brez te­žav pre­iz­ku­si­li na av­to­ce­stah v oko­li­ci Mün­ch­na.

Pa ne gre le za naj­ve­čjo hi­trost, for­men­tor tu­di vr­hun­sko po­spe­šu­je (z me­sta do sto­ti­ce v 4,9 se­kun­de), po­leg te­ga je gle­de na svo­jo sko­raj te­ren­sko za­sno­vo prav ta­ko do­bro vo­dljiv in agi­len na obi­čaj­nih ce­stah. De­jan­sko je za nje­go­vo špor­tno vo­z­nost in ugla­še­nost po­skr­bel Šved Mat­ti­as Ek­s­tröm, do ne­dav­na uspe­šen dir­kač v nem­škem av­to­mo­bil­skem tek­mo­va­nju DTM in v re­li­kro­su, zdaj pa Cu­prin te­stni in dir­kal­ni vo­z­nik. Pre­pri­člji­ve zmo­glji­vo­sti svo­je­ga »iz­del­ka« nam je de­mon­stri­ral na po­sku­snem po­li­go­nu in nih­če ni ostal rav­no­du­šen.

Je pa to še­le za­če­tek. Od pri­ho­dnje­ga le­ta bo­do for­men­tor­ju po­sto­po­ma do­da­ja­li še dru­ge po­gon­ske sis­te­me, od ve­li­ko bolj umir­je­nih, 150-konj­ske­ga ben­cin­ca in di­zla, do dveh pri­ključ­nih hi­bri­dov (180 kW/245 KM in 150 kW/204 KM). Za­dnji bo pri­šel na vr­sto še naj­bolj po­po­pra­ni for­men­tor z več kot 350 ko­nji; na vo­ljo bo­do tu­di raz­lič­ni me­njal­ni­ki in iz­bi­ra med dvo- in šti­ri­ko­le­snim po­go­nom. Si­cer pa je pr­vi for­men­tor z mo­čjo 228 kW, z vsto­pno ce­no 45.332 evrov, slo­ven­skim kup­cem že na vo­ljo.

• Pr­vi sa­mo­stoj­ni mo­del Se­a­to­ve pre­sti­žne znam­ke Cu­pra.

• Špor­tnost na pr­vem me­stu, ka­sne­je tu­di bolj varč­ni po­go­ni.

• 4,45 me­tra dol­ži­ne in so­li­dna pro­stor­nost v pri­vlač­ni oble­ki.

 ?? Fotografij­i Gre­gor Pu­celj ?? Ne­kaj manj kot 4,5 me­tra dol­gi for­men­tor de­lu­je pre­pri­člji­vo in špor­tno.
Fotografij­i Gre­gor Pu­celj Ne­kaj manj kot 4,5 me­tra dol­gi for­men­tor de­lu­je pre­pri­člji­vo in špor­tno.
 ??  ?? Di­gi­ta­li­zi­ra­na ar­ma­tur­na plo­šča je so­dob­na in raz­gi­ba­na, a z opa­znim kon­cern­skim pr­stnim od­ti­som.
Di­gi­ta­li­zi­ra­na ar­ma­tur­na plo­šča je so­dob­na in raz­gi­ba­na, a z opa­znim kon­cern­skim pr­stnim od­ti­som.
 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia