Delo (Slovenia)

Po­lo­na Pač­nik

-

Ilu­stra­tor­ka z iz­vr­stnim smi­slom za hu­mor je, ki zna kul­tur­ne re­fe­ren­ce učin­ko­vi­to sple­sti v ris­bo. Po štu­di­ju na pa­ri­ški aka­de­mi­ji le­pih ume­tno­sti je ne­kaj ča­sa pla­va­la v mo­di in se na­to vr­ni­la k pr­vi lju­be­zni, ri­sa­nju. Nav­di­hu­je­ta jo li­te­ra­tu­ra in pop­kul­tu­ra, to ome­ni vsa­kič zno­va. Je la­stni­ca bla­gov­ne znam­ke Po­lo­na­po­lo­na, ki jo je po­sta­vi­la na no­ge pred sed­mi­mi le­ti. Od te­daj je de­kli­ca za vse – do­pol­dne v pi­sar­ni pro­da­jal­ka, pi­sa­te­lji­ca krat­kih hu­do­mu­šnih be­se­dil, še­fi­nja, pro­ti ve­če­ru naj­de čas za ri­sa­nje. Njen sanj­ski po­klic je pi­sa­te­lje­va­nje. Ži­vlje­nje bi bi­lo po­pol­no, če bi lah­ko sa­mo le­ža­la v po­ste­lji in bra­la knji­ge, po­ve v sme­hu. A mi­sli pov­sem re­sno.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia