Delo (Slovenia)

Tri dir­ke v Bel­gi­ji, Tim Gaj­ser vo­di

-

Lom­mel – V sve­tov­nem pr­ven­stvu mo­to­kro­si­s­tov sle­di­jo tri dir­ke v bel­gij­skem Lom­mlu, kjer bo bra­ni­lec na­slo­va Tim Gaj­ser (Hon­da) bra­nil rde­čo šte­vil­ko vo­dil­ne­ga. Pred An­to­ni­om Ca­i­ro­li­jem (KTM) ima po 12 dir­kah od 18 že 24 točk pred­no­sti. Meh­ka miv­ka mu si­cer ne ustre­za naj­bolj, am­pak la­ni je v Bel­gi­ji zma­gal, za­to se na­de­ja do­bre­ga štar­ta in re­zul­ta­ta. Pr­va dir­ka ju­tri­šnje VN Flan­dri­je bo ob 12.15, dru­ga ob 16.10. P. Z.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia