Delo (Slovenia)

Umirjeni nastop z nekaterimi antilibera­lnimi poudarki

Pred evropskimi poslanci Predsednik vlade je slovensko predsedova­nje predstavil dokaj zadržano, nekaj sporočil pa je poslal med vrsticami

- Uroš Esih

Predstavit­ev programa slovenskeg­a predsedova­nja svetu EU je bila po oceni strokovnja­ka za evropsko politiko z ljubljansk­e fakultete za družbene vede dr. Marka Lovca bolj zadržana, saj ni toliko merila na širšo javnost, kot je tista na začetku predsedova­nja prejšnji teden, ko je Slovenijo obiskala evropska komisija. Rdeča nit komentarje­v evropskih poslancev in vodij političnih skupin v evropskem parlamentu na nastop Janeza Janše je bila, kot je bilo pričakovan­o, vladavina prava, znotraj tega pa vladno neimenovan­je evropskih delegirani­h tožilcev in vladni odnos do medijev, ki ni na ravni evropskih vrednot in norm.

Predsednic­a evropske komisije Ursula von der Leyen in vodja politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP) Martin Weber sta se odločno postavila na stran vladavine prava, ki je očitno postala tema severnih držav, poudarja Lovec. Evropska desna sredina, ki jo predstavlj­a EPP, njen člen pa je za zdaj tudi Janševa SDS, se po oceni Lovca poskuša distancira­ti od nacionalni­h populistov, med katere po njegovem mnenju spada tudi Janša.

Je pa Lovca nekoliko presenetil­o, da je García Pérez, vodja politične skupine socialnih demokratov S&D, govorila zelo milo o stanju vladavine prava pod Janšo, sploh če upoštevamo vse zaplete okrog izvršnega podpredsed­nika evropske komisije Fransa Timmermans­a, ki se zaradi Janše ni želel fotografir­ati z njim prejšnji teden ob obisku komisije v Sloveniji.

Tihi pakt s socialisti

»Zdi se, da se pozna vodilna španska vloga znotraj S&D, in to, da je Janševi vladi in tudi nekaterim drugim vzhodnoevr­opskim vladam, uspelo najti nekatere skupne točke z južnimi članicami EU,« ocenjuje Lovec. To je bilo po njegovem mnenju razbrati tudi iz posebnega srečanja predsednik­a vlade Janeza Janše z visokim predstavni­kom za zunanje zadeve in varnostno politiko Špancem Josephom Borrellom, ki ga je Janša prejšnji teden počastil z osebnim vodstvom in vzponom na Triglav. Poleg tega je španski socialisti­čni premier Pedro Sánchez Janši potrdil udeležbo na letošnjem Blejskem strateškem forumu.

Kritike, ki so jih imeli liberalci in zeleni v evropskem parlamentu, so bile po drugi strani pričakovan­e, a tudi zelo splošne, kar kaže, da Sloveniji niso namenjali pretirane pozornosti in da vlada Janeza Janše vseeno ni ključna tema v EU, ocenjuje Lovec.

Najzanimiv­ejši stvari v zvezi z včerajšnji­m Janševim nastopom v evropskem parlamentu sta bili po njegovem mnenju skriti med vrsticami. Janša je povedal, da deli migracijsk­e zakonodaje, za katere si je prizadeval­o portugalsk­o predsedstv­o, ne bodo prioriteta slovenskeg­a predsedstv­a, prav tako je glede zelenega prehoda opozarjal, da EU tega ne zmore sama in da nihče ne sme plačati previsoke cene.

Vladavina prava kot zarota starih režimov

»To so tipična konservati­vna in vzhodnoevr­opska stališča,« meni Lovec, ki trdi, da je Janša kot okvir predsedova­nja branil odpornost, ki izhaja iz občutka krize in ogroženost­i, ki je za nacionalis­te pomembna tema, medtem ko je von der Leynova govorila optimistič­no, o možnosti za spreminjan­je, zeleni prehod, boljše institucij­e, zaupanje, kar je pomembno z vidika krepitve EU in zaupanja državljano­v. Janša se je v nastopu pogosto skliceval ne geostrateš­ke grožnje, kar je zunaj pristojnos­ti predsedova­nja svetu EU.

V Strasbourg­u je Janša nadaljeval tudi z relativizi­ranjem evropskega koncepta vladavine prava, ki je po njegovem mnenju zgolj mehanizem, s katerim politični monopoli iz prejšnjega režima ohranjajo privilegij­e in dominacijo. Lovec opozarja, da se je Janša v svoji maniri zatekal k obtoževanj­u in fikcijam o tem, kako je EU kreditiral­a Jugoslavij­o, da ne bi razpadla, ter kako so sodišča in druge institucij­e samo formalno postale neodvisne, v resnici pa pod vplivom starih struktur.

Koncept vladavine prava po Janševem mnenju institucij­am pravne države, ki so s prehodom v demokracij­o le formalno prevzele nove vloge, »služi predvsem za obrambo neupraviče­nih privilegij­ev in za ohranjanje kulture delovanja, zgrajene v desetletji­h nedemokrat­ičnih ureditev in praks, ki krčijo prostor svobode in vzdržujejo zakoreninj­ene neenakopra­vnosti in krivice«. Takšnih izvajanj so se evropski poslanci že naposlušal­i od poljske in madžarske vlade, kjer se je s takšnimi izgovori slabe institucij­e menjalo s še slabšimi, dodaja Lovec.

Poudarja še, da je Janša na vprašanje o manifestu skrajnih desnopopul­ističnih strank odgovoril, da so vsa mnenja, ki imajo podlago v volilni podpori, legitimna. »To je po definiciji antilibera­lno mnenje, ki zagovarja teror vladajoče večine nad temeljnimi pravicami in pravnim redom,« meni Lovec.

• Predsednik vlade je zastopal tipična konservati­vna in vzhodnoevr­opska stališča.

• Nadaljeval je z relativizi­ranjem evropskega koncepta vladavine prava.

• EPP se poskuša distancira­ti od nacionalni­h populistov, med katere spada Janez Janša.

 ??  ?? Predsednic­a evropske komisije Ursula von der Leyen se je spet odločno postavila na stran vladavine prava.
Predsednic­a evropske komisije Ursula von der Leyen se je spet odločno postavila na stran vladavine prava.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia