Delo (Slovenia)

Pre­je­mni­ki Kr­ki­nih pri­znanj za raz­i­sko­val­ne na­lo­ge

-

1. dr. Ta­nja Bel­čič Mi­kič, Me­di­cin­ska fa­kul­te­ta, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­tor: doc. dr. Ma­tjaž Se­ver

2. dr. Pe­ter Gr­de­šič, Fa­kul­te­ta za far­ma­ci­jo, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­tor: doc. dr. Ili­ja Ger­man Ilić 3. dr. An­dre­ja Ke­žar, Me­di­cin­ska fa­kul­te­ta, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­to­ri­ca: izr. prof. dr. Mar­jet­ka Po­dob­nik 4. dr. Ka­ta­ri­na Ko­u­ter, In­šti­tut za bi­o­ke­mi­jo, Me­di­cin­ska fa­kul­te­ta, Uni­ver­za v Lju­blja­ni men­tor­ja: izr. prof. dr. Alja Vi­de­tič Pa­ska, izr. prof. dr. To­maž Zu­panc 5. dr. Bar­ba­ra Pe­to­var, Fa­kul­te­ta za ke­mi­jo in ke­mij­sko teh­no­lo­gi­jo, Uni­ver­za v Ma­ri­bo­ru, men­tor: izr. prof. dr. Ma­tjaž Fin­šgar 6. dr. Gre­gor Po­dre­kar, Fa­kul­te­ta za ele­k­tro­teh­ni­ko, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­tor: doc. dr. De­jan To­ma­že­vič 7. dr. Ta­ma­ra Ser­d­in­šek, Me­di­cin­ska fa­kul­te­ta, Uni­ver­za v Ma­ri­bo­ru, men­tor­ji: prof. dr. Igor But, doc. dr. Ju­rij Do­len­šek, izr. prof. dr. An­draž Sto­žer 8. dr. Lu­ka Žni­der­šič, Fa­kul­te­ta za ke­mi­jo in ke­mij­sko teh­no­lo­gi­jo, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­to­ri­ci: prof. dr. He­le­na Pro­sen, dr. Ani­ta Mla­kar 9. Špela Bo­hi­nec, Fa­kul­te­ta za far­ma­ci­jo, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­tor­ja: prof. dr. Zden­ko Ča­sar, An­drej Šter­man

10. Ur­ša Čer­ček, Fa­kul­te­ta za far­ma­ci­jo, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­tor: prof. dr. Bo­ris Ro­gelj

11. Vi­ta Čiv­nik, Ve­te­ri­nar­ska fa­kul­te­ta, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­to­ri­ci: doc. dr. Ur­ška Ja­mni­kar Ci­gle­neč­ki, dr. Ur­ška Kuhar

12. Ne­ža Dro­fe­nik, Fa­kul­te­ta za ke­mi­jo in ke­mij­sko teh­no­lo­gi­jo, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­tor: doc. dr. Kri­štof Kranjc

13. Mar­ko Ga­bro­v­šek, Fa­kul­te­ta za ke­mi­jo in ke­mij­sko teh­no­lo­gi­jo, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­tor: prof. dr. Janez Ko­šmrlj

14. Si­mo­na Gri­čar, Fa­kul­te­ta za ke­mi­jo in ke­mij­sko teh­no­lo­gi­jo, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­tor: prof. dr. Iztok Tu­rel

15. Jan Hočevar, Fa­kul­te­ta za ke­mi­jo in ke­mij­sko teh­no­lo­gi­jo, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­tor­ja: izr. prof. dr. Jer­nej Iskra, dr. Ja­nja Zu­le

16. Mi­šel Hoz­jan, Fa­kul­te­ta za ke­mi­jo in ke­mij­sko teh­no­lo­gi­jo, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­tor: izr. prof. dr. Uroš Gro­šelj

17. La­ri­sa Jan­žič, Bi­o­teh­ni­ška fa­kul­te­ta, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­tor­ja: prof. dr. Gre­gor Ser­ša, dr. Ma­ša Bo­šnjak

18. Ja­kob Je­ri­ha, Bi­o­teh­ni­ška fa­kul­te­ta, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­tor­ja: prof. dr. Vi­ta Dol­žan, prof. dr. Ni­ko­la Be­šič

19. Lea Ka­ste­lec, Fa­kul­te­ta za ke­mi­jo in ke­mij­sko teh­no­lo­gi­jo, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­tor­ja: izr. prof. dr. Mi­tja Kolar, doc. dr. Gre­gor No­vljan

20. Jan Ke­jžar, Bi­o­teh­ni­ška fa­kul­te­ta, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­to­ri­ci: prof. dr. Nataša Po­klar Ulrih, prof. dr. Ni­ves Ogrinc

21. Po­lo­na Kle­men­čič, Fa­kul­te­ta za ke­mi­jo in ke­mij­sko teh­no­lo­gi­jo, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­to­ri­ca: doc. dr. Ma­ri­na Kle­men­čič

22. Mar­ko Ko­če­var, Fa­kul­te­ta za far­ma­ci­jo, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­tor: doc. dr. Ju­rij Tron­telj

23. Stan­ko Kra­mer, Fa­kul­te­ta za ke­mi­jo in ke­mij­sko teh­no­lo­gi­jo, Uni­ver­za v Ma­ri­bo­ru, men­tor­ja: prof. dr. Pe­ter Krajnc, dr. Mu­za­fe­ra Pa­lje­vac 24. Ja­ka Kranjc, Fa­kul­te­ta za far­ma­ci­jo, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­tor­ja: izr. prof. dr. Janez Ilaš, prof. dr. Re­my Lo­ris

25. Ka­tja Kri­vic, Fa­kul­te­ta za far­ma­ci­jo, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­tor­ja: prof. dr. Jo­ško Osred­kar, dr. Hu­gon Mo­ži­na

26. Da­ni­jel La­vrič, Fa­kul­te­ta za ke­mi­jo in ke­mij­sko teh­no­lo­gi­jo, Uni­ver­za v Ma­ri­bo­ru, men­to­ri­ci: doc. dr. Pe­tra Ko­tnik, doc. dr. Ma­ša Knez Hrn­čič

27. Mi­tja Lin­dič, Fa­kul­te­ta za far­ma­ci­jo, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­tor­ja: prof. dr. Jo­ško Osred­kar, doc. dr. Janez Vo­di­čar

28. Ana Li­sac, Fa­kul­te­ta za ke­mi­jo in ke­mij­sko teh­no­lo­gi­jo, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­tor: prof. dr. Aleš Pod­gor­nik

29. Teo Ma­ko­ter, Fa­kul­te­ta za ke­mi­jo in ke­mij­sko teh­no­lo­gi­jo, Uni­ver­za v Ma­ri­bo­ru, men­to­ri­ci: doc. dr. Pe­tra Ko­tnik, doc. dr. Ma­ša Knez Hrn­čič

30. Ka­tja Ma­len­šek, Fa­kul­te­ta za ke­mi­jo in ke­mij­sko teh­no­lo­gi­jo, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­tor: doc. dr. Mar­tin Gaz­vo­da

31. Ga­ja Mar­ko­vič, Me­di­cin­ska fa­kul­te­ta, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­to­ri­ci: prof. dr. Ma­te­ja Er­da­ni Kreft, doc. dr. Nataša Re­snik

32. Aljaž Pir­nat, Fa­kul­te­ta za far­ma­ci­jo, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­to­ri­ci: izr. prof. dr. Ka­ta­ri­na Tre­bu­šak Pod­kraj­šek, doc. dr. Ma­ru­ša De­be­ljak 33. Tja­ša Po­d­lo­gar, Fa­kul­te­ta za ke­mi­jo in ke­mij­sko teh­no­lo­gi­jo, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­tor: doc. dr. Mar­tin Gaz­vo­da

34. Kar­men Po­ga­čar, Bi­o­teh­ni­ška fa­kul­te­ta, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­to­ri­ci: prof. dr. Kri­sti­na Gru­den, dr. An­na Coll Ri­us

35. Ja­nja Skok, Bi­o­teh­ni­ška fa­kul­te­ta, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­to­ri­ci: prof. dr. Ma­ja Če­ma­žar, Si­mo­na Kranjc Bre­zar

36. Ma­ša Štra­kl, Zdra­vstve­na fa­kul­te­ta, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­to­ri­ci: doc. dr. Moj­ca Je­všnik, doc. dr. Ur­ška Ja­mni­kar Ci­gle­neč­ki

37. Ti­len Ur­ban­čič, Fa­kul­te­ta za far­ma­ci­jo, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­tor: doc. dr. Rok Fr­lan 38. Anja Vom­ber­gar, Me­di­cin­ska fa­kul­te­ta, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­to­ri­ci: izr. prof. dr. Pe­tra Hu­dler, Pia Pu­žar Do­min­kuš

39. Ti­sa Že­vart, Fa­kul­te­ta za ke­mi­jo in ke­mij­sko teh­no­lo­gi­jo, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­tor: doc. dr. Mar­tin Gaz­vo­da

40. May Ži­tnik, Fa­kul­te­ta za far­ma­ci­jo, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­tor­ja: prof. dr. Mi­tja Kos, Mi­le­na Ra­do­ha Ber­goč

41. Kar­men Mir­tič, Ni­na Re­še­tič, Ve­te­ri­nar­ska fa­kul­te­ta, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­to­ri­ci: doc. dr. Jo­ži­ca Je­žek, doc. dr. Ale­ksan­dra Ver­gles Ra­taj 42. Met­ka Ko­vač, Ni­na Ko­kalj, Me­di­cin­ska fa­kul­te­ta, Uni­ver­za v Ma­ri­bo­ru, men­tor­ja: prof. dr. Du­šan­ka Mi­če­tić Turk, izr. prof. dr. Uroš Ma­ver

43. Tim Hro­pot, Ma­tic Kolar, Me­di­cin­ska fa­kul­te­ta, Uni­ver­za v Lju­blja­ni, men­tor­ja: doc. dr. Ser­gej Pirk­ma­jer, Kle­men Do­li­nar Pre­je­mni­ki Kr­ki­nih na­grad za sre­dnje­šol­ske raz­i­sko­val­ne na­lo­ge

1. Gre­gor Kr­žmanc, Ta­dej Strah, Gi­m­na­zi­ja Vič, men­tor­ji: Uroš Javornik, prof. dr. Janez Pla­vec, Alen­ka Mo­zer

2. Ma­tic Jože Gr­da­dol­nik, Ar­ne Kle­men Ma­ru­šič, Gi­m­na­zi­ja Vič, men­tor­ja: Alen­ka Mo­zer, dr. Ur­ban No­vak

3. Vi­ta Mo­vrin, II. gi­m­na­zi­ja Ma­ri­bor, men­tor­ja: izr. prof. dr. Ur­ban Bren, Ve­ro­ni­ka Fur­lan

4. Bert Ko­kov­nik, Bri­na Pre­da­lič, Bi­o­teh­ni­ški iz­o­bra­že­val­ni cen­ter Ljubljana, Gi­m­na­zi­ja in ve­te­ri­nar­ska šo­la, men­tor­ji: dr. Ka­tja Stra­šek Smr­del, akad. prof. dr. Ta­tja­na Avšič Žu­panc, Ga­šper Jan Si­mon

5. Hana Rem­škar, Anja Se­du­šak Klja­kič, Bi­o­teh­ni­ški iz­o­bra­že­val­ni cen­ter Ljubljana, Gi­m­na­zi­ja in ve­te­ri­nar­ska šo­la, men­tor­ja: Mar­ko Je­ran, doc. dr. Mar­ti­na Oder

6. Kle­men No­vak, Aleks Ra­u­tar, Gi­m­na­zi­ja Fran­ca Mi­klo­ši­ča Lju­to­mer, men­to­ri­ca: Ma­te­ja Go­dec

7. Met­ka Rus, Gi­m­na­zi­ja Kranj, men­to­ri­ca: Pe­tra Flaj­nik

8. Ži­ga Ko­va­čič, II. gi­m­na­zi­ja Ma­ri­bor, men­to­ri­ca: Zden­ka Ke­uc

9. Mi­ša Pin­ta­rič, Ka­ja Zu­pa­nič, II. gi­m­na­zi­ja Ma­ri­bor, men­tor­ja: doc. dr. Jure Škra­ban, doc. dr. San­dra Ja­ne­žič

10. Ne­ža Pe­ter­nel, Gi­m­na­zi­ja Kranj, men­to­ri­ca: Pe­tra Flaj­nik

11. Jer­nej Birk, Do­men Hočevar, Ka­ja Ran­gus, Gi­m­na­zi­ja No­vo me­sto, men­to­ri­ce: Ja­nja Pust, dr. Je­ri­ca Sa­bo­tič, dr. Ana Mi­tro­vić

12. Ur­ban Ba­u­man, Alja Pe­tro­vić, II. gi­m­na­zi­ja Ma­ri­bor, men­to­ri­ci: Ta­ma­ra Ši­šk, Ani­ta Mu­stač 13. Ju­rij Ma­lo­vrh, An­draž Ro­tar, Bi­o­teh­ni­ški iz­o­bra­že­val­ni cen­ter Ljubljana, Gi­m­na­zi­ja in ve­te­ri­nar­ska šo­la, men­tor­ji: Maj­da Go­lob, dr. Dar­ja Ku­šar, Ga­šper Jan Si­mon

14. La­ra Mar­kelj, Ne­ža Perko, Ma­ša Re­pinc, Bi­o­teh­ni­ški cen­ter Na­klo, men­to­ri­ca: mag. Mar­jet­ka Kastelic Švab

15. Ur­ška Šu­mak, II. gi­m­na­zi­ja Ma­ri­bor, men­tor­ji: Ka­tja Holn­tha­ner Zo­rec, doc. dr. Pe­tra Ko­tnik, Ene­ko Jo­se Ma­dor­ran Este­i­ro

16. Špela Žu­nec, Gi­m­na­zi­ja Jo­že­ta Pleč­ni­ka Ljubljana, men­tor­ja: mag. Moj­ca Po­dli­pnik, doc. dr. Čr­to­mir Po­dli­pnik

17. Ar­ne Ko­lenc Šu­šter­čič, Gi­m­na­zi­ja Po­lja­ne, men­tor­ja: Ma­ru­ša So­tler We­dam, prof. dr. Mi­ran Še­be­štjen

18. Ana Slom­šek, Šol­ski cen­ter Ce­lje, Sre­dnja šo­la za ke­mi­jo, ele­k­tro­teh­ni­ko in ra­ču­nal­ni­štvo, men­to­ri­ca: Moj­ca Dro­fe­nik Čer­ček

19. Aj­da Ive­zič, Da­ša Žu­man, Gi­m­na­zi­ja Fran­ca Mi­klo­ši­ča Lju­to­mer, men­to­ri­ce: mag. Ni­na Žu­man, Ve­sna Vr­ho­vski, prof. dr. Ni­na Ka­cjan Mar­šić

20. Mark Da­vid Lon­gar, Gi­m­na­zi­ja Po­lja­ne, men­tor­ja: prof. dr. Blaž Zu­pan,

Boštjan Žni­dar­šič

21. Ju­li­ja Vo­de­nik, Bi­o­teh­ni­ški iz­o­bra­že­val­ni cen­ter Ljubljana, Gi­m­na­zi­ja in ve­te­ri­nar­ska šo­la, men­to­ri­ci: Dar­ja Riz­mal, dr. Ja­nja Bo­žič 22. Lu­ka Ire­nej Pe­čan, Bi­o­teh­ni­ški iz­o­bra­že­val­ni cen­ter Ljubljana, Gi­m­na­zi­ja in ve­te­ri­nar­ska šo­la, men­tor­ji: Mar­ko Je­ran, izr. prof. dr. Kar­men Go­dič Tor­kar, dr. Roman Štu­kelj 23. Jer­ne­ja Mar­ko, II. gi­m­na­zi­ja Ma­ri­bor, men­to­ri­ca: Ani­ta Mu­stač

24. Aleš Po­ljan­šek, Gi­m­na­zi­ja Le­di­na, men­tor­ji: dr. Mi­ha­e­la Skrt, dr. Ilja Ga­san Osoj­nik Čr­ni­vec, mag. Ni­ka Ce­bin

25. Ale­ksan­dra Vu­ja­no­vić, II. gi­m­na­zi­ja Ma­ri­bor, men­tor­ja: dr. Gre­gor Kra­va­nja, Dar­ja Kra­va­nja 26. Mir­jam Ogrinc, Nu­ša Pan­gerc, Eva Šu­bic, Gi­m­na­zi­ja No­vo me­sto, men­tor­ji: Ja­nja Pust, Du­šan Har­lan­der, Da­mjan Jan Pa­vli­ca

27. Ema Gr­mek, Gi­m­na­zi­ja Kranj, men­to­ri­ca: Pe­tra Flaj­nik

28. Ni­ko Mli­na­rič, Klar Da­ni­el Opra­us, Bri­na Po­ro­pat, II. gi­m­na­zi­ja Ma­ri­bor, men­to­ri­ca: Zden­ka Ke­uc

29. Go­ran Jo­cić, Gi­m­na­zi­ja Fran­ca Mi­klo­ši­ča Lju­to­mer, men­to­ri­ci: Ma­te­ja Go­dec, dr. Oli­vi­ja Plohl

30. Bri­na Go­dec, Ti­mo­tej Pukšič, Gi­m­na­zi­ja Fran­ca Mi­klo­ši­ča Lju­to­mer, men­to­ri­ce: Ma­te­ja Go­dec, dr. Mi­li­ca Pan­tić, dr. Ga­bri­je­la Horvat 31. Kla­ra Žos, Bi­o­teh­ni­ški cen­ter Na­klo, men­tor: Bo­rut La­zar

32. Ka­tja Pe­hlić, Ka­ja Von­či­na, Bi­o­teh­ni­ški iz­o­bra­že­val­ni cen­ter Ljubljana, Gi­m­na­zi­ja in ve­te­ri­nar­ska šo­la, men­to­ri­ci: izr. prof. dr. Jel­ka Za­bav­nik Pi­a­no, Li­di­ja Gni­do­vec

33. He­le­na Go­di­na, Bar­ba­ra Si­mo­nič, II. gi­m­na­zi­ja Ma­ri­bor, men­to­ri­ci: Ka­tja Holn­tha­ner Zo­rec, Pi­ja Rep

34. Met­ka Rus, Gi­m­na­zi­ja Kranj, men­to­ri­ca: Pe­tra Flaj­nik

35. Kar­men Re­har, Tin­ka­ra Ru­pnik, Bi­o­teh­ni­ški iz­o­bra­že­val­ni cen­ter Ljubljana, Gi­m­na­zi­ja in ve­te­ri­nar­ska šo­la, men­tor­ja: dr. Me­tod Ko­va­čič, Li­di­ja Gni­do­vec

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia