Delo (Slovenia)

V so­ju ža­ro­me­tov pra­zne Sto­ži­ce in Zla­to­rog

Ro­ko­met Krim Mer­ca­tor nuj­no po­tre­bu­je toč­ki pro­ti Nem­kam v li­gi pr­va­kinj, za Ce­lja­ne z Rib­ni­co moč­na ge­ne­ral­ka za Za­greb

- Pe­ter Za­lo­kar

Ljubljana – Vse slab­ša epi­de­mi­o­lo­ška sli­ka je iz dvo­ran zno­va od­gna­la na­vi­ja­če, ven­dar ro­ko­me­tna se­zo­na še klju­bu­je ko­ro­na­vi­ru­su. Ko­nec te­dna bo­sta na Slo­ven­skem v ospred­ju da­na­šnji tek­mi pa­ra­dnih klu­bov Kri­ma Mer­ca­tor­ja v li­gi pr­va­kinj in Ce­lja Pi­vo­var­ne La­ško v li­gi NLB.

Kri­mov­ke so si obe­ta­le, da bo­do da­nes ob 16. uri v Sto­ži­cah igra­le pred svo­ji­mi na­vi­ja­či, po­tem ko so za­ra­di okuž­be v eki­pi mo­ra­le v ka­ran­te­no in od­po­ve­da­le do­ma­čo tek­mo z Es­bjer­gom. Zdaj jim v go­ste pri­ha­ja nem­ški pr­vak Bi­e­ti­gheim, am­pak klub je kljub odo­bri­tvi NIJZ pre­kli­cal pri­so­tnost 400 gle­dal­cev. Ti bi bi­li do­bro­do­šli za eki­po Uro­ša Bre­gar­ja, saj gre za eno ključ­nih te­kem v že­lji po na­pre­do­va­nju v iz­lo­čil­ne bo­je. Po treh tek­mah ima Krim toč­ko, ki jo je osvo­jil v Ru­si­ji, na­kar je mo­ral v izo­la­ci­jo, kar se je po­zna­lo v Me­t­zu, kjer Lju­bljan­čan­ke ni­so bi­le kon­ku­renč­ne Tja­ši Stan­ko in so­i­gral­kam (27:33).

Bi­e­tingheim je tek­mec po me­ri, je na za­dnjem me­stu v sku­pi­ni A s šti­ri­mi po­ra­zi, a ga ne gre pod­ce­nje­va­ti. Po sla­bem za­čet­ku dvi­gu­je for­mo, na­mu­čil je ta­ko vo­dil­ni Kri­sti­an­sand kot Ro­stov-Don, pro­ti ka­te­re­mu je klo­nil za gol. Naj­bolj­ša strel­ka eki­pe je mla­da le­vo­ro­ka igral­ka Ju­lia Ma­id­hof, ki je do­se­gla že 24 go­lov. Za njo sta An­tje La­u­re­nro­th (16) in Kim Na­id­zi­na­vi­ci­us (15). Pri kri­mov­kah pred­nja­či­ta no­vin­ki iz tu­ji­ne, Bra­zil­ka Sa­ma­ra Da Sil­va Vi­e­i­ra (17) in Oce­a­ne Ser­ci­en Ugo­lin (13). Za edi­no toč­ko je za­slu­žna do­ma­ča okre­pi­tev Ma­ja Sve­tik. »Ko­maj ča­ka­mo tek­mo v Sto­ži­cah. Pri­ča­ku­jem na­pet in bor­ben dvo­boj,« pra­vi Pri­mor­ka.

Bi­e­ti­gheim je ob Es­bjer­gu in Fe­ren­cva­ro­su ne­po­sre­den tek­mec slo­ven­skih pr­va­kinj za me­sta 5 in 6 v sku­pi­ni, v ka­te­ri so fa­vo­ri­ti Kri­sti­an­sand, Metz, Ro­stov-Don in CSM Bu­ka­re­šta. Tre­ner­ja Bre­gar­ja za­dnje me­sto Nemk ne za­va­ja. »Bi­e­ti­gheim ima ka­ko­vo­stno zu­na­njo li­ni­jo, go­ji skan­di­na­vski slog z ve­li­ko te­ka, za­to mo­ra­mo zdr­ža­ti vseh 60 mi­nut,« opo­zar­ja »Bre­gi«, ki je bolj za­do­vo­ljen z obram­bo kot na­pa­dom.

Rib­ni­ca do­ber test za Za­greb

Tu­di dru­ga naj­ve­čja ro­ko­me­tna dvo­ra­na na Slo­ven­skem bo sa­me­va­la. Ce­lja­ni bo­do v der­bi­ju 7. ko­la v Zla­to­ro­gu ob 17.30 go­sti­li Ri­ko Rib­ni­co, dru­go­u­vr­šče­no eki­po za­dnje se­zo­ne. Do­lenj­cem ne gre po

na­čr­tih, v pe­tih tek­mah so do­ži­ve­li dva po­ra­za, do­ma­če­ga pro­ti Tri­mu in pri Je­ru­za­le­mu. To­da še ve­dno ima­jo moč­no eki­po, ki lah­ko pre­kri­ža ra­ču­ne pi­vo­var­jem, ki ne de­lu­je­jo pre­pri­člji­vo in v li­gi pr­va­kov ni­za­jo po­ra­ze z dvo­šte­vilč­no raz­li­ko v go­lih. A nji­ho­va pri­o­ri­te­ta je li­ga NLB, v ka­te­ri še ni­ma­jo spo­dr­slja­ja. Do­bra pred­sta­va bi bi­la le­pa spod­bu­da pred sre­di­no po­memb­no tek­mo v Za­gre­bu.

»Ne sme­mo raz­mi­šlja­ti o pri­ho­dnjih tek­mah, le o Rib­ni­ci, ki ima do­bro eki­po. Ime­la je ne­kaj smo­le, zdaj pa se vra­ča, kar ka­že njen re­zul­tat pro­ti Kr­ki. Raz­mi­šlja­ti mo­ra­mo o svo­ji igri in od­pra­vlja­ti na­pa­ke, ki nas na tek­mah ve­li­ko sta­ne­jo,« že­li for­mo ne­ka­te­rih no­sil­cev igre dvi­gni­ti tre­ner To­maž Ocvirk.

Po­tem ko sta bi­li si­no­či od­i­gra­ni tek­mi med Slo­va­nom in Slo­venj Grad­cem (22:23) ter Izo­lo in Tri­mom (26:41), bo da­nes ob 19. uri na spo­re­du še ena. Go­re­nje bo po me­se­cu dni na­sto­pi­lo v Rde­či dvo­ra­ni, tek­mec pa je zah­te­ven, Je­ru­za­lem, ki je me­sto viš­je na tre­tjem me­stu. Dvo­bo­ji Kr­ka – Koper, Ma­ri­bor – Do­bo­va in Ljubljana – Lo­ka so za­ra­di co­vi­da-19 pre­lo­že­ni.

• Krim bo da­nes ob 16. uri v li­gi pr­va­kinj go­stil nem­ški Bi­e­ti­gheim.

• Der­bi 7. ko­la v li­gi NLB bo med Ce­ljem PL in Ri­kom Rib­ni­co.

• V naj­ve­čjih dvo­ra­nah v Slo­ve­ni­ji za­ra­di co­vi­da-19 ne bo gle­dal­cev.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia