Delo (Slovenia)

100+ VRHUNCI IZ ZBIR­KE UGM

-

Ume­tno­stna ga­le­ri­ja Ma­ri­bor, ob 11. uri

Me­ta Ga­br­šek Pro­senc, nek­da­nja di­rek­to­ri­ca UGM, bo kot pra­va po­zna­val­ka zbir­ke UGM obi­sko­val­ce po­pe­lja­la po raz­sta­vi 100+ Vrhunci iz Zbir­ke UGM in jim pri­bli­ža­la no­vo po­sta­vi­tev zbir­ke. Na ogled je več kot sto ume­tni­ških del na­ci­o­nal­no po­memb­nih del av­to­ric in av­tor­jev, med nji­mi so Iva­na Ko­bil­ca, Ivan Kos, Vla­sta Zor­ko, Maks Kav­čič, Ri­hard Ja­ko­pič, Bo­ži­dar Ja­kac, Pe­tra Varl, Slav­ko Ti­hec, Zo­ra Ple­šnar, Sto­jan Ker­bler, Zo­ran Mu­šič, Dra­gi­ca Ča­dež in mno­gi dru­gi. Vod­stvo se bo iz­va­ja­lo ob upo­šte­va­nju pri­po­ro­čil in na­vo­dil Na­ci­o­nal­ne­ga in­šti­tu­ta za jav­no zdrav­je. Šte­vi­lo ude­le­žen­cev je na po­sa­me­znem vod­stvu ome­je­no na de­set lju­di. R. L.

Foto arhiv UGM

 ??  ?? RAZ­STA­VA
RAZ­STA­VA

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia