Delo (Slovenia)

Pre­je­mni­ki Kr­ki­nih na­grad za do­di­plom­ske in po­di­plom­ske raz­i­sko­val­ne na­lo­ge

-

1. dr. Kla­ra Če­bu­lar, In­sti­tut Jo­žef Ste­fan, men­tor: prof. dr. Sto­jan Stav­ber 2. dr. Ani­ta Ko­tar, Ke­mij­ski in­šti­tut Ljubljana, men­tor: prof. dr. Janez Pla­vec 3. dr. An­draž Me­hle, Sen­sum d.o.o, men­tor: doc. dr. De­jan To­ma­že­vič 4. dr. Bojan Pa­pić, Ve­te­ri­nar­ska fa­kul­te­ta, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­to­ri­ci: dr. Ma­te­ja Pa­te, dr. Dar­ja Ku­šar 5. dr. Ma­te­ja Še­ni­ca, Bi­o­teh­ni­ška fa­kul­te­ta, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­tor­ja: prof. dr. Fran­ci Štam­par, izr. prof. dr. Ma­ja Mi­ku­lič Pet­kov­šek 6. dr. Ti­ne Te­sov­nik, Pe­di­a­trič­na kli­ni­ka, Uni­ver­zi­te­tni Kli­nič­ni cen­ter Ljubljana, men­tor­ja: prof. dr. Ta­dej Bat­te­li­no, izr. prof. dr. Ka­ta­ri­na Tre­bu­šak Pod­kraj­šek

7. Klav­di­ja Ba­stl, IMC Uni­ver­si­ty of Appli­ed Sci­en­ces Krems, men­tor­ja: izr. prof. dr. Adam Bass, dr. Ri­ta Se­e­böck

8. Črt Dra­gar, Fa­kul­te­ta za far­ma­ci­jo, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­to­ri­ci: izr. prof. dr. Pe­tra Ko­cbek, izr. prof. dr. Eva Ro­ble­gg

9. Eric Fran­či­ško­vić, Uni­ver­si­ty of Co­pen­ha­gen, De­part­ment of Phar­ma­cy, men­tor­ja: prof. dr. Jörg P. Kut­ter, dr. Drago Sticker 10. Ja­smi­na He­ric, Fa­kul­te­ta za na­ra­vo­slov­je in ma­te­ma­ti­ko, Uni­ver­za v Ma­ri­bo­ru, men­to­ri­ci: prof. dr. Ma­ja Le­i­tgeb, Ma­ja Čol­nik 11. An­dre­ja Horvat, Fa­kul­te­ta za far­ma­ci­jo, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­tor­ja: izr. prof. dr. Ro­bert Ro­škar, Ža­ne Te­mo­va Ra­ku­ša

12. Ni­na Kri­što­felc, In­sti­tut Jo­žef Ste­fan, men­to­ri­ci: prof. dr. Ma­ri­ja Soll­ner Do­lenc, prof. dr. Ester He­a­th

13. Ne­ja Ku­ret, Bi­o­teh­ni­ška fa­kul­te­ta, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­to­ri­ci: doc. dr. Anja Klanč­nik, dr. Je­ri­ca Sa­bo­tič

14. Ta­ja Lo­žar, Me­di­cin­ska fa­kul­te­ta, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­to­ri­ci: doc. dr. Cvet­ka Gra­šič Kuhar, dr. Ta­nja Je­sen­ko

15. Rok Ma­ri­nič Pod­br­šček, Fa­kul­te­ta za ke­mi­jo in ke­mij­sko teh­no­lo­gi­jo, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­tor: doc. dr. Mar­tin Gaz­vo­da

16. Tja­ša Pavč­nik, Fa­kul­te­ta za ke­mi­jo in ke­mij­sko teh­no­lo­gi­jo, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­tor: prof. dr. Janez Ko­šmrlj

17. Tina Pe­ča­rič Str­nad, Fa­kul­te­ta za ke­mi­jo in ke­mij­sko teh­no­lo­gi­jo, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­tor: izr. prof. dr. Bog­dan Šte­fa­ne

18. Eva Pra­un­se­is, Fa­kul­te­ta za far­ma­ci­jo, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­tor­ja: izr. prof. dr. Janez Mra­vljak, dr. Jure Hren

19. Ur­ša Roz­man, Fa­kul­te­ta za ke­mi­jo in ke­mij­sko teh­no­lo­gi­jo, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­tor: izr. prof. dr. Bog­dan Šte­fa­ne

20. Kri­sti­jan Skok, Me­di­cin­ska fa­kul­te­ta, Uni­ver­za v Ma­ri­bo­ru, men­tor­ja: prof. dr. Iztok Ta­kač, izr. prof. dr. Uroš Ma­ver

21. Žan Smre­kar, Ke­mij­ski in­šti­tut Ljubljana, men­tor­ja: izr. prof. dr. Ur­ban Bren, dr. Janez Konc 22. San­di Sve­tič, Fa­kul­te­ta za far­ma­ci­jo, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­tor­ja: izr. prof. dr. Rok Dreu, Te­ja Bre­zo­var

23. Sve­tla­na Utro­ša, Ke­mij­ski in­šti­tut Ljubljana, men­tor­ja: izr. prof. dr. Ro­bert Ro­škar, dr. Sa­mo An­dren­šek

24. Uroš Ve­zo­nik, Fa­kul­te­ta za ke­mi­jo in ke­mij­sko teh­no­lo­gi­jo, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­tor: prof. dr. Janez Ko­šmrlj

25. Bar­ba­ra Vre­čer, Fa­kul­te­ta za ke­mi­jo in ke­mij­sko teh­no­lo­gi­jo, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­tor­ja: prof. dr. Aleš Pod­gor­nik, dr. Ma­tej­ka Po­d­lo­gar

1. Jer­nej Nezman, II. gi­m­na­zi­ja Ma­ri­bor, men­to­ri­ca: dr. Va­le­ri­ja Tka­lec

2. La­na Ko­cu­van, Me­la­nie Tav­čar, Gi­m­na­zi­ja Fran­ca Mi­klo­ši­ča Lju­to­mer, men­to­ri­ci: Ma­te­ja Go­dec, dr. Bar­ba­ra Pe­to­var

3. Ni­ka Dri­no­vec, Ma­ru­ša Go­dler, La­ra Ro­pič Biz­jak, Bi­o­teh­ni­ški cen­ter Na­klo, men­to­ri­ca: mag. Mar­jet­ka Kastelic Švab

4. Kris Flajs, Lu­ka Ske­le­dži­ja, Gi­m­na­zi­ja Vič, men­tor­ja: Alen­ka Mo­zer, dr. Da­vid Ko­cman 5. Bri­na Man­fre­da Go­lob, Te­ja Okorn, Bi­o­teh­ni­ški iz­o­bra­že­val­ni cen­ter Ljubljana, Gi­m­na­zi­ja in ve­te­ri­nar­ska šo­la, men­tor­ja: Dar­ja Riz­mal, Mi­ha Sla­pni­čar

6. Špela Po­po­vič, Šol­ski cen­ter Ce­lje, Sre­dnja šo­la za ke­mi­jo, ele­k­tro­teh­ni­ko in ra­ču­nal­ni­štvo, men­to­ri­ca: Ire­na Dro­fe­nik

7. Iva Ba­ša, Man­ca Lu­štek, Te­ja Zajc, Šol­ski cen­ter No­vo me­sto, Sre­dnja ele­k­tro šo­la in teh­ni­ška gi­m­na­zi­ja, men­tor­ja: Go­ran Pe­šić, dr. Ko­stja Ma­ka­ro­vič

8. Ka­ta­ri­na Perc, Ne­ja Reč­nik, Bi­o­teh­ni­ška sre­dnja šo­la Ma­ri­bor, men­tor: Uroš Mi­ko­lič

9. Lan Pa­trick Pal, Eva Pe­šti, Gi­m­na­zi­ja Fran­ca Mi­klo­ši­ča Lju­to­mer, men­to­ri­ca: mag. Ni­na Žu­man

10. La­na Ba­jec, La­u­ra Žaj­de­la, Bi­o­teh­ni­ški iz­o­bra­že­val­ni cen­ter Ljubljana, Teh­ni­ška gi­m­na­zi­ja, men­tor­ja: Rok De­mič, dr. Ka­ta­ri­na Ru­dolf Pi­lih

11. Ju­lia We­ge­ner, Bi­o­teh­ni­ški iz­o­bra­že­val­ni cen­ter Ljubljana, Gi­m­na­zi­ja in ve­te­ri­nar­ska šo­la, men­tor­ja: prof. dr. Eri­ka Cvet­ko,

Nejc Umek

12. Lu­ka Špec, Sre­dnja zdra­vstve­na in ke­mij­ska šo­la No­vo me­sto, men­to­ri­ca: Moj­ca Vi­šček 13. Ana Bre­znik, II. gi­m­na­zi­ja Ma­ri­bor, men­to­ri­ci: prof. dr. Pe­tra Ži­gert Ple­ter­šek, Zden­ka Ke­uc 14. Vi­tal Škof, Adis Škri­jelj, Lu­ka Žgaj­nar, Bi­o­teh­ni­ški iz­o­bra­že­val­ni cen­ter Ljubljana, Gi­m­na­zi­ja in ve­te­ri­nar­ska šo­la, men­to­ri­ci: dr. Fra­nja Pro­senc, Tja­ša Kle­men

15. Lu­ka Či­ča, Vid Ne­mec, Bi­o­teh­ni­ški iz­o­bra­že­val­ni cen­ter Ljubljana, Gi­m­na­zi­ja in ve­te­ri­nar­ska šo­la, men­tor­ja: Mar­ko Je­ran, dr. Mi­tja Drab

16. Lej­la Den­ša, Mia Hoz­jan, Gi­m­na­zi­ja Fran­ca Mi­klo­ši­ča Lju­to­mer, men­to­ri­ci: Ma­te­ja Go­dec, dr. Da­ri­ja Cör

17. Bri­na Go­dec, Gi­m­na­zi­ja Fran­ca Mi­klo­ši­ča Lju­to­mer, men­tor: mag. Jer­nej Ja­kelj

18. Za­la Bo­ža­nić, Ja­na Ušen, I. gi­m­na­zi­ja v Ce­lju, men­tor­ja: mag. Moj­ca Alif, dr. Ju­rij Sto­jan 19. Ka­ro­li­na Mu­lec, Ani­ka Sed­mak, Šol­ski cen­ter Po­stoj­na, men­to­ri­ce: Mag­da­le­na Kla­sinc, dr. Za­la Zo­renč, prof. dr. Ta­tja­na Ko­šmerl

20. Anja Mi­ha­lič, Ni­ka Pe­trov­čič, Bi­o­teh­ni­ški iz­o­bra­že­val­ni cen­ter Ljubljana, Gi­m­na­zi­ja in ve­te­ri­nar­ska šo­la, men­to­ri­ce: Tja­ša Kle­men, dr. Ma­tej­ka Po­d­lo­gar, Anja Čer­no­ša

21. Ka­ja Žuč­ko, Gi­m­na­zi­ja Jo­že­ta Pleč­ni­ka Ljubljana, men­tor­ja: He­le­na Kre­gar, Raj­ko Sla­pnik 22. An­draž Le­vstek, Gi­m­na­zi­ja Jo­že­ta Pleč­ni­ka Ljubljana, men­tor­ja: mag. Dar­ja Si­lan, Aljo­ša Vo­do­pi­ja

23. Nu­ša Jur­ko­vič, Gi­m­na­zi­ja Fran­ca Mi­klo­ši­ča Lju­to­mer, men­to­ri­ci: dr. Ma­ri­ja Me­zna­rič, Ta­tja­na Gre­gorc

24. Ur­ban Ma­la­va­šič, Ma­rin Gaz­vo­da de Re­ggi, Gi­m­na­zi­ja No­vo me­sto, men­to­ri­ci: doc. dr. Ni­ka Lo­všin, mag. Bran­ka Kle­men­čič 25. Ni­na Knoll, Ma­ša Me­so­je­dec, Aj­da Turk, Gi­m­na­zi­ja No­vo me­sto, men­tor­ja: Ja­nja Pust, Dar­ko Si­u­ka 26. Ne­ža Pe­ter­nel, Gi­m­na­zi­ja Kranj, men­to­ri­ca: dr. Pe­tra Ko­šir

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia