Delo (Slovenia)

Bo­žič pr­vi, Sa­v­šek dru­gi

-

Ljubljana – Ob stro­gih var­no­stnih ukre­pih in za za­pr­ti­mi vra­ti se je v Tac­nu za­če­la pr­va tek­ma se­zo­ne za sve­tov­ni po­kal v sla­lo­mu na div­jih vo­dah. Za­ra­di manj­še­ga šte­vi­la tek­mo­val­cev so bi­le kva­li­fi­ka­ci­je for­mal­nost, saj so vsi na­pre­do­va­li v so­bo­tni in ne­delj­ski pol­fi­na­le. Med ka­nu­i­sti je bil na moč­no na­ra­sli Sa­vi naj­hi­trej­ši Lu­ka Bo­žič, dru­gi je bil Be­nja­min Sa­v­šek z dve­ma ka­zen­ski­ma se­kun­da­ma in za­o­stan­kom treh de­se­tink. Prav ta­ko dru­gi je bil med ka­ja­ka­ši Vid Ku­der Ma­ru­šič (Pe­ter Ka­u­zer je bil 11.), med ka­ja­ka­ši­ca­mi pa je bi­la Eva Ter­čelj tre­tja. Da­nes ob 8.45 bo­do na spo­re­du pol­fi­nal­ni na­sto­pi ka­ja­ka­šic in ka­ja­ka­šev, ob 11.30 pa še fi­na­le. B. E.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia