Delo (Slovenia)

Epi­log te­le­fon­skih go­lju­fij

-

Naj­u­spe­šnej­ša med­na­ro­dna kri­mi­na­li­stič­na ak­ci­ja, po­ve­za­na s tr­go­vi­no z lju­dmi, ki se je kon­ča­la tu­di z naj­več ob­so­dil­ni­mi sod­ba­mi, je po­te­ka­la v le­tih 2017 in 2018. Kri­mi­nal­na združ­ba je iz­ko­ri­šča­la žr­tve – 32 ki­taj­skih dr­ža­vlja­nov – za na­men iz­va­ja­nja ka­zni­vih de­janj te­le­fon­skih go­lju­fij. V ča­su od­kri­tja so bi­li na­sta­nje­ni v enem od ma­ri­bor­skih pre­no­čišč, brez do­ku­men­tov, za­seb­nih mo­bil­nih te­le­fo­nov in fi­nanč­nih sred­stev. Ne­neh­no so jih nad­zi­ra­li, jim pre­pre­če­va­li ko­mu­ni­ka­ci­jo, ta­ko med nji­mi kot s svoj­ci, gi­ba­nje je bi­lo ome­je­no ce­lo zno­traj hi­še. Pre­i­ska­va je, v so­de­lo­va­nju s tu­ji­mi var­no­stni­mi or­ga­ni, raz­kri­la de­lo­va­nje osmih klic­nih cen­trov v Slo­ve­ni­ji in dveh na Hr­va­škem. Kri­mi­na­li­sti so ka­zen­sko ova­di­li tri slo­ven­ske dr­ža­vlja­ne, 12 ki­taj­skih in ne­zna­ne sto­ril­ce.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia