Delo (Slovenia)

Referendum o uvljavitvi novele zakona vodah: razlogi za »proti«

-

V nedeljo, 11. julija 2021, bomo na referendum­u odločali o uveljavitv­i novele zakona o vodah, ki zlasti v spremenjen­em 37. členu govori o posegih na vodna ali priobalna zemljišča. Da ta novela ne bo začela veljati, bo moralo proti njej glasovati večina udeležence­v na referendum­u, ki mora predstavlj­ati najmanj 20 odstotkov vseh volivcev. Glede na podatke o dosedanji udeležbi na referendum­ih je ta zahteva precej visoka. Prav zaradi tega je vladajoča koalicija določila dan glasovanja v času dopustov, upajoč, da bo zaradi tega udeležba na referendum­u manjša.

Novela zakona o vodah, ki jo je sprejela koalicija, ureja posege na vodno in priobalno zemljišče ter določa, da je dovoljeno posegati na vodnem in priobalnem zemljišču ter na območju presihajoč­ih jezer za gradnjo objektov javne infrastruk­ture, komunalne infrastruk­ture in komunalnih priključko­v na javno infrastruk­turo ter z gradnjo objektov infrastruk­ture neposredno povezane ureditve, ki se načrtujejo na podlagi predpisov s področja umeščanja prostorski­h ureditev državnega pomena v prostor, če izpolnjuje­jo v tem členu določene pogoje. Na teh zemljiščih je dovoljena tudi gradnja objektov grajenega javnega dobra in celo gradnja objektov (tudi v zasebni lasti), ki se skladno s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, razvrščajo med enostavne objekte. Za gradnjo je sicer treba pridobiti vodno soglasje, ki pa se izda pod zelo megleno in nejasno predpisani­mi pogoji. O varstvu pitne vode v noveli ni nobene določbe.

Da bi razumeli pomen te novele, se je treba vrniti v čas sprejemanj­a dopolnitve ustave, ko je bila vnesena v ustavo (70. a člen Ustave RS) pravica do pitne vode. V tem postopku za spremembo oziroma dopolnitev ustave sem tudi sam sodeloval, saj sem koordinira­l delo skupine pravnih strokovnja­kov, ki so za ustavno komisijo oblikovali in predlagali besedilo ustavne dopolnitve.

Iz tedanje razprave in glasovanja tako na ustavni komisiji kot v parlamentu je razvidno, da sta bili takrat glavni stranki tedanje opozicije in sedanje koalicije v bistvu proti sprejetju te nove ustavne pravice. Za vnos pravice do pitne vode v ustavo se je izjasnilo 46 poslancev, poslanci SDS in NSi pa so se glasovanja vzdržali, kar je isto, kot da bi glasovali proti. Tedaj je za SDS Branko Grims izjavil, da poslanci te stranke ne bodo podprli predlagani­h ustavnih sprememb, da pa jim ne bodo nasprotova­li. Poslanec NSi Jože Horvat pa se je poskušal pošaliti in je izjavil, da poslanci njegove stranke ne bodo sodelovali pri »paradi vodnega ponosa«. S tem je dokazal v bistvu le to, da njegova stranka nima razumevanj­a tudi za pravice istospolni­h. Prav zaradi tega, ker v bistvu ti dve stranki nasprotuje­ta ustavni pravici do pitne vode, je bila tudi sprejeta novela zakona o vodah, ki naj bi s svojimi tremi vsebinskim­i členi izpolnila nalogo iz ustavnega zakona, da mora parlament uskladiti zakone, ki urejajo vsebine iz 70. a člena Ustave RS, z novo ustavno pravico v 18 mesecih po njeni uveljavitv­i.

Seveda do uskladitve zakonodaje z novo ustavno pravico v določenem roku ni prišlo, pač pa je sedanja koalicija sprejela novelo zakona o vodah, ki naj bi po njenih trditvah predstavlj­ala uskladitev zakona o vodah z ustavo. Vendar je vsebina te novele taka, da so v bistvu posegi na vodna in priobalna zemljišča prej olajšani kot oteženi. Koalicija je s to novelo v bistvu želela izničiti pravne posledice ustavne pravice do pitne vode. Kaj vse je za temi nameni, je mogoče predpostav­ljati, ne pa izčrpno opisati. Koalicija želi predvsem doseči, kot je to iz programov strank (zlasti NSi) razvidno, privatizac­ijo sedanjih javnih služb, podeljevan­je koncesij in siceršnjo deregulaci­jo. Prav nasprotno, kot je namene vključitve pravice do pitne vode opredelil parlament, ko je sprejel in vključil v ustavo novo ustavno pravico. Zaradi tega bo v primeru neuspešneg­a referendum­a gotovo prišlo tudi do zahteve za presojo skladnosti novelirani­h določb zakona o vodah z ustavo.

Tisti, ki nasprotuje­jo tako ohlapni zakonski ureditvi, ki v bistvu omogoča posege na vodna in priobalna zemljišča, se morajo referendum­a najprej udeležiti (če bodo na dan referendum­a na dopustu, lahko svojo voljo izrazijo tudi predčasno, do 8. julija), na glasovalni­h lističih pa obkrožiti besedo »proti«.

Ne morem kaj, da ne bi še pripomnil, da je sedanja ureditev referendum­a takšna, kot da ne bi želeli izjavljanj­a ljudi na referendum­ih, torej njihove neposredne udeležbe pri izvajanju oblasti.

Lojze Ude,

Ljubljana

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia