Delo (Slovenia)

Za­por­ni­ca je spet me­dij­ska zvez­da

-

»Ko sem bi­la na svo­bo­di, ni­sem do­ži­ve­la ta­kšnih zlo­rab,« je de­ja­la Vik­to­ri­ja Ber­hod­ža­je­va, ki v žen­skem za­po­ru v naj­ve­čjem ka­za­hstan­skem me­stu Al­ma­ti pre­ži­vlja se­de­mle­tno ka­zen. Vik­to­ri­ja, ki ji je bi­lo pred ope­ra­tiv­no spre­mem­bo spo­la ime Ka­rim­žan, je po­nov­no me­dij­ska zvez­da v Ka­za­hsta­nu. V jav­nost je na­mreč pri­šla no­vi­ca, da je so­di­šče ob­so­di­lo ne­i­me­no­va­ne­ga ma­jor­ja var­no­stno-ob­ve­šče­val­ne služ­be, ki ga je la­ni po­le­ti ob­to­ži­la, da jo je v za­po­ru spol­no zlo­ra­bljal. »So­di­šču smo pre­dlo­ži­li do­volj ma­te­ri­al­nih do­ka­zov,« je po­ve­da­la nje­na od­ve­tni­ca Aj­man Uma­ro­va.

Vik­to­ri­ja Ber­hod­ža­je­va je pol­ni­la ča­so­pi­sne stolp­ce in sple­tne stra­ni že le­ta 2017, ko so jo ob­so­di­li, da se je ho­te­la ne­po­šte­no do­ko­pa­ti do de­nar­ja za ope­ra­tiv­ni po­seg, ka­za­hstan­ske obla­sti pa so bi­le v di­le­mi, ali naj jo za­pre­jo v mo­ški ali žen­ski za­por.

Ko se je le zna­šla med za­por­ni­ca­mi in spre­me­ni­la ime, se je prek pa­me­tne­ga te­le­fo­na po­ve­za­la z me­di­ji, ki so ob­ja­vlja­li ta­ko nje­ne soč­ne pri­po­ve­di o nek­da­njih lju­bim­cih kot sve­ža pri­če­va­nja, ka­ko je mo­ra­la v za­po­ru po­ka­za­ti spo­lo­vi­la in ka­ko so jo si­li­li k oral­ne­mu sek­su. Zdaj se Vik­to­ri­ja Ber­hod­ža­je­va, ki mo­ra od­slu­ži­ti še šti­ri le­ta za­po­ra, bo­ji ma­šče­va­nja po­si­lje­val­ca, ki se ne ču­ti kri­ve­ga in se je že pri­to­žil na ob­sod­bo.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia