Delo (Slovenia)

Pro­gram Eways

-

No­vi pred­se­dnik Re­naul­ta Lu­ca de Meo je v če­tr­tek na­po­ve­dal okre­plje­no stra­te­gi­jo na po­dro­čju ele­k­trič­nih vo­zil, ime­no­va­no Eways. Med dru­gim pri­na­ša dve to­vr­stni no­vo­sti, pr­va je kon­cept re­nault me­ga­ne

evi­si­on, ne­ka­kšen kri­ža­nec iz niž­je­ga sre­dnje­ga ra­zre­da, ki iz­sto­pa z zmo­glji­vim (60 kWh), a kom­pak­tnim aku­mu­la­tor­jem in bo za pro­i­zvo­dnjo na­red čez le­to dni, po­dob­no kot pr­vi Da­ci­jin ele­k­trič­ni mo­del spring. ki in bo imel do­seg 225 ki­lo­me­trov. G. B.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia