Delo (Slovenia)

7+

- P. Z.

Ro­glič bra­ni rde­čo ma­ji­co

Ko­le­sar­ski vr­hu­nec le­ta smo do­ži­ve­li na dir­ki po Fran­ci­ji, ki jo je Ta­dej Po­ga­čar kon­čal na pr­vem me­stu, Pri­mož Ro­glič pa na dru­gem, po­tem ko je 11 dni no­sil ru­me­no ma­ji­co vo­dil­ne­ga na dir­ki … Ta bo­le­či za­suk je 30-le­tni Ki­sov­čan že pre­bo­lel z zma­go na eni naj­ve­čjih eno­dnev­nih dirk na sve­tu Liège–Ba­sto­gne–Liège, pred kon­cem le­to­šnje se­zo­ne ko­ro­na­vi­ru­sa pa na­šel še en iz­ziv. V to­rek bo na star­tu dir­ke po Špa­ni­ji, na ka­te­ri bo kot lan­ski zma­go­va­lec no­sil šte­vil­ko ena. To bo obu­di­lo le­pe spo­mi­ne na Vu­el­to 2019, na ka­te­ri je Ro­glič osvo­jil rde­čo ma­ji­co, Po­ga­čar pa jo je kon­čal na tre­tjem me­stu. To je bi­la pr­va slo­ven­ska zma­ga na eni od treh tri­te­den­skih dirk in na­ša ko­le­sar­ska asa ni­ka­kor ne spi­ta na lo­vo­ri­kah. Za­to je pri­ča­ko­va­ti, da se bo Ro­glič spet bo­ril za pr­vo me­sto, dir­ko si­cer za­če­nja z de­lje­njem ka­pe­tan­ske vlo­ge z mo­štve­nim ko­le­gom pri Jum­bu Vi­smi To­mom Du­mo­u­li­nom. Ti­sti, ki bo moč­nej­ši, bo na ce­sti vod­ja mo­štva. Le­tos je bil to še ve­dno Ro­glič, ki ga to­krat ča­ka ne­ko­li­ko dru­ga­čen iz­ziv kot la­ni. Vu­el­to bo­do v teh po­seb­nih raz­me­rah pri­pra­vi­li glo­bo­ko v je­se­ni, za­če­la se bo 25. ok­to­bra v Iru­nu in kon­ča­la 8. no­vem­bra v Ma­dri­du. Kaj­pak, če bo­do to do­pu­šča­le epi­de­mi­o­lo­ške raz­me­re. Dir­ka je tu­di ne­ko­li­ko kraj­ša kot na­va­dno, na­me­sto 21 bo na spo­re­du 18 etap, dol­gih 2882,8 ki­lo­me­tra. M. H.

Za­dnje so­o­če­nje Trum­pa in Bi­dna

Ame­ri­ška pred­se­dni­ška kam­pa­nja je na vr­hun­cu, ZDA do vo­li­tev na­mreč lo­či­jo le še tri­je te­dni. Dru­go in za­dnje so­o­če­nje obeh kan­di­da­tov, Do­nal­da Trum­pa in Jo­e­ja Bi­dna, je na­po­ve­da­no za pri­ho­dnji pe­tek. So­o­če­nje, ki je bi­lo pred­vi­de­no za ta te­den, je bi­lo od­po­ve­da­no za­ra­di Trum­po­ve­ga zdra­vstve­ne­ga sta­nja in ker se šta­bo­ma obeh kan­di­da­tov ni uspe­lo po­e­no­ti­ti o tem, da bi njun dvo­boj iz­ve­dli vir­tu­al­no. V pe­tek naj bi se kan­di­da­ta ven­dar­le še za­dnjič ne­po­sre­dno po­me­ri­la. Ana­li­ti­ki opo­zar­ja­jo, da bo de­ba­ta, ki bo tra­ja­la 90 mi­nut, ena za­dnjih pri­lo­žno­sti za Trum­pa, da se vr­ne v pred­se­dni­ško vo­lil­no tek­mo, ki jo so­deč po jav­no­mnenj­skih raz­i­ska­vah iz­gu­blja.

Ju. K. Bo ilm moč­nej­ši od vi­ru­sa?

Kljub za­o­stri­tvi ukre­pov za pre­pre­če­va­nje šir­je­nja okuž­be se bo v Can­kar­je­vem do­mu pri­ho­dnji če­tr­tek za­če­la pred­pro­da­ja vsto­pnic za 31. ilm­ski fe­sti­val Li­ffe, ki bo na spo­re­du od 11. do 22. no­vem­bra, če bo­do epi­de­mi­o­lo­ške raz­me­re to se­ve­da do­pu­sti­le. Na naj­ve­čjem slo­ven­skem med­na­ro­dnem ilm­skem fe­sti­va­lu so ob lan­skem ju­bi­le­ju za­be­le­ži­li mi­li­jon­te­ga obi­sko­val­ca, le­tos pa obisk go­to­vo ne bo re­kor­den, saj bo­do dvo­ra­ne za­ra­di pri­la­go­di­tve no­vi re­al­no­sti lah­ko spre­je­le pre­cej manj lju­bi­te­ljev sed­me ume­tno­sti. V Can­kar­je­vem do­mu pra­vi­jo, da so se za iz­ič­no raz­li­či­co fe­sti­va­la od­lo­či­li, ker se je ta z le­ti uve­lja­vil kot dru­žab­na pri­re­di­tev s šte­vil­ni­mi spre­mlje­val­ni­mi do­god­ki, go­sti in gle­dal­ci, za­to »osta­ja­jo za­ve­za­ni ne­po­sre­dne­mu ko­mu­ni­ci­ra­nju z ob­čin­stvom«, bo­do pa to­krat stva­ri po­te­ka­le dru­ga­če in ob upo­šte­va­nju na­vo­dil zdra­vstve­ne stro­ke. Če­prav bo raz­me­ram pri­la­go­jen tu­di pro­gram in bo na spo­re­du ka­kšen ilm manj, bo šte­vi­lo pro­jek­cij po za­go­to­vi­lu or­ga­ni­za­tor­jev ena­ko dol­go­le­tni tra­di­ci­ji, pred­vsem pa bo ostal ne­spre­me­njen uži­tek ogle­da il­ma na ve­li­kem pla­tnu sku­paj z ob­čin­stvom. Do­kon­čen pro­gram il­mov, ki si jih bo mo­go­če ogle­da­ti, bo znan v če­tr­tek, Re­tro­spek­ti­va pa bo to­krat po­sve­če­na ve­li­ke­mu Fe­de­ri­cu Fel­li­ni­ju. P. Z.

Iz­zi­vi ab­sen­tiz­ma v ča­su ko­ro­na­kri­ze

Pri­ho­dnji če­tr­tek bo sple­tna kon­fe­ren­ca v or­ga­ni­za­ci­ji GZS No­vi iz­zi­vi ab­sen­tiz­ma

v ča­su ne­go­to­ve pri­ho­dno­sti. Na njej bo­do go­vo­ri­li o gi­ba­njih ab­sen­tiz­ma v pre­te­klem ob­do­bju ter osve­tli­li, ka­ko raz­me­re v ča­su epi­de­mi­je co­vi­da-19 vpli­va­jo na od­so­tnost in iz­o­sta­nek za­po­sle­nih. Po­zor­nost bo­do na­me­ni­li pre­pre­če­va­nju ne­ga­tiv­nih od­zi­vov za­po­sle­nih na hi­tro uva­ja­nje spre­memb v de­lov­na oko­lja ter učin­ko­vi­tim pri­sto­pom na po­dro­čju uspo­sa­blja­nja in iz­o­bra­že­va­nja pred­vsem sta­rej­ših so­de­lav­cev za upo­ra­bo no­vih teh­no­lo­gij. Pred­sta­vlje­ne bo­do tu­di do­bre pra­kse, ki pri­po­mo­re­jo k ob­vla­do­va­nju ab­sen­tiz­ma v teh zah­tev­nih ča­sih, so spo­ro­čil iz GZS. G. R.

Skle­pno de­ja­nje Tre­ska #11 na Stri­tar­je­vi uli­ci

Enaj­sti ob­ra­čun glas­be in za­lo­žni­štva, ki ga pred­sta­vlja fe­sti­val Tresk, s ka­te­rim or­ga­ni­za­tor­ji iz Ra­dia Štu­dent v sre­di­šče po­sta­vlja­jo do­ma­čo in re­gij­sko al­ter­na­tiv­no glas­be­no sce­no ter prek na­te­ča­jev, po­go­vo­rov, kon­cer­tov in klub­skih do­god­kov ple­te­jo so­ci­al­no mre­žo glas­be­ni­kov, vi­zu­al­nih ustvar­jal­cev, za­lo­žni­kov, di­s­tri­bu­ter­jev, or­ga­ni­za­tor­jev, me­di­jev, tr­gov­cev in po­slu­šal­cev, bo da­nes do­ži­vel skle­pno de­ja­nje na Stri­tar­je­vi uli­ci v sre­di­šču Lju­blja­ne. Na tra­di­ci­o­nal­nem sej­mi­šče glas­be­nih za­lo­žni­kov, ki bo po za­go­to­vi­lih or­ga­ni­za­tor­jev po­te­kal skla­dno z na­vo­di­li NIJZ, bo mo­go­če iz­bi­ra­ti med iz­da­ja­mi več kot 15 do­ma­čih za­lo­žni­kov in pro­da­jal­cev plošč.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia