Delo (Slovenia)

Pro­da­jal­ne, ki bo­do ob ne­de­ljah in de­la pro­stih dneh lah­ko od­pr­te:

-

⚫ pro­da­jal­ne s po­vr­ši­no pro­daj­ne­ga pro­sto­ra do 200 kva­dra­tnih me­trov na ben­cin­skih ser­vi­sih, mej­nih pre­ho­dih, v pri­sta­ni­ščih, na­me­nje­nih za jav­ni pro­met, na le­ta­li­ščih, že­le­zni­ških in av­to­bu­snih po­sta­jah ter v bol­ni­šni­cah.

⚫ pro­da­jal­ne s po­vr­ši­no pro­daj­ne­ga pro­sto­ra do 200 kva­dra­tnih me­trov, če bo­do de­lo v njih opra­vlja­li no­sil­ci tr­go­vin­ske de­jav­no­sti ozi­ro­ma nji­ho­vi za­sto­pni­ki, lah­ko pa tu­di di­ja­ki, štu­den­ti in upo­ko­jen­ci.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia