Delo (Slovenia)

MATEVŽ GRANDA

- Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva. Matevž Granda arhitekt in publicist, revija Outsider

o pobudi Novi evropski Bauhaus, ki v ospredje postavlja naravne materiale in digitaliza­cijo

Največja vrednost pobude je, da različne iniciative dobijo politično spodbudo, da izboljšajo svet.

Ko je leta 1919 Walter Gropius ustanovil šolo Bauhaus, je z njo načrtoval projekt, ki naj bi trajal zelo dolgo. Imel je vizijo o novem povojnem svetu, ki bo temeljil na drugačnih vrednotah kot prejšnji. Šola je bila najprej v Weimarju (1919–1925). Leta 1925 pa so jo preselili v novo zgradbo v Dessau (avtor W. Gropius), ki je materializ­irala osrednje ideje gibanja. Danes si težko zamislimo, kako napredna je bila ta stavba v času, ko je bila zgrajena. Velike steklene površine, hibridna programska zasnova (predavalni­ce, delavnice, spalnice, jedilnice … vse pod eno streho), estetika, ki izhaja iz funkcije, vse to so le prostorske manifestac­ije ideje Bauhausa. Učni proces, kjer so se učitelji in učenci učili drug od drugega, kjer so skupaj živeli in ustvarjali, je privabil in ustvaril velika imena umetnosti takratne Evrope. Prepletanj­e likovne umetnosti, oblikovanj­a, arhitektur­e in glasbe si je prizadeval­o za ultimativn­o celostno umetniško delo. Bauhaus stoji na prelomnici ročnih obrti in masovne proizvodnj­e. V delavnicah so imeli študenti na razpolago najsodobne­jša orodja. Z njimi so sami izdelali pohištvo in opremo za šolo. Nekateri kosi, ki so takrat nastali, so še zdaj kultni izdelki industrijs­kega oblikovanj­a, na primer stol Wassily arhitekta Marcela Breuerja. S principom naredi sam so spoznavali lastnosti in omejitve različnih materialov. Drugi pomembni poudarek učnega procesa je bil tudi spoznavanj­e samega sebe in lastnega bistva, od koder naj bi izvirala individual­na ustvarjaln­a energija. Na šoli so imeli svoje gledališče in jazz band. Igrali so glasno, zabave so bile divje in dekleta so nosila hlače. Tako kot je bila kontroverz­na zgradba šole, je bil tudi njen učni proces. Zato niti ni presenetlj­ivo, da je bila šola pogosto predmet političnih pritiskov. Gropius je to ponazoril z izjavo, da je Bauhaus kot politično nogometno igrišče. Zaradi pritiskov je leta 1928 odstopil. Nasledil ga je Hannes Mayer, ki je dal večji poudarek funkcional­izmu. Leta 1930 pa ga je nasledil Mies van der Rohe, ki je v celoti opustil vse politične aktivnosti šole. Sam je bil politično neopredelj­en. A to ni zadržalo Nacionalso­cialističn­e stranke, da leta 1933 ne bi ukinila šole, češ da je nenemška in degenerira­na. Tako se je po le 14 letih Gropiusov projekt končal. Bauhaus se je vpisal v zgodovino kot eden od začetkov modernizma. Tako Walter Gropius, njegovi kolegi in nekdanji študenti, so v naslednjih letih v Evropi in Ameriki ustanavlja­li šole in širili ideje Bauhausa. Za naš prostor sta bila pomembna Avgust Černigoj in Edvard Ravnikar.

Obnova Evrope po drugi svetovni vojni je temeljila na modernisti­čnih načelih. Funkcional­istična arhitektur­a, očiščena okrasja in grajena po meri človeka, je zagotavlja­la zvišanje bivalnih kakovosti večjega dela prebivalst­va. Čeprav Bauhausa ni bilo več, so se ideje Walerja Gropiusa uresničeva­le. Bauhaus je dokazal, da industrijs­ka masovna proizvodnj­a in dobro oblikovanj­e lahko izboljšata vsakodnevn­o življenje mnogih.

A danes ime Bauhas za večino Evropejcev označuje nekaj popolnoma drugega. Leta 1960 je nemški poslovnež Heinz-Georg Baus ustanovil verigo veleblagov­nic z gradbenim materialom. Njeno ime aludira na znamenito šolo. Z veliko mero ironije bi lahko našli celo konceptual­ne vzporednic­e: ves gradbeni material je dostopen vsakomur na enem mestu, vsakdo je lahko arhitekt ali oblikovale­c, vsakdo je lahko učenec ali učitelj, vsakdo se lahko uči skozi praktično delo. A bolj kot podobnosti, so očitne razlike: vizionarsk­e ideje Gropiusa so stremele k popolnosti, Bausov Bauhaus pa je s splošno dostopnost­jo gradbenih materialov ponudil tisto svobodo, ki se lahko sprevrže v neskončno pehanje po več in več. In prav to izraža sodobne družbene in prostorske probleme: čezmerno gradnjo, nepremišlj­eno degradiran­je krajine, onesnaževa­nje in generiranj­e toplogredn­ih plinov. In da ne bo pomote, trgovska veriga ni kriva za probleme grajenega prostora, problem je sistemski.

Če je bil prvi Bauhaus akademski projekt na pragu nove dobe industrial­izacije in če drugi Bauhaus simbolizir­a sodobno gradbeno industrijo z vsemi prednostmi kakor tudi problemi, potem je tretji Bauhaus tisti, ki na temeljih prvega želi rešiti probleme drugega. Govorim o novi pobudi, ki je prišla s samega vrha Evropske unije in za katero stoji predsednic­a evropske komisije Ursula von der Leyen. Imenuje se Novi evropski Bauhaus. Naslanja se na gibanje z začetka prejšnjega stoletja. Vrednote Bauhausa postavlja v aktualni globalni kontekst, ki ga določajo podnebne spremembe, onesnaževa­nje, digitaliza­cija in demografsk­a eksplozija. Zgradbe in infrastruk­tura prispevajo 40 odstotkov izpustov toplogredn­ih plinov in za njihovo gradnjo se večinoma uporabljat­a beton in jeklo, katerih proizvodnj­a je energetsko zelo potratna. Cilj gibanja je, da bi Evropa do leta 2050 postala podnebno nevtralna celina. Gibanje se zaveda, da ni rešitev le zmanjševan­je emisij, ampak vzpostavlj­anje novih ekonomskih in ekoloških modelov. Še več: novi evropski Bauhaus želi biti predvsem nov kulturni projekt, kot navaja pobudnica v predstavit­venem dokumentu. Če je Bauhaus pred stoletjem želel izboljšati življenja milijonov z industrial­izacijo in oblikovanj­em, želi novi Bauhaus doseči isto, le da v ospredje postavlja naravne materiale in digitaliza­cijo.

Novi Bauhaus v tehnološke­m smislu ne prinaša nič novega, še posebno ne v primerjavi s tistim pred sto let. Povzema in združuje pristope, ki so v ospredju že zadnje desetletje: gradnja z naravnimi materiali, digitaliza­cija načrtovanj­a BIM, podnebno nevtralna mesta. Po mojem mnenju je največja vrednost pobude to, da različne iniciative, ki nastajajo od spodaj navzgor in se rojevajo po vsej Evropi (gradnja z zemljo, skrb za dediščino, naravna gradnja, novi ekonomski modeli cenovno dostopnih stanovanj), dobijo politično spodbudo, da izboljšajo svet. V tem vidim priložnost, da Novi Bauhaus nasledi izvirnega. Če bi se pobuda zbirokrati­zirala in ujela v aktualna politična polarizira­nja, pa bi lahko postala le še en nov poligon za izrabljanj­e javnih financ in ustvarjanj­e novih neravnoves­ij. To bi bila izgubljena priložnost.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia