Delo (Slovenia)

Po sed­mih me­se­cih na jav­nem do­god­ku

-

Bri­tan­ska kra­lji­ca Eli­za­be­ta II. se je v če­tr­tek ude­le­ži­la pr­ve­ga jav­ne­ga do­god­ka zu­naj kra­lje­vih re­zi­denc po sed­mih me­se­cih. Z vnu­kom, prin­cem Wil­li­a­mom, je obi­ska­la znan­stve­ni in­šti­tut bli­zu Sa­lis­bu­ry­ja. Kra­lji­ca je v cen­ter za ra­zvoj obramb­ne teh­no­lo­gi­je v teh­no­lo­škem par­ku Por­ton Down pri­šla lo­če­no od Wil­li­a­ma in dru­gih usluž­ben­cev kra­lje­ve dru­ži­ne. Šti­ri­in­de­vet­de­se­tle­tni­ca, oble­če­na v ro­žnat plašč in klo­buk, in njen vnuk med obi­skom ni­sta no­si­la za­šči­tne ma­ske. Sta pa ho­di­la dva me­tra na­ra­zen. Ti­skov­na pred­stav­ni­ca Bucking­ham­ske pa­la­če je po­u­da­ri­la, da so upo­šte­va­li vse pre­ven­tiv­ne ukre­pe.

V cen­tru so Eli­za­be­ti II. in Wil­li­a­mu po­ka­za­li na­pra­ve za pro­ti­ob­ve­šče­val­no de­jav­nost. V okvi­ru obi­ska sta go­vo­ri­la tu­di s ti­sti­mi, ki so so­de­lo­va­li v pre­i­ska­vi za­stru­pi­tve nek­da­nje­ga ru­ske­ga vo­hu­na Ser­ge­ja Skri­pa­la in nje­go­ve hče­re. Kra­lji­ca se je na jav­nem do­god­ku na­za­dnje po­ja­vi­la 9. mar­ca, ko se je z dru­žin­ski­mi čla­ni ude­le­ži­la bo­go­služ­ja ob dne­vu Com­mo­nwe­al­tha v west­min­str­ski opa­ti­ji. Na win­dsor­skem gradu je ju­li­ja po­vi­ša­la v vi­te­za sto­le­tne­ga ve­te­ra­na To­ma Mo­o­ra, ju­ni­ja pa so na gradu pri­pra­vi­li manj­šo slo­ve­snost ob nje­nem roj­stnem dne­vu. Po­le­tje je pre­ži­ve­la v re­zi­den­ci v škot­skem Bal­mo­ra­lu, ne­kaj ča­sa je bi­la tu­di na po­se­stvu v San­dring­ha­mu. V win­dsor­ski grad se je vr­ni­la prej­šnji te­den.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia