Delo (Slovenia)

Kri­zi se z ukre­pi pri­la­ga­ja tu­di pod­je­tni­ški sklad

- G. R.

Slo­ven­ski pod­je­tni­ški sklad je vče­raj v Ma­ri­bo­ru pod­je­tni­kom na­me­ra­val pred­sta­vi­ti fi­nanč­ne spod­bu­de, ki jih je s pod­po­ro go­spo­dar­ske­ga mi­ni­str­stva za­ra­di iz­bru­ha epi­de­mi­je omo­go­čil MSP. Mi­ni­ster je de­jal, da je pod­je­tni­ški sklad tu­di v ča­su ra­sti go­spo­dar­stva igral po­memb­no vlo­go, saj je na le­to sko­zi raz­lič­ne ukre­pe pod­je­tjem raz­de­lil med 100 in 120 mi­li­jo­ni evrov, za­to je še to­li­ko bolj po­memb­no, da jim je v ča­su epi­de­mi­je uspe­lo za­go­to­vi­ti še do­da­tna sred­stva.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia