Delo (Slovenia)

Na­pa­da­lec ob­gla­vil uči­te­lja

- P. Z.

V se­ve­ro­za­ho­dnem pred­me­stju Pa­ri­za Con­flans-Sa­in­te-Ho­no­ri­ne se je vče­raj po­pol­dne zgo­dil in­ci­dent z ver­je­tnim te­ro­ri­stič­nim ozad­jem. Ob pri­bli­žno 17. uri je na­pa­da­lec bli­zu šo­le z no­žem na­pa­del uči­te­lja, ki naj bi v ra­zre­du pred tem ka­zal ka­ri­ka­tu­re pre­ro­ka Mo­ha­me­da, in ga ob­gla­vil. Na kraj do­god­ka so kma­lu pri­šli po­li­ci­sti in ga po­zva­li, naj se pre­da. Ker je gro­zil tu­di njim, so ga ustre­li­li. Pre­i­ska­vo pri­me­ra je pre­vzel to­ži­lec za pre­gon te­ro­riz­ma.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia