Delo (Slovenia)

MOJSTROVIN­E PINAKOTEKE PRAŠKEGA GRADU

-

Na­ro­dna ga­le­ri­ja, Ljubljana, ob 17. uri Jav­no vod­stvo po raz­sta­vi. Ga­le­ri­ja slik Praškega gradu so­di med red­ke pri­me­re ume­tni­ških zbirk v Evro­pi, ki kon­ti­nu­i­ra­no ob­sta­ja­jo že vr­sto sto­le­tij vse do da­nes. Ce­sar Ru­dolf II. je ve­ljal za stra­stne­ga zbi­ra­te­lja. Sli­ke v nje­go­vi ga­le­ri­ji, v ka­te­ri jih je bi­lo pri­bli­žno 3000, ni­so bi­le na­me­nje­ne ob­ču­do­va­nju jav­no­sti, tem­več ti­stim, ki so zna­li ce­ni­ti nji­ho­ve kva­li­te­te in iz­ko­ri­sti­ti nji­hov nauk. Še­le po skrb­nih pre­i­ska­vah in re­kon­struk­ci­ji pro­sto­rov iz ča­sa Ru­dol­fa II. so le­ta 1965 naj­lep­ša de­la raz­sta­vi­li v no­vo­od­pr­ti Ga­le­ri­ji slik Praškega gradu. Od­tlej lah­ko tam jav­nost ob­ču­du­je mojstrovin­e zgo­dnjih ni­zo­zem­skih sli­kar­jev, Ti­zi­a­no­va de­la, ume­tni­ne Pa­o­la Ve­ro­ne­se­ja, Ja­co­pa Tin­to­ret­ta, dru­ži­ne Bas­sa­no, Do­me­ni­ca Fet­ti­ja, Gu­i­da Re­ni­ja, Lu­ca­sa Cra­na­cha st., Han­sa Hol­be­i­na ml., Johanna He­i­nri­cha

Schön­fel­da, Pe­tra Pau­la Ru­ben­sa in mno­gih dru­gih. Jav­no­sti na raz­sta­vi v Na­ro­dni ga­le­ri­ji pred­sta­vlja­jo 46 vr­hun­skih ume­tnin – slik, ki­pov in zla­tar­skih iz­del­kov, ki sku­paj z re­pro­duk­ci­ja­mi ar­hi­vskih do­ku­men­tov omo­go­ča­jo po­gled, ki je bil več sto­le­tij na­me­njen le ce­sar­skim očem. Raz­sta­va bo na ogled do 3. ja­nu­ar­ja 2021. R. L. Foto arhiv Na­ro­dne ga­le­ri­je

 ??  ?? RAZ­STA­VA
RAZ­STA­VA

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia