Delo (Slovenia)

Osta­li v No­vi po­šti

-

Sölden – Na pri­zo­ri­šču uvo­dne tek­me se­zo­ne vla­da­jo po­seb­ne raz­me­re, to­krat ni šte­vil­nih obi­sko­val­cev, v Söl­dnu in ne­ka­te­rih oko­li­ških va­seh so zgolj ude­le­žen­ci pri­re­di­tve. Slo­ven­ska re­pre­zen­tan­ca je osta­la v svo­ji dol­go­le­tni ba­zi, ho­te­lu Ne­ue Post (No­va po­šta), tam so ta­ko kot že vr­sto let tu­di fran­co­ske smu­čar­ke. Po­ro­če­val­cem pa so pri­re­di­te­lji do­de­li­li na­me­sti­tve, pro­ste iz­bi­re ni bi­lo. Ce­na je eno­tna: v pen­zi­o­nu je so­ba z bo­ga­tim av­strij­skim zaj­tr­kom 70 evrov na noč, v ho­te­lih pa pol­pen­zi­on­ska oskr­ba z zaj­tr­kom in ve­čer­jo dva­krat več – to­rej 140 evrov. S. U.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia