Delo (Slovenia)

Polj­ske co­ne brez ne­var­ne ide­o­lo­gi­je

Ho­mo­fo­bi­ja Na Polj­skem je več kot sto ta­ko ime­no­va­nih osvo­bo­je­nih ob­mo­čij – »Ni ide­o­lo­gi­je LGBT+. Smo zgolj lju­dje«

- Bo­ris Či­bej

Za­ra­di ne­spo­što­va­nja pra­vic ne­tra­di­ci­o­nal­no spol­no usmer­je­nih se na­pe­to­sti med Bru­sljem in Var­ša­vo sto­pnju­je­jo. Ak­ti­vi­sti pri­ti­ska­jo na Uni­jo, naj ostre­je ukre­pa, najv­pliv­nej­ši polj­ski po­li­tik Ja­ro­sław Ka­czyński pa je pred dne­vi za­gro­zil, da bo Polj­ska z ve­tom za­blo­ki­ra­la ta­ko spre­je­tje evrop­ske­ga na­čr­ta za ob­no­vo kot dol­go­roč­ni pro­ra­čun EU, če ta ne bo ne­ha­la vsi­lje­va­ti Po­lja­kom tu­je kul­tu­re in iden­ti­te­te. »Ve­to bo­mo upo­ra­bi­li. Če se bo­do gro­žnje in iz­si­lje­va­nja na­da­lje­va­li, bo­mo od­loč­no bra­ni­li polj­ske vi­tal­ne in­te­re­se. To je po­skus, da bi nam od­vze­li su­ve­re­nost, ce­lo na po­dro­čju kul­tu­re. A mi bo­mo bra­ni­li svo­jo iden­ti­te­to … Ne bo­mo do­pu­sti­li, da bi nas te­ro­ri­zi­ra­li z de­nar­jem,« je vo­di­telj vla­da­jo­če polj­ske stran­ke Za­kon in pra­vič­nost (PiS) in od ne­dav­ne­ga pod­pred­se­dnik vla­de Ka­czyński po­ve­dal za dnev­nik Ga­ze­ta Pol­ska Cod­zi­en­nie. Mal­ce po­zno se je od­zval na be­se­de pred­se­dni­ce evrop­ske ko­mi­si­je Ur­su­le von der Le­yen, da so polj­ska ob­mo­čja, ki so se osvo­bo­di­la od ide­o­lo­gi­je LGBT+, v re­sni­ci »co­ne, osvo­bo­je­ne člo­ve­ško­sti«, za ka­te­re v sku­pno­sti 27 čla­nic EU ni pro­sto­ra. Več kot sto je ta­kšnih ob­mo­čij, ki so la­ni za­če­la raz­gla­ša­ti »svo­bo­do«, sku­paj po­kri­va­jo oze­mlje, ve­čje od Ma­džar­ske, po iz­ra­ču­nih ak­ti­vi­stov tam ži­vi sko­raj 32 od­stot­kov od 38 mi­li­jo­nov Po­lja­kov.

Ko­nec sep­tem­bra je od­pr­to pi­smo, v ka­te­rem so polj­ske obla­sti po­zva­li k str­pno­sti do pri­pa­dni­kov sku­pno­sti LGBT+, pod­pi­sa­lo 50 ve­le­po­sla­ni­kov s se­de­žem v Var­ša­vi. »Člo­ve­ko­ve pra­vi­ce so uni­ver­zal­ne in vsak, tu­di pri­pa­dni­ki sku­pno­sti LGBT+, ima do njih pol­no pra­vi­co,« so za­pi­sa­li di­plo­ma­ti.

Po­zi­vi k str­pno­sti

Na pi­smo se je ta­koj od­zval polj­ski pre­mi­er Ma­te­u­sz Mo­rawi­ecki, ki je iz­ja­vil, da se stri­nja z vse­bi­no pi­sma, ne pa tu­di z nje­go­vim na­slov­ni­kom. Po nje­go­vih be­se­dah Polj­ske ne mo­re nih­če uči­ti str­pno­sti, saj »smo na­rod, ki se je ta­kšne str­pno­sti učil sto­le­tja in o tem za­pu­stil ve­li­ko pri­če­vanj«. Ame­ri­ško ve­le­po­sla­ni­co Ge­or­get­te Mos­ba­cher, ki je iz­ja­vi­la, da je Polj­ska gle­de pra­vic dru­ga­če spol­no usmer­je­nih »na na­pač­ni stra­ni zgo­do­vi­ne« in da se o tem stri­nja­ta ta­ko se­da­nji pred­se­dnik ZDA Do­nald Trump kot nje­gov iz­zi­va­lec Joe Bi­den, so po­kli­ca­li na za­go­vor na polj­sko zunanje mi­ni­str­stvo. Tam so ji ra­zlo­ži­li, da Polj­ska ni pre­ga­nja­la spol­nih manj­šin in da »je bi­la ve­dno na pra­vi stra­ni zgo­do­vi­ne«.

De­cem­bra la­ni je evrop­ski par­la­ment s po­seb­no re­so­lu­ci­jo ob­so­dil polj­ske »svo

• Na­pe­to­sti med Bru­sljem in Var­ša­vo se sto­pnju­je­jo.

• Svo­bo­dne co­ne sku­paj po­kri­va­jo oze­mlje, ve­čje od Ma­džar­ske.

• Za­ra­di te­ga se kr­ha­jo pri­ja­telj­stva med po­bra­te­ni­mi me­sti.

bo­dne co­ne«, ju­li­ja so se v Bru­slju od­lo­či­li, da ne bo­do do­de­li­li evrop­skih sred­stev še­stim me­stom, ki so se raz­gla­si­la za ta­kšna ob­mo­čja, ko­nec sep­tem­bra so evrop­ski ko­mi­sar­ki za ena­kost He­le­ni Dal­li iz­ro­či­li pe­ti­ci­jo, v ka­te­ri več kot 300.000 pod­pi­sni­kov zah­te­va od Uni­je, naj ukre­pa pro­ti polj­ski spol­ni dis­kri­mi­na­ci­ji. Ne­ka­te­ra s te­mi »oči­šče­ni­mi« polj­ski­mi kra­ji po­bra­te­na me­sta so se od­po­ve­da­la brat­ske­mu raz­mer­ju: ta­ko je pred dne­vi ir­ski Fer­moy pre­ki­nil šti­ri­najst let sta­ro pri­ja­telj­stvo z Nowo Dębo. A do­slej so le v dveh polj­skih me­stih spre­je­li od­lo­či­tev, da se ne bo­do več raz­gla­ša­li za co­no, osvo­bo­je­no LGBT+.

»Vse te co­ne so pro­ti ne­če­mu, kar ne ob­sta­ja. Za­to ne gla­su­je­jo pro­ti ni­če­mur dru­ge­mu ka­kor pro­ti nam. Ni ide­o­lo­gi­je LGBT+. Smo zgolj lju­dje. De­jan­sko so te raz­gla­si­tve pro­ti­za­ko­ni­te,« je pred dne­vi za sple­tno stran Fa­ir­pla­net po­ve­da­la Ju­styna Na­ki­el­ska iz or­ga­ni­za­ci­je Kam­pa­nja pro­ti ho­mo­fo­bi­ji.

 ??  ?? V Var­ša­vi so se ko­nec av­gu­sta zbra­li pro­te­stni­ki pro­ti so­vra­štvu do lju­di, ki ni­so he­te­ro­se­ksu­al­no usmer­je­ni.
V Var­ša­vi so se ko­nec av­gu­sta zbra­li pro­te­stni­ki pro­ti so­vra­štvu do lju­di, ki ni­so he­te­ro­se­ksu­al­no usmer­je­ni.
 ?? Fotografij­i agen­ci­ja Ga­ze­ta/Reuters ?? Na var­ša­vske uli­ce so se zgr­ni­li tu­di na­ci­o­na­li­sti, ki so pro­te­sti­ra­li pro­ti agre­si­ji sku­pno­sti LGBT+.
Fotografij­i agen­ci­ja Ga­ze­ta/Reuters Na var­ša­vske uli­ce so se zgr­ni­li tu­di na­ci­o­na­li­sti, ki so pro­te­sti­ra­li pro­ti agre­si­ji sku­pno­sti LGBT+.
 ?? Foto Ka­cper Pem­pel/Reuters ?? »Sem LGBT+ in ho­čem ži­ve­ti,« je la­ni ok­to­bra za­pi­sa­la na pla­kat pro­te­stni­ca pred šol­skim mi­ni­str­stvom v Var­ša­vi.
Foto Ka­cper Pem­pel/Reuters »Sem LGBT+ in ho­čem ži­ve­ti,« je la­ni ok­to­bra za­pi­sa­la na pla­kat pro­te­stni­ca pred šol­skim mi­ni­str­stvom v Var­ša­vi.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia