Delo (Slovenia)

Vse bolj ga ne ma­ra­jo

-

Ne­dav­no je ja­pon­ska Maz­da spo­ro­či­la, da mo­del maz­da 6 ne bo več imel v tem se­gmen­tu pri­lju­blje­ne­ga di­zel­ske­ga po­go­na. Ta bo po no­vem na vo­ljo le še v ve­čjem SUV-mo­de­lu maz­da CX-5. Fran­co­ski Re­nault pa je na­po­ve­dal, da bo v Ve­li­ki Bri­ta­ni­ji di­zel­ski po­gon ohra­nil sa­mo še v me­ga­nu.

G. B.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia