Delo (Slovenia)

Štir­je snub­ci za ro­ko kra­lji­ce špor­tov

Atle­ti­ka Roman Dob­ni­kar, Pe­ter Ku­ko­vi­ca, Kle­men Bo­štjan­čič in Sto­jan Ni­ko­lić v če­tr­tek v skup­ščin­ski boj za pred­se­dni­ka AZS

- Mar­ko Ur­šič

Ljubljana – V če­tr­tek, 22. t. m., bo, če bo­do splo­šni ukre­pi za­ra­di vi­ru­sne­ga po­lo­ža­ja vsaj ta­kšni, kot so zdaj, vo­lil­na skup­šči­na z na­lo­go iz­vo­li­tve pred­se­dni­ka Atlet­ske zve­ze Slo­ve­ni­je. Na­ci­o­nal­ni in­šti­tut za jav­no zdrav­je je do­vo­lil shod de­le­ga­tov, skup­šči­na se lah­ko iz­ve­de v skla­du z na­vo­di­li, lju­bljan­ska Uni­on­ska dvo­ra­na je do­volj ve­li­ka, de­le­ga­ti pa bo­do tu­di ime­li do­vo­lje­nje, da lah­ko za to pri­lo­žnost pre­sto­pi­jo re­gij­ske me­je.

• Vo­lil­na se­ja skup­šči­na AZS bo 22. ok­to­bra v Uni­on­ski dvo­ra­ni.

• Kan­di­da­tu­ro za pred­se­dni­ka so od­da­li štir­je po­sa­me­zni­ki.

• Vsi so moč­ni v slo­ven­skih go­spo­dar­skih vo­dah.

Za ro­ko kra­lji­ce špor­tov so štir­je pro­sil­ci, snub­ci: zdaj­šnji pred­se­dnik AZS Roman Dob­ni­kar, nek­da­nji Pe­ter Ku­ko­vi­ca ter Kle­men Bo­štjan­čič in Sto­jan Ni­ko­lić. Vsi so pred­sta­vi­li svo­je pro­gra­me, mne­nja in po­gle­de, če bi za­pi­sa­li prav vsa­ko iz­re­če­no be­se­do, bi bil ča­so­pi­sni se­sta­vek v de­be­li­ni te­le­fon­ske­ga ime­ni­ka, pa ne Slo­ve­ni­je, tem­več Ki­taj­ske. To­rej, po­splo­še­no in si­la skr­če­no, se kan­di­da­ti v pred­se­dni­ški boj po­da­ja­jo z na­sle­dnji­mi pro­gram­sko-mnenj­ski­mi sklo­pi.

Roman Dob­ni­kar, me­ne­džer pro­jek­tnih re­ši­tev v Gen-I: »Pred šti­ri­mi le­ti sem svo­jo kan­di­da­tu­ro ne­se­bič­no po­nu­dil vsem de­le­žni­kom, saj zve­za ni bi­la v do­brem sta­nju. Ta­ko or­ga­ni­za­cij­sko kot inanč­no. Sku­paj smo šli v to, da opra­vi­mo dva man­da­ta, pr­ve­ga za re­ši­tev kri­znih stva­ri in sa­na­ci­jo inanc. Te smo ure­di­li, ta­ko, da ni več ni­ti ene­ga ne­pla­ča­ne­ga ra­ču­na. Vsi atle­ti in atle­ti­nje s po­god­ba­mi, ki ni­so majh­ne, ima­jo do dne­va iz­pla­ča­ne vse po­god­be, na­gra­de, pla­ča­ne ra­ču­ne, pri­pra­ve in opre­mo. Dru­ga stvar je bi­la or­ga­ni­za­cij­ska ure­di­tev, da je pi­sar­na AZS ser­vis klu­bom po vsej Slo­ve­ni­ji. Zdaj že­lim z eki­po v na­sle­dnjih šti­rih le­tih opra­vi­ti man­dat, na­rav­nan na dvaj­set pro­gram­skih točk, pet vsa­ko le­to. Ključ­ni po­u­dar­ki so po­ve­ča­nje pro­ra­ču­na in po­kro­vi­telj­skih sred­stev, ta­ko na na­ci­o­nal­ni rav­ni kot tu­di po­moč re­gij­skim klu­bom. Tem bo­mo da­li več de­nar­ja za pri­pra­ve, re­pre­zen­tanč­na opre­ma se ne bo vra­ča­la. Or­ga­ni­zi­ra­li bi več re­gij­skih tek­mo­vanj. Ze­lo po­memb­ni so tu­di nov pri­stop do mar­ke­tin­ga, teh­no­lo­ški na­pre­dek, nad­stan­dar­dna za­va­ro­va­nja in zdrav­ni­ška po­moč.«

Pe­ter Ku­ko­vi­ca, pro­ku­rist pod­je­tja Her­man in par­tner­ji: »Za kan­di­da­tu­ro sem se od­lo­čil, ker me je ve­li­ko tre­ner­jev, atle­tov in atlet­skih de­lav­cev za­pro­si­lo, da se še en­krat sku­šam za­vih­te­ti na pred­se­dni­ški po­lo­žaj. Ker da so raz­me­re ta­kšne, da bi bi­lo tre­ba nad­gra­di­ti, po­ve­za­ti de­lo­va­nje atlet­ske zve­ze in pri­do­bi­ti več sred­stev. S tem pa za­go­to­vi­ti, da bo­do atle­ti, kot so tu­di v dveh dru­gih ob­do­bjih, ko sem že bil pred­se­dnik, z ve­li­kih tek­mo­vanj pri­na­ša­li ko­laj­ne. Že­li­mo iz­bolj­ša­ti de­lo­va­nje zve­ze, ključ­na pa sta dvig in pod­po­ra klu­bom, tam tre­ner­ji va­di­jo atle­te in klu­bi si že­li­jo ve­čje pod­po­re AZS. Zdaj je na po­god­bah 18 atle­tov, v bolj­ših ča­sih jih je bi­lo tu­di 86. Z eki­po se bom ze­lo po­tru­dil, da bo­mo po­ve­ča­li po­kro­vi­telj­ska sred­stva in s tem se­ve­da omo­go­či­li, da bo na po­god­bah več atle­tov, kot jih je zdaj. Tu­di me­dij­ska iz­po­sta­vlje­nost atle­ti­ke bi mo­ra­la bi­ti na viš­ji rav­ni, ena od na­log vod­stva bo, da jo za­go­to­vi­mo. Po­jav­nost atle­ti­ke je bi­la v pre­te­klo­sti ve­li­ko ve­čja, mi­slim, da si za­slu­ži več opa­znost v naj­ra­zlič­nej­ših me­di­jih.«

Kle­men Bo­štjan­čič, pred­se­dnik uprav­ne­ga od­bo­ra Sa­ve: »Ne­ka­te­re stva­ri v Atlet­ski zve­zi Slo­ve­ni­je so v re­du, a mar­si­kaj tu­di ni, mar­si­kaj je bi­lo v pre­te­klo­sti, pred de­se­ti­mi le­ti, bi­stve­no bo­lje, kot je da­nes. Ne­ka­te­re stva­ri so za­mr­le, po­tre­ben je nov pri­stop. Ključ­na stvar je, da lju­dje sto­pi­jo sku­paj, pred­sta­vljam se z eki­po, s Pri­mo­žem Koz­mu­som, Bri­gi­to Bu­ko­vec, Sa­šem Apo­sto­lo­vskim. V mo­jem pro­gra­mu se bo­do vi­de­li vsi klu­bi, stva­ri je tre­ba ure­di­ti na re­gij­ski rav­ni, ta je sko­raj za­mr­la. Ne bom se vti­kal v stro­ko, v atle­ti­ki je ve­li­ko zna­nja in en­tu­zi­az­ma, tu­di tre­ner­jev, ki de­la­jo za ze­lo maj­hen de­nar. To ni več do­volj, te lju­di je tre­ba po­ve­za­ti sku­paj in pro­gram­ske stva­ri iz­ve­sti, to­rej, da bo­mo vse pe­lja­ti v is­to smer. Re­snič­no me na­mreč ža­lo­sti, da je v slo­ven­ski atle­ti­ki ve­li­ko spo­rov med do­lo­če­ni­mi lju­dmi.«

Sto­jan Ni­ko­lić, ge­ne­ral­ni di­rek­tor Hol­din­ga Slo­ven­ske elek­trar­ne: »Sli­šal sem, da je atlet­ska zve­za na­če­lo­ma v tem tre­nut­ku do­bro or­ga­ni­zi­ra­na, da po­tre­bu­je le mal­ce do­da­tne pod­po­re ozi­ro­ma spod­bu­de. Z mo­ji­mi iz­ku­šnja­mi in re­zul­ta­ti tu­di na dru­gih po­dro­čjih lah­ko k te­mu do­pri­ne­sem. Dru­ga te­ža­va je re­gij­ska raz­dvo­je­nost med klu­bi, de­jan­sko pa se vse do­ga­ja v njih. Zve­za mo­ra bi­ti pod­po­ra klu­bom, ne le inanč­no, tem­več tu­di or­ga­ni­za­cij­sko, kar lah­ko na kon­cu da glav­ni pro­dukt, tre­ner­je in vr­hun­ske atle­te. Moč­nej­ši kot so klu­bi, več je vr­hun­skih tre­ner­jev in tek­mo­val­cev. Slo­ve­ni­ja je po­sta­la tu­di pre­cej ne­de­jav­na na med­na­ro­dnem po­dro­čju, po Gre­gor­ju Ben­či­ni ni­smo ime­li re­sne igu­re ne v bal­kan­ski, ne v evrop­ski ali sve­tov­ni zve­zi. V de­lo­va­nju atlet­ske zve­ze tu­di ni no­be­ne­ga vr­hun­ske­ga atle­ta, kar je ža­lo­stno. Atle­ti­ka ni do­volj pri­so­tna v me­di­jih, v Slo­ve­ni­ji ni­ma­mo re­snej­še­ga atlet­ske­ga tek­mo­va­nja. Klu­bom sem oblju­bil, da bom de­lal na sis­te­mu, ki bo de­lo­val za njih. Saj pra­vim, da de­nar pri­de, če de­laš po­zi­tiv­ne stva­ri. Fi­nanč­no je zve­za si­cer su­per, pro­ra­čun je urav­no­te­žen, a zve­za mo­ra po­sta­vi­ti sis­tem.«

 ?? Foto Vo­ranc Vo­gel ?? Roman Dob­ni­kar
Foto Vo­ranc Vo­gel Roman Dob­ni­kar
 ?? Foto Ta­dej Re­gent ?? Pe­ter Ku­ko­vi­ca
Foto Ta­dej Re­gent Pe­ter Ku­ko­vi­ca
 ?? Foto Le­on Vi­dic ?? Kle­men Bo­štjan­čič
Foto Le­on Vi­dic Kle­men Bo­štjan­čič
 ?? Foto Roman Ši­pić ?? Sto­jan Ni­ko­lić
Foto Roman Ši­pić Sto­jan Ni­ko­lić

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia