Delo (Slovenia)

Vla­di ne­za­do­stna oce­na za spo­pad z no­vim va­lom okužb

-

Raz­i­ska­va Me­di­a­ne Manj kot če­tr­ti­na vpra­ša­nih dr­ža­vlja­nov pri­pra­vlje­nost vla­de oce­nju­je kot do­bro ali ze­lo do­bro

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia