Delo (Slovenia)

Ja­c­in­da Ar­dern v boj za še en man­dat

-

Na No­vi Ze­lan­di­ji bo­do da­nes par­la­men­tar­ne vo­li­tve, na ka­te­rih bo pre­bi­val­stvo oto­ške dr­ža­ve od­lo­ča­lo, ali si pre­mi­er­ka Ja­c­in­da Ar­dern in nje­na la­bu­ri­stič­na stran­ka za­slu­ži­ta še en man­dat. Le­vo­sre­din­skim la­bu­ri­stom so an­ke­te na­po­ve­da­le glad­ko zma­go, saj ohra­nja­jo sko­raj 15 od­sto­tnih točk pred­no­sti pred glav­ni­mi tek­me­ci – opo­zi­cij­sko de­sno­sre­din­sko na­ci­o­nal­no stran­ko.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia