Delo (Slovenia)

Kviz iz sve­ta špor­ta

-

1. za­če­la ne­ga Z mom po­ka­la 55. ju­tri­šnjim se­zo­na v Söl­dnu za alp­ske ve­le­sla­lo- sve­tov- se bo smu­čar­je. Pr­vič po 13 le­tih bo mi­ni­la brez av­strij­ske­ga šam­pi­o­na Mar­ce­la Hir­scher­ja (na fotografij­i), ki je med bo­ga­to ka­ri­e­ro zbral med eli­to 32 zmag v sla­lo­mu, 31 v ve­le­sla­lo­mu, 1 v su­per­ve­le­sla­lo­mu in 3 v pa­ra­lel­nem sla­lo­mu. Ko­li­ko od teh uspe­hov je do­se­gel na tek­mah v Kranj­ski go­ri? A) 6 B) 8 C) 11 2. Da­nes onu Go­o­di­son bo­do na Park šta­di- v Li­ver­poo­lu od­i­gra­li že 234. me­stni der­bi Mer­seysi­de med no­go­me­ta­ši do­ma­če­ga Ever­to­na in Li­ver­poo­la. Pr­vič je bil na spo­re­du že le­ta 1894, do­slej pa je bil uspe­šnej­ši Li­ver­pool s 93 zma­ga­mi, 75 re­mi­ji in 66 po­ra­zi. Ena od nje­go­vih le­gend je tu­di naj­bolj­ši stre­lec v zgo­do­vi­ni so­sed­skih der­bi­jev. Kdo? A) Ste­ven Ger­rard B) Ian Ru­sh C) Ro­bbie Fowler 3. na pr­vak Fin­skem Na 1979 v for­mu­li da­na­šnji se ro­dil je v ena sve­tov­ni dan Espo­o­ju le­ta le­ta 2007 fotografij­i). Kim­mi V Räi­kkönen ka­ri­e­ri je do- (na se­gel 21 zmag (za­dnjo le­ta 2018) in se 103-krat pov­zpel na zma­go­val­ni oder, hkra­ti pa je re­kor­der po šte­vi­lu štar­tov v SP s 323 dir­ka­mi. Ka­te­ri dir­kač je na več­ni le­stvi­ci na dru­gem me­stu z enim štar­tom manj? A) Fer­nan­do Alon­so B) Mi­cha­el Sc­hu­ma­cher C) Ru­bens Bar­ri­chel­lo

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia