1986

Delo (Slovenia) - - VREME -

V Lut­kov­nem gle­da­li­šču Ljubljana je bi­la pre­mi­er­no upri­zor­je­na ma­ri­o­ne­tna pred­sta­va Sa­pra­mi­ška, ki sku­paj z Žo­gi­co Ma­ro­gi­co in Zvez­di­co Za­span­ko se­sta­vlja de­te­lji­co lut­kov­nih kla­sik. Pr­vo upri­zo­ri­tev is­to­i­men­ske sli­ka­ni­ce Sve­tla­ne Ma­ka­ro­vič je na oder LGL po­sta­vil Na­ce Si­mon­čič, le­ta 2016, ob 30-oble­tni­ci pra­i­z­ved­be, pa so upri­zo­ri­tev osve­ži­li v re­ži­ji Bra­ne­ta Vi­žin­ti­na. Sa­pra­mi­ška ve­lja za naj­ve­čjo slo­ven­sko lut­kov­no uspe­šni­co, saj so do le­ta 2019 od­i­gra­li 1952 pred­stav, ki si jih je ogle­da­lo 311.964 gle­dal­cev.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.