Delo (Slovenia)

Pri­ja­va la­stne go­lju­fi­je

-

Ame­ri­ška zve­zna dr­ža­va Ka­li­for­ni­ja je ena ti­stih, ki naj­bolj pre­ga­nja­jo kr­ši­tve emi­sij­skih pra­vil. Zdaj po­zi­va­jo iz­de­lo­val­ce av­to­mo­bi­lov,naj do kon­ca le­ta raz­kri­je­jo, ali ima­jo nji­ho­vi iz­del­ki opre­mo, ki ne­do­vo­lje­no vpli­va na sis­te­me nad­zo­ra iz­pu­stov iz av­to­mo­bi­la. Na­mi­gni­li so, da na to te­mo opra­vlja­jo več pre­i­skav in da pro­i­zva­jal­ci s pri­zna­njem lah­ko do­se­že­jo ka­snej­šo niž­jo (de­nar

no) ka­zen. G. B.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia