Delo (Slovenia)

1942 ▶ Franc Ekar

-

Pla­ni­nec, al­pi­nist, gor­ski re­še­va­lec in go­spo­dar­stve­nik je vse­stran­ski špor­tni funk­ci­o­nar in or­ga­ni­za­tor, iz­je­mno za­slu­žen na po­dro­čju pla­nin­ske or­ga­ni­za­ci­je. Vr­sto let je bil pred­se­dnik Pla­nin­ske­ga dru­štva Kranj in pred­se­dnik Pla­nin­ske zve­ze Slo­ve­ni­je. Kot al­pi­nist je opra­vil več kot 400 ple­zal­nih vzpo­nov ter so­de­lo­val na od­pra­vah v tu­ja gor­stva. Pre­je­mnik šte­vil­nih pri­znanj je tu­di gor­ski re­še­va­lec in gor­ski vo­dnik.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia