Delo (Slovenia)

Pr­vo sre­ča­nje kra­lja in nje­go­ve pol­se­stre

-

V če­tr­tek zve­čer je bel­gij­ski kra­lje­vi dvor na dru­žab­nih omrež­jih ob­ja­vil, da sta se mi­nu­li pe­tek v kra­lje­vi pa­la­či La­ken pr­vič sre­ča­la kralj Fi­lip in nje­go­va pol­se­stra, prin­ce­sa Del­phi­ne, ki je, ko jo je ja­nu­ar­ja nek­da­nji kralj Al­bert II. konč­no pri­znal za ne­za­kon­sko hčer, tu­di ura­dno po­sta­la čla­ni­ca kra­lje­ve dru­ži­ne. »Med dol­gim in vse­bin­sko bo­ga­tim po­go­vo­rom sva se lah­ko bo­lje spo­zna­la. Po­go­var­ja­la sva se o ži­vlje­nju in te­mah, ki oba za­ni­ma­jo,« sta vče­raj za­pi­sa­la na fa­ce­bo­o­ku kra­lje­ve dru­ži­ne. »Vez med na­ma se bo še utr­di­la na dru­žin­skih sre­ča­njih.« Zgo­di­lo se je, kar je Del­phi­ne Boël zah­te­va­la za­dnjih več kot de­set let. Prav­za­prav je mi­ni­lo več kot dvaj­set let od iz­i­da ne­av­to­ri­zi­ra­ne bi­o­gra­fi­je ta­kra­tne bel­gij­ske kra­lji­ce Pa­o­le, v ka­te­ri je osem­naj­stle­tni flam­ski pi­sec bi­o­gra­fi­je Ma­rio Dan­ne­els pr­vič ob­ja­vil do­mne­vo, da ima kralj Al­bert ne­za­kon­ske­ga otro­ka.

Bel­gij­ski me­di­ji so po iz­i­du bi­o­gra­fi­je za­če­li raz­i­sko­va­ti in čez ne­kaj ča­sa iz­sle­di­li, da bi v knji­gi ome­njen, a ne­i­me­no­van, ne­za­kon­ski otrok lah­ko bi­la prav Del­phi­ne, si­cer hči ba­ro­ne­se Sybil­le de Se­lys Lon­gchamps.

Spr­va sta ma­ti in hči to za­ni­ka­li, kra­lje­vi dvor pa je bi­o­gra­fi­jo ozna­čil za ne­ve­ro­do­stoj­no obre­ko­va­nje, a se­me dvo­ma je osta­lo. Zla­sti za­to, ker je Al­bert, še pre­den je po­stal kralj, z ba­ro­ne­so Sybil­le res imel afe­ro, ki je tra­ja­la 18 let, od le­ta 1966 do 1984. Del­phi­ne je pri­šla na svet le­ta 1968.

Pre­pri­ča­nje, da je Al­ber­to­va ne­za­kon­ska hči, je pr­vič jav­no iz­re­kla v in­ter­vju­ju le­ta 2005. Ta­krat je de­ja­la, da je po­kli­ca­la kra­lja po te­le­fo­nu in ga pro­si­la, naj po­ma­ga nje­ni ma­te­ri, ki jo oble­ga­jo no­vi­nar­ji, a jo je gro­bo za­vr­nil. »Daj mi mir s to zgod­bo. Ni­si mo­ja hči,« ji je men­da de­jal. Ker je Al­bert kot kralj ta­krat uži­val so­dno imu­ni­te­to, ga ni mo­gla to­ži­ti, za­to so se na so­di­šču sre­ča­li še­le le­ta 2013. Al­bert je na­mreč ta­krat za­ra­di bo­le­zni ab­di­ci­ral in pre­pu­stil pre­stol si­nu Fi­li­pu. So­dni po­stop­ki so se vle­kli dol­go pred­vsem za­to, ker nek­da­nji kralj ni pri­vo­lil v test DNK, po­pu­stil je še­le, ko mu je ma­ja la­ni so­di­šče od­re­di­lo po 5000 evrov ka­zni za vsak dan, ko ne bo ho­tel ure­sni­či­ti so­dne od­red­be, da opra­vi test oče­to­vstva. Pod te­žo do­ka­zov je pri­znal oče­to­vstvo, so­di­šče pa je 1. ok­to­bra od­lo­či­lo, da Del­phi­ne pri­pa­da na­ziv prin­ce­se, da je del kra­lje­ve dru­ži­ne in da je ta­ko kot pre­o­sta­li tri­je Al­ber­to­vi otro­ci po nje­go­vi smr­ti upra­vi­če­na do de­do­va­nja.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia