Delo (Slovenia)

1992

-

Ge­ne­ral­na skup­šči­na Zdru­že­nih na­ro­dov je raz­gla­si­la 17. ok­to­ber za med­na­ro­dni dan bo­ja pro­ti re­všči­ni. Re­všči­na v Slo­ve­ni­ji naj­bolj ogro­ža sta­rej­še, zla­sti žen­ske. Le­ta 2019 je bi­la sto­pnja tve­ga­nja re­všči­ne pri nas 12-od­sto­tna, kar po­me­ni, da je z do­hod­kom, niž­jim od pra­ga tve­ga­nja re­všči­ne, ži­ve­lo pri­bli­žno 243.000 pre­bi­val­cev Slo­ve­ni­je.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia