Delo (Slovenia)

1979

-

Ma­ti Te­re­zi­ja (1910– 1997), usta­no­vi­te­lji­ca rim­sko­ka­to­li­ške­ga žen­ske­ga re­da Mi­si­jo­nark lju­be­zni, je bi­la ime­no­va­na za pre­je­mni­co No­be­lo­ve na­gra­de za mir. V Sko­pju ro­je­na re­dov­ni­ca je bi­la le­ta 1931 pre­me­šče­na v Kal­ku­to, kjer jo je pre­tre­slo sre­ča­nje z naj­rev­nej­ši­mi, za­to si je za­če­la pri­za­de­va­ti, da bi svo­je ži­vlje­nje po­sve­ti­la skr­bi za ubo­ge na uli­cah Kal­ku­te. Usta­na­vlja­ti je za­če­la do­mo­ve, kjer je s se­stra­mi skr­be­la za pod­hra­nje­ne, bol­ne in umi­ra­jo­če. Le­ta 1980 je obi­ska­la tu­di Lju­blja­no, le­ta 1987 pa so se na Je­ži­ci na­se­li­le pr­ve mi­si­jo­nar­ke lju­be­zni v Slo­ve­ni­ji. Le­ta 2016 jo je pa­pež Fran­či­šek raz­gla­sil za sve­tni­co.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia