Delo (Slovenia)

Uru­gvaj­ka pre­se­ne­ti­la Emo z za­pi­som v slo­ven­šči­ni

Ema Ko­zin in Chris Na­mus ki­pi­ta od sa­mo­za­ve­sti pred dre­vi­šnjim dvo­bo­jem za šam­pi­on­ske pa­so­ve zdru­ženj WBC, WBF in WIBA

-

Do­na­u­wörth – Od­šte­va­nja je ko­nec, na Ba­var­skem bo dre­vi od­mev­na bo­ksar­ska pri­re­di­tev, na ka­te­ri se na­me­ra­va slo­ven­ska »prin­ce­ska« Ema Ko­zin po­slad­ka­ti z »mo­ril­skim bon­bo­nom«, kot se gla­si vzde­vek Uru­gvaj­ke Chris Na­mus. Zma­ga pri­na­ša ogro­mno, ob na­slo­vih sve­tov­ne pr­va­ki­nje po raz­li­či­cah WBA in WIBA tu­di pre­sti­žni šam­pi­on­ski pas naj­bolj ce­nje­ne­ga pro­fe­si­o­nal­ne­ga zdru­že­nja WBC.

Tek­mi­ci sta vče­raj uspe­šno pre­sta­li ura­dno teh­ta­nje. Ko­zi­no­va (19 zmag, 10 s k. o., 1 ne­od­lo­čen iz­id) je mo­ra­la si­cer od­vre­či še paj­ki­ce, da je smu­kni­la pod naj­viš­jo do­vo­lje­no te­žo za sre­dnjo ka­te­go­ri­jo (do 72,574 kg), med­tem ko se je Na­mu­so­vi (25 zmag, 8 s k. o., 5 po­ra­zov) je­zi­ček na teh­tni­ci usta­vil že pri 69,8 ki­lo­gra­ma. Za­tem sta se po­sta­vi­li pred nav­zo­če v tu­kaj­šnjem Me­stnem ho­te­lu, dru­ga dru­gi sku­ša­li na­gna­ti strah v ko­sti z mr­kim po­gle­dom in ka­za­njem sti­snje­nih pe­sti.

Se­ve­da je bi­lo to le za fo­to­graf­ske objek­ti­ve, ko sta se spet oble­kli, sta se ve­dli kot pri­ja­te­lji­ci, ki se že dol­go ni­sta vi­de­li. Iz­ku­še­na Uru­gvaj­ka je na­šo bor­ko pre­se­ne­ti­la ce­lo z da­ri­lom. »Ker je ne­kje pre­bra­la, da ra­da re­šu­jem su­do­ku, mi je po­da­ri­la to igro. Oči­tno me je do­bro pro­u­či­la. Zra­ven je pri­lo­ži­la li­stek, na ka­te­re­ga je ob kon­cu v slo­ven­šči­ni za­pi­sa­la tu­di, da upa, da se bo­va do­bro 'spr­li' in se opra­vi­či­la za mo­re­bi­tne na­pa­ke sple­tne­ga pre­va­jal­ni­ka,« je za­u­pa­la 21-le­tni­ca iz Šmar­tne­ga ob Sa­vi, ki je 12 let sta­rej­ši na­spro­tni­ci po­da­ri­la za­šči­tni ma­ski s svo­jim ime­nom in pri­im­kom.

Uru­gvaj­ka upa, da dvo­boj ne bo tra­jal vseh 10 rund

A s tem je bi­lo Emi­ne pri­ja­zno­sti do tek­mi­ce bolj ali manj ko­nec, dre­vi (okrog 21.00) bo­sta šli obe na pol­no. »Ka­kor je ona pro­u­če­va­la me­ne, sem tu­di jaz njo. Chris je pre­cej moč­na bo­ksar­ka, ki se zna do­bro po­kri­va­ti. Ko sem opa­zo­va­la, ka­ko bo­ksa, sem raz­mi­šlja­la o tem, ka­ko bi se od­zva­la na ka­te­re­ga od nje­nih udar­cev ali kom­bi­na­cij,« je raz­kri­la Ko­zi­no­va in pri ana­li­zi pri­šla do spo­zna­nja, da tu­di Na­mu­so­va – ta­ko kot vsi – de­la na­pa­ke, ki jih bo po­sku­ša­la iz­ko­ri­sti­ti.

»Ko po spro­že­nem udar­cu na­re­di ko­rak na­zaj, mi ne de­lu­je pre­pri­člji­vo. Ta­krat je po mo­jem ran­lji­va.

Več­krat tu­di ' te­le­fo­ni­ra' ozi­ro­ma vna­prej raz­kri­je, kaj bo na­re­di­la,« je Ko­zi­no­va po­ve­da­la o Na­mu­so­vi, ki je naj­ne­var­nej­ša s polraz­da­lje in ka­dar pri­ti­sne tek­mi­co na vr­vi. »Te­ga ji ne bom do­vo­li­la,« je pri­bi­la slo­ven­ska šam­pi­on­ka, ki ji sa­mo­za­vest vli­va­jo do­bre pred­sta­ve na spa­rin­gih. »Če bom po­no­vi­la svoj boks z za­dnjih tre­nin­gov, me ni­ti ma­lo ne skr­bi. Zma­ga mi v tem pri­me­ru ne mo­re ui­ti!«

Iz­ku­še­na Ju­žno­a­me­ri­čan­ka sta­vi na svo­je bo­ga­tej­še iz­ku­šnje. »To je mo­ja ve­li­ka pri­lo­žnost in ver­ja­mem, da bom zma­ga­la. Oce­nju­jem, da sem v vseh pr­vi­nah bolj­ša od Eme, ki je mlaj­ša in ni­ma še to­li­ko iz­ku­šenj,« je pre­so­di­la Na­mu­so­va in na vpra­ša­nje, ka­ko se bo po nje­nem raz­ple­tel dvo­boj, od­vr­ni­la, čaš da upa, da ne bo tra­jal vseh de­set rund. »Na­de­jam se, da ga bo ko­nec v tre­tji, če­tr­ti ali naj­po­zne­je pe­ti run­di!«

 ?? Foto Mi­ha Ši­mno­vec ?? Chris Na­mus (le­vo) in Ema Ko­zin sta se po vče­raj­šnjem ura­dnem teh­ta­nju ta­ko­le pre­me­ri­li z očmi.
Foto Mi­ha Ši­mno­vec Chris Na­mus (le­vo) in Ema Ko­zin sta se po vče­raj­šnjem ura­dnem teh­ta­nju ta­ko­le pre­me­ri­li z očmi.
 ?? Mi­ha Ši­mno­vec, po­ro­če­va­lec ??
Mi­ha Ši­mno­vec, po­ro­če­va­lec

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia