Delo (Slovenia)

Nič več malč­kov?

-

Fran­co­ski kon­cern PSA je vr­sto let v to­var­ni na Če­škem iz­de­lo­val ma­la mo­de­la pe­u­ge­ot 108 in ci­tro­ën C1, sku­paj s to­yo­to aygo. Kot po­ro­ča Reuters, ju bo­do pre­ne­ha­li iz­de­lo­va­ti in ne bo­sta do­bi­la na­sle­dni­ka.

V kon­cer­nu na­ved­be ni­so ko­men­ti­ra­li. Kot še na­va­ja agen­ci­ja, naj bi se uma­kni­li iz sku­pne to­var­ne in men­da raz­mi­šlja­jo o mal­ce ve­čjem, a ce­nov­no do­sto­pnem mo­de­lu. G. B.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia