Delo (Slovenia)

Tina zdaj med 15

-

Sölden – Gle­de na raz­mer­ja mo­či iz prej­šnje se­zo­ne je Me­ta Hro­vat (da­nes bo ime­la štar­tno šte­vil­ko 9) udar­na slo­ven­ska tek­mo­val­ka na pre­mi­e­ri, to­da vi­so­ko me­ri­ta tu­di Ana Bu­cik (25) in Tina Rob­nik (15). Sle­dnja je zdaj čla­ni­ca pr­ve ja­ko­stne sku­pi­ne, tu­di za­to se prav ve­se­li pr­ve tek­me. »Moj cilj bo­do uvr­sti­tve med pet­naj­ste­ri­co, v Söl­dnu mi po­na­va­di ustre­za ta dol­ga pro­ga,« pra­vi Lu­čan­ka, si­cer ze­lo pri­dna tu­di v štu­dij­skih klo­peh. Na­za­dnje je opra­vi­la stro­kov­ni iz­pit iz so­ci­al­ne­ga var­stva, v na­sle­dnjih te­dnih pa bo na­da­lje­va­la pi­sa­nje ma­gi­str­ske na­lo­ge, ki jo na­me­ra­va kon­ča­ti v tem štu­dij­skem le­tu. Med Slo­ven­ka­mi bo na­sto­pi­la še Ne­ja Dvor­nik (61), tek­mo bo od­pr­la Fe­de­ri­ca Bri­gno­ne. S. U.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia