Delo (Slovenia)

Z bo­ni upa­nje tu­di za iz­ra­zi­to zim­ske tu­ri­stič­ne kra­je

-

Po skraj­ša­ni in že ta­ko ze­le­ni prej­šnji smu­čar­ski se­zo­ni so si v ne­ka­te­rih zim­skih tu­ri­stič­nih sre­di­ščih ne­ko­li­ko od­dah­ni­li po­le­ti, ko so pre­šte­va­li do­ma­če obi­sko­val­ce. Na Ro­gli so ju­li­ja in av­gu­sta ustva­ri­li za 45 od­stot­kov več pre­no­či­tev kot v ena­kem ob­do­bju la­ni in do­se­gli 70-od­sto­tno za­se­de­nost Uni­tur­je­vih zmo­glji­vo­sti, 99 od­stot­kov go­stov je bi­lo iz Slo­ve­ni­je. Že v pre­te­klih te­dnih so za­zna­li več pov­pra­še­va­nja za iz­ra­bo bo­nov v de­cem­bru. Tu­di v Kranj­ski Go­ri je bil obisk pri­mer­ljiv z lan­skim, s po­le­tno se­zo­no so prav ta­ko za­do­volj­ni na bi­stve­no bolj zim­skem Kr­vav­cu, kljub vse­mu pa so od vavčer­jev pri­ča­ko­va­li več. Za­to je po­dalj­ša­nje vse­ka­kor do­bra no­vi­ca, ka­kor so se stri­nja­li v zim­skih sre­di­ščih.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia