Delo (Slovenia)

Tu­di ve­le­moj­ster Jo­sip Ili­čić je na­red za igro

Tu­ja pr­ven­stva Pod drob­no­gle­dom ita­li­jan­ska se­rie A – Slo­ven­ska le­gi­o­nar­ja že da­nes v der­bi­jih v Mi­la­nu in Ne­a­plju

- Jer­nej Suhadolnik

Ljubljana – Jo­sip Ili­čić je na­red za igro! Ču­do­vi­ta no­vi­ca, ki je raz­ve­se­li­la vse re­snič­ne pri­vr­žen­ce no­go­me­tne igre. Ve­le­moj­ster Ata­lan­te, ki je mar­ca s šti­ri­mi go­li v Va­len­cii sam po­to­pil špan­ski klub in za­vih­tel Ita­li­ja­ne v če­tr­t­fi­na­le li­ge pr­va­kov, spo­mi­nja na do­bre­ga, sta­re­ga Ili­či­ća, ble­sti na tre­nin­gih in da­nes naj bi ob­ču­til vonj po tra­vi tu­di na enem naj­zah­tev­nej­ših go­sto­vanj v Evro­pi – na šta­di­o­nu sve­te­ga Pa­vla v Ne­a­plju. »Jo­jo« so­di med naj­ve­čje ko­ron­ske osmo­ljen­ce v sve­tov­ni no­go­me­tni dru­ži­ni, ta­ko moč­no ga je pri­za­de­la pan­de­mi­ja, ki ti­šči šport k tlom še da­nes. Kdo ve, ka­ko bi se kon­ča­la se­zo­na 2019/20, če ne bi za­vla­dal sve­tu co­vid-19, in kdo ve, kdaj bi se

usta­vi­la Ata­lan­ta v Ue­i­ni li­gi pr­va­kov in z njo njen pr­vi ve­le­moj­ster, ki je te­daj igral na rav­ni Li­o­ne­la Mes­si­ja.

Kra­nj­čan je pre­ži­vel eno naj­huj­ših pre­iz­ku­šenj do­slej, zdaj je na­red za igro, spo­ro­ča­jo iz čr­no-mo­dre­ga ta­bo­ra. Ve­sel je tre­ner Gi­an­pi­e­ro Ga­spe­ri­ni, ve­sel bo tu­di slo­ven­ski se­lek­tor Ma­tjaž Kek. Ili­čić bi si tež­ko za­mi­slil od­mev­nej­šo pri­lo­žnost za vr­ni­tev, kot je go­sto­va­nje pri Na­po­li­ju, in za­ni­mi­vo bo spre­mlja­ti, kdaj ga bo po­slal v ogenj Ga­spe­ri­ni, tre­ner vo­dil­ne eki­pe se­rie A.

Ata­lan­ta igra v stan­dar­dnem sis­te­mu igre 3-4-2-1, »Jo­jo« kan­di­di­ra za po­lo­žaj na de­sni stra­ni na­pa­da, to­rej ob ar­gen­tin­ski »de­set­ki« Ale­jan­dru Go­me­zu in za ko­lum­bij­skim hru­stom Du­va­nom Za­pa­to. Ka­ko po­mem­ben člen no­go­me­tne sen­za­ci­je iz Ber­ga­ma je (bil) prav slo­ven­ski re­pre­zen­tant, raz­kri­va nje­gov uči­nek iz­pred za­čet­ka pr­ve­ga va­la pan­de­mi­je: na 34 tek­mah v ma­ji­ci Ata­lan­te je zbral 15 go­lov v se­rie A, 5 v li­gi pr­va­kov in ene­ga v po­ka­lu, sku­paj pa zmo­gel 21 go­lov in 10 po­daj za gol!

Pri­bli­žno 400 mi­li­jo­nov evrov vre­dna eki­pa ča­ka na vr­ni­tev svo­je zvez­de, ki se odlič­no uja­me s šte­vil­ni­mi so­i­gral­ci. Vpo­klic Ata­lan­te za tek­mo z Na­po­li­jem je »pra­vi«, ni zgolj sim­bo­li­čen, ker je pred le­tom dni za­bil lep gol prav na tem šta­di­o­nu, tr­di­jo Ita­li­ja­ni. Ili­čić na tre­nin­gu uži­va v sti­ku z žo­go, vr­ti so­i­gral­ce sem ter tja, ob tem je pri­do­bil do­volj mi­šič­ne ma­se. Kdor ga je spre­mljal med tre­nin­gi, pra­vi, da bo nje­go­va zvez­da za­si­ja­la prej, kot si mi­sli ve­či­na. Po­tre­bu­je le še ne­kaj te­kem, zmag in go­lov, da si po­vr­ne sa­mo­za­vest, ki je te­melj za ka­kr­šne­ko­li pod­vi­ge v špor­tu ali ži­vlje­nju.

Ata­lan­ta je na­po­sled do­bi­la tu­di Ale­kse­ja Mi­ran­ču­ka (imel je te­ža­ve s ste­gen­sko mi­ši­co), po­le­tno okre­pi­tev, ki jo je klub pri­pe­ljal kot al­ter­na­ti­vo Jo­si­pu Ili­či­ću. Če po­mi­sli­mo, da ima Ga­spe­ri­ni tu­di Pa­ša­li­ća in Mu­ri­e­la, pre­mo­re res dol­go klop, ki mu bo pri­šla prav v li­gi pr­va­kov. Eli­tno Ue­i­no tek­mo­va­nje bo oži­ve­lo že na­sle­dnji te­den.

Prav za­vo­ljo te­ga bo ve­či­na naj­bolj­ših evrop­skih klu­bov igra­la li­ga­ške tek­me že da­nes, ne­de­lja bo na­me­nje­na po­čit­ku. Tu­di naj­ve­čji me­stni der­bi na »škor­nju« bo­do igra­li da­nes, ko se bo­sta me­ri­la In­ter in Mi­lan. Na San Si­ru se bo kar tr­lo zvezd: med vra­tni­ca­ma bo­sta vra­tar­ja iz naj­viš­je­ga ra­zre­da na sve­tu – Sa­mir Han­da­no­vić in Gi­gi Don­na­rum­ma –, v na­pa­du bo­mo spre­mlja­li spo­pad do­ma­če na­ve­ze Lu­ka­ku-Mar­ti­nez in go­stu­jo­če­ga asa, ki je pre­ma­gal co­vid, Zla­ta­na Ibra­hi­mo­vića.

 ?? Foto Vin­cen­zo Pin­to/AFP ?? Jo­sip Ili­čić uži­va na tre­nin­gih.
Foto Vin­cen­zo Pin­to/AFP Jo­sip Ili­čić uži­va na tre­nin­gih.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia