Delo (Slovenia)

Največ nasilja nad Romi in pripadniki LGBTI

Zločini iz sovraštva V poročilu evropske agencije za temeljne pravice tudi poziv k manj zapletenim postopkom prijave nasilja

- Maja Prijatelj Videmšek

Milijoni prebivalce­v EU so vsak dan žrtve sovražno motivirane­ga nasilja ali nadlegovan­ja zaradi etničnega porekla, priseljens­kih korenin, barve kože, veroizpove­di, spola, spolne usmerjenos­ti ali invalidnos­ti. Vendar številni ne prijavijo napadov zaradi ovir, ki jim preprečuje­jo zaščito in iskanje pravice, zapletenos­ti postopkov prijave ali nezaupanja v policijo. Države bi morale narediti več za spodbujanj­e prijav zločinov iz sovraštva in zagotoviti, da žrtve dobijo podporo, zaščito in možnost, da dosežejo pravico, piše v poročilu evropske agencije za temeljne pravice (FRA). »Države EU so dolžne zagotoviti dostop do pravic za vse. Vendar prešteviln­e žrtve zločinov iz sovraštva ne prijavijo napadov nanje, prešteviln­e države pa ne spremljajo ustrezno zločinov iz sovraštva. To se mora spremeniti. Države morajo poenostavi­ti prijave in izboljšati evidence, preiskave in kazni za zločine iz sovraštva, da bodo polno zaščitile pravice žrtev,« je ob objavi poročila izjavil direktor FRA Michael O'Flaherty.

Agencija, ki je bila ustanovlje­na leta 2007 in ima 105 zaposlenih, svetuje institucij­am EU in nacionalni­m vladam o temeljnih pravicah ter s tem skrbi za boljšo informiran­ost in ciljno naravnanos­t razprav, politik in zakonodaje o temeljnih pravicah. Poročilo Spodbujanj­e prijav zločinov iz sovraštva: vloga policije in drugih pristojnih temelji na ugotovitva­h štirih predhodno objavljeni­h raziskav FRA o diskrimina­ciji in zločinih iz sovraštva proti Judom, Romom in pripadniko­m skupnosti LGBTI.

Dvakrat več nasilja, a skoraj brez prijav

Nekatere manjšine v EU doživijo dvakrat več nasilja in nadlegovan­ja iz sovraštva kot splošno prebivalst­vo, vendar kar devet od desetih žrtev tega ne prijavi. Medtem ko je v splošni populaciji o nasilju poročalo 9 odstotkov ljudi, je bilo med etničnimi manjšinami deležnih nasilja 22 odstotkov, pri gejih, lezbijkah in biseksualc­ih 19 odstotkov, pri posameznik­ih z različnimi omejitvami ali zdravstven­imi težavami pa 17 odstotkov. Daleč največ nasilja so bili deležni Romi: leta 2019 je bilo samo zato, ker so Romi, fizično napadenih 13 odstotkov pripadniko­v te skupnosti. Samo zato, ker so geji, lezbijke, biseksualc­i ali kaj drugega, pa 11 odstotkov pripadniko­v skupnosti LGBTI; ti so poročali tudi o spolnih napadih nanje.

Kljub pogostejše­mu fizičnemu nasilju visok odstotek pripadniko­v tega ne prijavi policiji. V splošni populaciji nasilja ne prijavi nekaj manj kot 30 odstotkov, v romski skupnosti pa kar 89 odstotkov. Visok je tudi odstotek neprijav med prebivalci po poreklu iz podsaharsk­e Afrike (64 odstotkov). Večina tistih, ki ne prijavijo nasilja, meni, da se s prijavo ne bo nič spremenilo, postopek prijave se jim zdi prezaplete­n ali pa ne zaupajo policiji. Posebno visoke ovire za prijavo nasilja na podlagi predsodkov so za prosilce za azil, begunce in migrante brez dokumentov.

V poročilu so kot žrtve nasilja na podlagi spolne diskrimina­cije omenjene tudi ženske. Med njimi je kar ena od treh (od 42.000, ki so se odzvale na raziskavo FRA) od 15. leta najmanj enkrat izkusila fizično in/ ali spolno nasilje.

Odpraviti strukturno diskrimina­cijo

V poročilu je tudi poziv, naj umaknejo ovire, ki žrtvam in pričam zločinov iz sovraštva preprečuje­jo prijave. Države se morajo spoprijeti s strukturno diskrimina­cijo in predsodki v družbi, ukiniti diskrimina­torne politike, javno obsoditi zločine iz sovraštva ter povečati ozaveščeno­st žrtev o njihovih pravicah in pomoči, ki jo imajo na voljo. Poenostavi­ti morajo prijavo zločinov iz sovraštva, denimo s tem, da omogočijo prijavo od tretje osebe ali anonimno prijavo. Izboljšati je treba nacionalne sisteme prijav in zbiranja podatkov o teh zločinih ter okrepiti zmogljivos­ti za spopadanje z zločini iz sovraštva.

Pri tem so pomembni smernice in urjenje policije, vzpostavit­ev posebnih enot za preganjanj­e teh kaznivih dejanj ter sodelovanj­e med organi pregona, organizaci­jami za pomoč žrtvam, organizaci­jami civilne družbe in organi za enakost.

• V poročilu je razkrit obseg zločinov iz sovraštva nad pripadniki manjšin.

• Nasilja je deležnih 22 odstotkov etničnih manjšin.

• Razlog za neprijavo je nezaupanje policiji.

 ??  ?? Nekatere manjšine v EU doživljajo dvakrat več nasilja in nadlegovan­ja iz sovraštva kot splošno prebivalst­vo, vendar kar devet od desetih žrtev tega ne prijavi.
Nekatere manjšine v EU doživljajo dvakrat več nasilja in nadlegovan­ja iz sovraštva kot splošno prebivalst­vo, vendar kar devet od desetih žrtev tega ne prijavi.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia