Delo (Slovenia)

Na­gra­dna kri­žan­ka 1088

-

Med re­še­val­ce s pra­vil­ni­mi re­ši­tva­mi bo­mo z žre­bom raz­de­li­li pet da­ril­nih bo­nov Zla­tar­ne Ce­lje v vre­dno­sti 20 evrov. Re­še­no kri­žan­ko po­šlji­te na na­slov: De­lo, p. p. 529, 1001 Ljubljana, s pri­pi­som NA­GRA­DNA KRI­ŽAN­KA 1088. Re­ši­tve mo­ra­jo bi­ti v na­šem ure­dni­štvu do tor­ka, 27. ok­to­bra 2020. Na­gra­je­ni re­še­val­ci Za kri­žan­ko št. 1086 smo z žre­bom iz­bra­li pet na­gra­jen­cev, ki bo­do po po­šti pre­je­li da­ril­ni bo­nov Zla­tar­ne Ce­lje v vre­dno­sti 20 evrov: Do­ra To­ma­duz, Po­stoj­na; An­ton Ce­rar, Dom­ža­le; Ma­ri­ja Rus, Ivanč­na Go­ri­ca; Jo­ži­ca Pom­pe,

Ljubljana in Ma­ri­ja Lo­kar, Kranj. Re­ši­tev kri­žan­ke 1086

Vo­do­rav­no: HORTIKULTU­RA, OKTAEDER, EMIL NAVINŠEK, VLOMILKA, KRTAČKA, TKALŠČINA, AON, TAO, ILO, AGA KAN, REKLO, OČRT, ART, AMEDEO, LAOS, WINONA, KRZNAR, IKS, ŠTAMPILJKA, ATELEKTAZA, CLUJ, RAJK, GRADIENT, TELAMON, ANDI, KEEL, TAROKIRANJ­E, TVARINA, NEUJEMANJE, KEN, RIN, IN, LOJ, NAGANO, VAMPI, SAJGA, ODETS, KRST, KMETJE, OA, VB, ETE, OAZA, TIAMIN, KRT, ILKA, RMAN, ALKIL, POET, NR, NEOTEBEN, SMILJ, KONJENIK, ASTENIJA, KAPEADOR, KLICA, KARAJAN, AN­TE, SLA, ALTAJ.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia