Delo (Slovenia)

Del sta­re Ur­šu­lin­ske šo­le

-

Po be­se­dah Ta­tja­ne Ada­mič, pri­stoj­ne kon­ser­va­tor­ske sve­to­val­ke z lju­bljan­ske eno­te Za­vo­da za var­stvo kul­tur­ne de­di­šči­ne Slo­ve­ni­je, je no­va knji­žni­ca del po­slo­pja sta­re Ur­šu­lin­ske šo­le. »Ena osnov­nih de­jav­no­sti re­da Ur­šu­link je bi­lo vzgoj­no po­slan­stvo, ki so ga se­stre ure­sni­či­le z usta­no­vi­tvi­jo ur­šu­lin­ske šo­le le­ta 1703, s ka­te­ro je Ljubljana do­bi­la pr­vo jav­no de­kli­ško šo­lo. Ob nje­ni 185-le­tni­ci usta­no­vi­tve so le­ta 1889 zgra­di­li no­vo po­slo­pje ob da­na­šnji Slo­ven­ski ce­sti. Za­ra­di na­ra­šča­jo­čih po­treb je bi­la šo­la le­ta 1902 nad­zi­da­na za eno nad­stro­pje, hkra­ti je bi­la za­sno­va­na nje­na da­na­šnja zu­na­nja po­do­ba. Med re­gu­la­ci­jo Šu­bi­če­ve uli­ce in gra­dnjo no­ve­ga po­slo­pja za po­tre­be Ur­šu­lin­ske gi­m­na­zi­je sta bi­li dve oken­ski osi sta­re šo­le po­ru­še­ni, ar­hi­tekt Jože Pleč­nik pa je med le­to­ma 1940 in 1947 po­ve­zal sta­ro in no­vo po­slo­pje ter hkra­ti obli­ko­val se­ver­no fa­sa­do ur­šu­lin­ske šo­le. Obe po­slo­pji sta le­ta 2009 z od­lo­kom o raz­gla­si­tvi del ar­hi­tek­ta Jo­že­ta Pleč­ni­ka v Lju­blja­ni po­sta­li kul­tur­ni spo­me­nik dr­žav­ne­ga po­me­na,« je po­ve­da­la so­go­vor­ni­ca. Le­ta 1966 je Pleč­ni­kov uče­nec An­ton Bi­tenc ure­dil lo­ka­le v pri­tli­čju stav­be, šti­ri le­ta po­zne­je pa so po na­čr­tih rav­no ta­ko Pleč­ni­ko­ve­ga učen­ca in asi­sten­ta Ed­var­da Rav­ni­kar­ja zgra­di­li še pri­zi­dek.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia