Delo (Slovenia)

Pr­vi po­prav­ni iz­pit za pre­či­šče­no Olim­pi­jo

No­go­met Da­nes in ju­tri se bo s tek­ma­mi 7. ko­la na­da­lje­va­lo dr­žav­no pr­ven­stvo – Ma­ri­bor že da­nes v No­vi Go­ri­ci

- Go­razd Ne­je­dly

Ka­kšne spre­mem­be v raz­mer­ju sil je pov­zro­čil re­pre­zen­tanč­ni pre­mor na oder 1. slo­ven­ske no­go­me­tne li­ge, bo raz­kril ta ko­nec te­dna, ko bo­do na spo­re­du tek­me 7. ko­la. To pri­na­ša ne­delj­ski der­bi med Olim­pi­jo in pr­va­kom Ce­lje. Pr­vi tek­mi v Ko­pru in No­vi Go­ri­ci bo­sta že da­nes, ju­tri pa še v Se­ža­ni in Mur­ski So­bo­ti.

Koper: Koper – Dom­ža­le (so­dnik Alen Bo­ro­šak):

Koper je po­stal moč­nej­ši, Dom­ža­le so po za­če­tnem ju­ri­šu v pra­znem te­ku. Mo­štvi sta si po­dob­ni, tež­ko sta pre­ma­glji­vi, a tu­di zma­gu­je­ta ozi­ro­ma bo­sta zma­go­va­li na te­sno. Ko­pr­ča­ni so osvo­ji­li manj točk od pri­ča­ko­vanj, Dom­žal­ča­ni so v me­jah, a že po tek­mi bo lah­ko vse obra­tno in v skla­du s ka­ko­vo­stjo enih in dru­gih.

No­va Go­ri­ca: Go­ri­ca – Ma­ri­bor (De­jan Ba­la­žič):

Go­ri­ča­ni so se se­sta­vi­li, a ve­li­ka ugan­ka so Ma­ri­bor­ča­ni. Ni­ti Ma­u­ru Ca­mo­ra­ne­si­ju se ne za­u­pa več to­li­ko kot pred nje­go­vim pri­ho­dom in tu­di Ma­ri­bor še ni od­i­gral tek­me, ki bi vli­va­la več op­ti­miz­ma. Na ro­ko mu ni šel ni­ti pre­mor. Aljo­ša Mat­ko je oku­žen, Jan Mla­kar se ukvar­ja s se­lek­tor­jem na­me­sto s tem, ka­ko bi za­bil gol, da ne bi na­sle­dnjo se­zo­no že tr­kal na vra­ta Dom­žal. Do­bra stvar je, da se je lah­ko tre­ner­ski štab po­sve­til dvi­go­va­nju for­me Ru­di­ja Po­že­ga Van­ca­ša. Če iz­gu­bi­jo še nje­ga, po­tem je bo­lje, da zač­ne­jo is­ka­ti okre­pi­tve v ru­dni­ku. V se­štev­ku je Ca­mo­ra­ne­si­je­va te­ža­va ena­ka, kot sta jo ime­la nje­go­va pred­ho­dni­ka: pre­po­ča­sna igra, pre­po­ča­sni igral­ci.

Se­ža­na: CB24 Ta­bor – Bra­vo (Roman Gla­žar):

Do­ma­čij­ski Ta­bor – v vseh tek­mah v Se­ža­ni je zma­gal – je moč­no osla­bljen. Brez dveh mož, ki sta ste­ber agre­siv­ne igre »na nož«, Ma­ria Ze­bi­ća in Do­mi­ni­ka Mi­ha­lje­vića, ima­jo Se­žan­ci manj ma­ne­vr­ske­ga pro­sto­ra za tak­tič­ne pre­o­braz­be. In pre­ma­lo mož za 90 mi­nut vi­so­ke­ga rit­ma, ki bi bil lah­ko adut go­stu­jo­če­ga tre­ner­ja De­ja­na Gra­bi­ća v der­bi­ju mo­štev z vr­ha le­stvi­ce. To pa je pro­blem SNL.

Ljubljana: Olim­pi­ja – Ce­lje (Matej Jug):

No­va Olim­pi­ja in pre­no­vlje­ni pr­vak. Ni­ti ce­le tri me­se­ce po dvo­bo­ju za šam­pi­on­ski na­slov se bo­sta po­me­ri­la dru­gač­na tek­me­ca. Lju­bljan­ča­ni so te­me­lji­to »pre­či­šče­ni«, Ce­lja­ni so iz­gu­bi­li dva naj­bolj­ša mo­ža. Pri Olim­pi­ji se po­sta­vlja­jo stva­ri na pra­vo me­sto. Ta­ko pra­vi­ta po­ra­žen­ca za­dnje tek­me v mi­nu­li se­zo­ni, tre­ner Di­no Sken­der in špor­tni di­rek­tor Mla­den Ru­do­nja. Prav ima­ta, Olim­pi­ja je v ve­li­kem der­bi­ju po­ka­za­la več kot Ma­ri­bor, am­pak te­ža­va naj­bolj­ših slo­ven­skih mo­štev je, da so dru­gi (še) bolj­ši. Celj­ski tre­ner Du­šan Ko­sić je imel med pre­mo­rom na vo­ljo več igral­cev kot Sken­der in je lah­ko še bolj ui­gral za­sed­bo. S pri­ho­dom nek­da­nje­ga re­pre­zen­tan­ta in tu­di ak­ter­ja na za­dnji šam­pi­on­ski tek­mi v Olim­pi­ji­nem dre­su Ro­ma­na Bez­ja­ka je do­bil po­memb­ne­ga mo­ža. To je ob­do­bje, ko Ce­lja­ni še­le za­če­nja­jo zbi­ra­ti toč­ke.

Mur­ska So­bo­ta: Mu­ra – Alu­mi­nij (Da­mir Sko­mi­na):

Pri­tož­be­na ko­mi­si­ja pri NZS si je pri­vo­šči­la pre­ce­dens. Na­gra­di­la je Alu­mi­nij z vr­ni­tvi­jo dveh točk, če­prav je kr­šil pra­vi­la tek­mo­va­nja, s či­mer je na­čel ve­ro­do­stoj­nost ko­mi­si­je in tek­mo­va­nja. Mu­ra je

• Olim­pi­ja bo pr­vič igra­la s Ce­ljem po tek­mi za šam­pi­on­ski na­slov.

• Ta­bor še ni od­dal toč­ke v do­ma­či Se­ža­ni.

• Vo­dil­na Mu­ra go­sti Alu­mi­nij, ki ni več za­dnji po vr­ni­tvi dveh točk.

ime­la oku­že­ne igral­ce in ni tre­ni­ra­la v po­pol­ni za­sed­bi. Tek­mo bo od­i­gra­la. Mi­mo­gre­de, v Ita­li­ji so Na­po­li­ju od­vze­li toč­ko, ker ni pri­šel na tek­mo v To­ri­no v pov­sem dru­gač­nih oko­li­šči­nah, ve­li­ko ne­var­nej­ših za zdrav­je. Dvo­boj je pre­iz­ku­šnja mo­či in zmo­žno­sti za do­ma­či ta­bor ter tre­ner­ja An­te­ja Ši­mun­džo. Alu­mi­nij je ze­lo za­ni­miv, če ga se­sta­vlja­jo pre­te­žno slo­ven­ski fan­tje.

 ?? Foto Uroš Hočevar ?? Olim­pi­ja in Ce­lje se bo­sta ju­tri v Sto­ži­cah pr­vič po­me­ri­la po šam­pi­on­ski tek­mi v Ce­lju, v ka­te­ri so kraj­šo po­te­gni­li Lju­bljan­ča­ni.
Foto Uroš Hočevar Olim­pi­ja in Ce­lje se bo­sta ju­tri v Sto­ži­cah pr­vič po­me­ri­la po šam­pi­on­ski tek­mi v Ce­lju, v ka­te­ri so kraj­šo po­te­gni­li Lju­bljan­ča­ni.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia