Delo (Slovenia)

Le­to po od­mev­nem tvi­tu

-

Po več kot enem le­tu od ob­ja­ve tvi­ta v pod­po­ro hon­gkon­ški ne­od­vi­sno­sti, ki je za­ne­til di­plo­mat­ski spor ura­dne­ga Pe­kin­ga s se­ver­no­a­me­ri­ško ko­šar­kar­sko li­go NBA, je po po­ro­ča­nju STA nje­gov av­tor Daryl Mo­rey ozna­nil, da se bo 1. no­vem­bra po­slo­vil z me­sta ge­ne­ral­ne­ga di­rek­tor­ja mo­štva Ho­u­ston Roc­kets. »Po raz­mi­sle­ku o ne­ver­je­tnih 14 le­tih z eki­po Ho­u­ston Roc­kets in po­go­vo­ru z dru­ži­no ter bli­žnji­mi pri­ja­te­lji sem se od­lo­čil,« je de­jal Mo­rey. Ko je ok­to­bra la­ni sre­di pro­de­mo­krat­ske­ga gi­ba­nja na twit­ter­ju pod­prl ne­od­vi­snost Hon­gkon­ga od Ki­taj­ske, je Ki­taj­ska pre­ki­ni­la par­tner­stva z li­go NBA, ki­taj­ska te­le­vi­zi­ja pa je za več kot eno le­to pre­ne­ha­la pred­va­ja­ti tek­me NBA. Ko­mi­sar NBA Adam Sil­ver in la­stnik mo­štva Ho­u­ston Roc­kets Til­man Fer­tit­ta sta pod­pr­la Mo­re­y­ja kljub ki­taj­skim po­zi­vom k nje­go­vi ta­koj­šnji raz­re­ši­tvi in fi­nanč­ni iz­gu­bi NBA, oce­nje­ni na 340 mi­li­jo­nov evrov. V Ho­u­sto­nu bo ostal do kon­ca no­vem­bra in po­ma­gal pri is­ka­nju no­ve­ga glav­ne­ga tre­ner­ja.

Ho­u­ston je pred spor­nim tvi­tom, ta se je gla­sil Fi­ght for fre­e­dom, stand wi­th Hong Kong ( Bo­ri­te se za svo­bo­do, pod­pri­te Hon­gkong), ve­ljal za ene­ga od bolj pri­lju­blje­nih ne­ki­taj­skih klu­bov na Ki­taj­skem, saj je zanj od le­ta 2002 do 2011 igral 2,29 me­tra vi­so­ki Yao Ming.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia