Delo (Slovenia)

Mar­sov­ci pri­ha­ja­jo

- Bar­ba­ra Kram­žar

Ka­ko bi le­to­šnje obu­pno le­to ko­men­ti­ra­li iz ve­so­lja? Do­bro­ho­tna in­te­li­gen­tna ne­ze­melj­ska bi­tja bi naj­brž so­ču­stvo­va­la z na­šim tr­plje­njem za­ra­di pan­de­mi­je, mor­da bi se jim zde­li kot mra­vlje v mra­vlji­šču, na ka­te­ro je sto­pi­la tež­ka člo­ve­ko­va no­ga in si mr­zlič­no pri­za­de­va­jo, da bi po­nov­no vzpo­sta­vi­le red. Enim se po­sre­či, dru­gim ne. Že Da­vid Bowie je pel o Star­ma­nu na ne­bu, ki bi nas rad sre­čal, a se bo­ji, da bi se nam za­ra­di nje­ga zme­ša­lo.

Po Ip­so­su sko­raj dve tre­tji­ni Ame­ri­ča­nov ver­ja­me, da na dru­gih pla­ne­tih ob­sta­ja in­te­li­gen­tno ži­vlje­nje, 45 od­stot­kov pa, da so mar­sov­ci že bi­li na Ze­mlji. To mo­žnost naj bi si kma­lu na­tanč­ne­je ogle­dal tu­di pred­se­dnik Do­nald Trump, ki v ne­dav­nem te­le­vi­zij­skem in­ter­vju­ju ni po­tr­dil vo­ja­ške­ga pre­u­če­va­nja NLP, o ka­te­rih so po­ro­ča­li ne­ka­te­ri vo­ja­ški in dru­gi pi­lo­ti, a ga tu­di ni za­ni­kal. Po­le­ti je iz­ja­vil, da so to za­ni­mi­ve ugo­to­vi­tve, a da še ne bo go­vo­ril o njih. Do­mi­šlji­ja mno­gih je sko­či­la do ne­ba. Še pred Trum­pom je o ne­zna­nih le­te­čih pred­me­tih go­vo­ril nek­da­nji de­mo­krat­ski se­na­tor Har­ry Re­id, ki ver­ja­me, da vla­da skri­va mar­si­kaj. Nek­da­nji vo­di­telj se­na­tne ve­či­ne je med služ­bo­va­njem spod­bu­dil usta­no­vi­tev nek­da­nje­ga pen­ta­gon­ske­ga pro­gra­ma za iden­ti­i­ka­ci­jo gro­ženj iz ve­so­lja. Ame­ri­ški znan­stve­ni­ki pa ver­ja­me­jo, da so na­šli pr­vo­tno snov ži­vlje­nja na Ze­mlji. Me­ta­bo­li­zem in s tem ener­gi­jo naj bi v mi­li­jar­de let sta­ri pri­mor­di­al­ni ju­hi ustva­ri­la re­ak­ci­ja med ke­mi­ka­li­ja­ma gli­o­ksi­lat in pi­ru­vat, so spo­ro­či­li z uni­ver­ze Fir­man in raz­i­sko­val­ne­ga in­šti­tu­ta Scri­pps. S pre­pro­sto re­ak­ci­jo s po­mo­čjo to­ple vo­de naj bi bi­lo mo­go­če naj­pre­pro­stej­ša zna­me­nja ži­vlje­nja opa­zo­va­ti že v osnov­ni šo­li. Kaj pa na­ša od­go­vor­nost za ži­vlje­nje, ki se je raz­vi­lo iz te ali ka­kšne dru­ge pri­mor­di­al­ne ju­he? Bowi­e­jev Star­man je go­vo­ril, naj ne uni­ču­je­mo, saj je ve­del, da je to, kar ima­mo, vre­dno ži­ve­ti.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia