Delo (Slovenia)

Pre­je­mni­ki Kr­ki­nih po­seb­nih po­hval za raz­i­sko­val­ne na­lo­ge

-

1. dr. Jer­nej Bob­nar, Fa­kul­te­ta za ke­mi­jo in ke­mij­sko teh­no­lo­gi­jo, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­tor­ja: doc. dr. Boštjan Ge­no­rio, izr. prof. dr. Ro­bert Do­min­ko 2. dr. Eva Jarc Jo­vi­čić, Med­na­ro­dna po­di­plom­ska šo­la Jo­že­fa Ste­fa­na, men­tor: doc. dr. Toni Pe­tan 3. dr. Zo­ri­ca La­ti­no­vić, Med­na­ro­dna po­di­plom­ska šo­la Jo­že­fa Ste­fa­na, men­tor­ja: prof. dr. Igor Kri­žaj, doc. dr. Adri­ja­na Le­o­nar­di 4. dr. Ma­te­ja Re­ber­nik, Fa­kul­te­ta za ke­mi­jo in ke­mij­sko teh­no­lo­gi­jo, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­tor: izr. prof. dr. Mar­ko No­vi­nec 5. dr. Sa­ra Re­den­šek, Me­di­cin­ska fa­kul­te­ta, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­to­ri­ci: prof. dr. Vi­ta Dol­žan, izr. prof. dr. Ma­ja Tro­št 6. dr. Mar­ko Tram­puž, Fa­kul­te­ta za ke­mi­jo in ke­mij­sko teh­no­lo­gi­jo, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­tor: doc. dr. Blaž Li­ko­zar 7. dr. Ka­ta­ri­na Žni­dar, Me­di­cin­ska fa­kul­te­ta, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­to­ri­ca: prof. dr. Ma­ja Če­ma­žar

8. Lu­ka Ci­ber, Fa­kul­te­ta za ke­mi­jo in ke­mij­sko teh­no­lo­gi­jo, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­tor: izr. prof. dr. Uroš Gro­šelj

9. Ni­na Ka­ta­ri­na Grilc, Fa­kul­te­ta za far­ma­ci­jo, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­to­ri­ci: prof. dr. Ju­li­ja­na Kri­stl, dr. Ja­nja Mir­tič

10. Bar­ba­ra Hra­star, Bi­o­teh­ni­ška fa­kul­te­ta, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­to­ri­ci: prof. dr. Ta­ma­ra Lah Turnšek, dr. Met­ka No­vak

11. Ma­ša Ka­stner, Fa­kul­te­ta za ke­mi­jo in ke­mij­sko teh­no­lo­gi­jo, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­tor: izr. prof. dr. Bog­dan Šte­fa­ne

12. To­maž Ko­tnik, Fa­kul­te­ta za ke­mi­jo in ke­mij­sko teh­no­lo­gi­jo, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­tor: prof. dr. Ju­rij Sve­te

13. Ines Ku­la­šić, Fa­kul­te­ta za ke­mi­jo in ke­mij­sko teh­no­lo­gi­jo, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­tor: prof. dr. Janez Ko­šmrlj

14. Jan Meh, Zdra­vstve­na fa­kul­te­ta, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­tor­ji: doc. dr. Mi­ro­ljub Ja­ko­vlje­vić, doc. dr. Nataša Bi­zo­vi­čar, doc. dr. Nataša Kos 15. Ka­tja Murnc, Fa­kul­te­ta za far­ma­ci­jo, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­to­ri­ci: izr. prof. dr. Pe­tra Ko­cbek, Ta­nja Po­trč

16. Ka­tja Schoss, Fa­kul­te­ta za Far­ma­ci­jo, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­to­ri­ca: izr. prof. dr. Ni­na Ko­če­var Gla­vač

17. Sa­ra Te­ka­vec, Fa­kul­te­ta za far­ma­ci­jo, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­tor­ja: izr. prof. dr. Matej So­va, Ana Dol­šak

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia