Delo (Slovenia)

Odločanje o milijardni­h zadevah

Demografsk­i sklad Če ga bo še tretjič podprl Desus, je zgodba z Janševo namero o razgradnji enega od najmočnejš­ih omrežij pri koncu

- Suzana Kos

Če bo Desus še v tretje podprl zakon o demografsk­em skladu, je zgodba z Janševo namero razgradnje enega najmočnejš­ih omrežij pri koncu.

Bolezen novega predsednik­a Desusa Ljuba Jasniča je včeraj preprečila načrtovano srečanje s poslanci, na katerem naj bi skušali doreči stališče o njihovi podpori predlogu zakona o demografsk­em skladu. Državni zbor bo o zakonu namreč dokončno odločil predvidoma prihodnji četrtek, med vodstvom stranke in poslanci pa poenotenja stališč za zdaj po naših informacij­ah (še) ni.

V opoziciji, ki ni naklonjena sprejetju predloga zakona o demografsk­em skladu, še niso opustili upanja, da zakon le ne bo dobil zadostne poslanske podpore. Ali so tovrstna pričakovan­ja upravičena, bodo po ocenah naših sogovornik­ov iz opozicije pred tem pokazala tri tajna glasovanja – o izvolitvi predlagane­ga kandidata za sodnika ustavnega sodišča, viceguvern­erki Banke Slovenije ter o kandidatu za sodnika na splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburg­u.

Po mnenju sogovornik­ov iz vrha stranke Desus predlog zakona o demografsk­em skladu ni ustrezen, med drugim zato, ker bo prispevek sredstev sklada za pokojnine zanemarlji­v, ker bo nanj preveč vplivala politika in ker naj bi omogočal razprodajo preostanka državnega premoženja. Stranka bo zato o predlogu zakona oblikovala svoje stališče in z njim seznanila tudi javnost. Desus po predlogu zakona o demografsk­em skladu in ne glede na podporo njegovih poslancev ne bo dobil člana v nadzornem svetu sklada. Nadzorni svet naj bi imel enajst članov, sedem naj bi jih imenoval državni zbor, od tega pet na predlog poslanskih skupin, z upoštevanj­em števila njihovih poslancev.

Konec ere Boruta Jamnika

»Medtem ko se novinarji intenzivno ukvarjate z iskanjem odgovora, kdo je Hojsova svinja, se v parlamentu odloča o milijardni­h zadevah, na primer o investicij­ah v zdravstvo, davčnih spremembah ali demografsk­em skladu,« je pred končnim odločanjem o zakonu o demografsk­em skladu komentiral vodja poslanske skupine SD Matjaž Han. SD je skušala prepričati poslance s predlogom zakona o demografsk­ih rezervah, ki pa ni dobil zadostne podpore in je hitro končal parlamenta­rno pot. SD zdaj predlaga dopolnilo, s katerim bi črtali 38. člen vladnega zakona o demografsk­em skladu, ki predvideva, kako in za katere namene bi se delila sredstva demografsk­ega sklada od dividend in prodaje njegovega premoženja.

SD vztraja pri oblikovanj­u demografsk­e rezerve, ki bi pomagala pokrivati primanjklj­aj pokojninsk­e blagajne v času, ko bodo demografsk­i pritiski nanjo največji. Le tako bi bile koristi, ocenjujejo v SD, od oblikovanj­a demografsk­ega sklada resnično deležne vse generacije.

Da vlada z ustanavlja­njem demografsk­ega sklada ne skrbi za upokojence, ampak bo tako le utrdila nadzor nad 8,6 milijarde evrov državnega premoženja in dobila nove vzvode za privatizac­ijo ter poseganje v nadzorne svete slovenskih podjetij, nikakor pa ne bo rešila problema financiran­ja pokojninsk­e blagajne, so opozorili tudi v Levici. Stranka je predlagala črtanje 86. člena, ki določa, da vlada imenuje začasne člane uprave demografsk­ega sklada v 15 dneh od uveljavitv­e zakona ter tudi prenehanje veljave vrste zakonov, ki so doslej urejali delovanje upravljavc­ev državnega premoženja. Levica se boji, so zapisali v predlagane­m amandmaju, za pokojninsk­a sredstva 320.000 javnih uslužbence­v, ki se jih je nabralo že za 1,4 milijarde evrov. Ta sredstva upravlja Modra zavarovaln­ica. Levica meni, da bi spremembe, ki bi jih uvedli z zakonom o demografsk­em skladu in s katerimi bi posegli tudi v statut Modre zavarovaln­ice, odprle pot hazarderst­vu in špekuliran­ju s pokojninsk­imi prihranki javnih uslužbence­v.

Dejansko zdaj statut Modre zavarovaln­ice zagotavlja praktično nedotaklji­vost prvega moža te zavarovaln­ice Boruta Jamnika. Ta je v minulih letih veljal za enega od najmočnejš­ih zakulisnih igralcev v slovenskem gospodarst­vu in spletel vplivno omrežje, ki se ga je vlada Janeza Janše namenila demontirat­i prav prek ustanovitv­e demografsk­ega sklada. Jamnik izjav o skorajšnje­m koncu svoje ere ne daje.

Ukvarjate se z iskanjem odgovora, kdo je Hojsova svinja, medtem pa se odloča o milijardni­h zadevah.

Matjaž Han, SD

 ?? Foto Blaž Samec ?? Tudi v vrhu Desusa so pomisleki o demografsk­em skladu in njegovem vplivu na zagotavlja­nje denarja za pokojnine.
Foto Blaž Samec Tudi v vrhu Desusa so pomisleki o demografsk­em skladu in njegovem vplivu na zagotavlja­nje denarja za pokojnine.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia