Delo (Slovenia)

Pro­da­ja no­vih av­to­mo­bi­lov sep­tem­bra s pr­vo le­to­šnjo ra­stjo

- G. R.

V EU je bi­lo sep­tem­bra pr­vič re­gi­stri­ra­nih 933.987 av­to­mo­bi­lov, kar je 3,1 od­stot­ka več kot sep­tem­bra la­ni in pr­vo po­ve­ča­nje šte­vi­la re­gi­stra­cij le­tos. V pr­vih de­ve­tih me­se­cih le­ta je bil re­zul­tat pre­cej slab­ši; pr­vič re­gi­stri­ra­nih je bi­lo se­dem mi­li­jo­nov av­to­mo­bi­lov, kar je 28,8 od­stot­ka manj kot v is­tem ob­do­bju la­ni, po­ro­ča STA.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia