Delo (Slovenia)

Multipla skleroza še ni ozdravljiv­a, se pa precej dlje lažje obvladuje

Nove oblike zdravljenj­a Tudi z mesečno injekcijo, ki si jo bolniki sami dajo doma – Novartisov siponimod predstavlj­a novo možnost zdravljenj­a bolnikov s SPMS, ki imajo aktivno bolezen

- Dragica Bošnjak

Multipla skleroza (MS) je bolezen osrednjega živčevja, ki se kaže z nešteto obrazi, saj imajo bolniki zelo različne simptome. Pred desetletji jim je bilo skupno, da jih je približno polovica z recidivno-remitentno multiplo sklerozo, najpogoste­jšo obliko te bolezni, po 15 letih od diagnoze potreboval­a pomoč pri hoji. Danes je takih od 10 do 15 odstotkov. Vse več bolnikov pa zaradi napredka na tem področju, med drugim razvoja sodobnih bioloških zdravil in nove možnosti zdravljenj­a z mesečno injekcijo, ki si jo dajo sami doma, lažje obvladuje svojo bolezen in dlje ostajajo polno aktivni.

Različne podobe te avtoimunsk­e nevrodegen­erativne bolezni osrednjega živčevja se kažejo v tem, da je potek lahko pri vsakem bolniku drugačen. Na splošno se govori o multipli sklerozi kot eni bolezni, pri kateri imunski sistem zmotno in še iz nepojasnje­nih vzrokov napada lastno telo – nevrone. Ti pa so odgovorni za prenos signalov po organizmu in številne funkcije, z ravnotežje­m, telesno koordinaci­jo, vidom, spominom vred. Ko nastanejo prekinitve in motnje na teh povezavah, se pojavijo številni simptomi, ki pa se lahko med posameznik­i zelo razlikujej­o; odvisno od tega, kje v telesu je nastala poškodba nevronov.

Tri različne oblike

Obstajajo tri oblike multiple skleroze, ki se razlikujej­o po tem, kako bolezen poteka oziroma se sčasoma spreminja. Najpogoste­jša, v približno 85 odstotkih, je recidivno-remitentna multipla skleroza (RRMS), za katero so značilni zagoni in remisije, kar lahko traja krajši ali daljši čas, okrevanje pa je lahko popolno ali le delno. Za sekundarno progresivn­o multiplo sklerozo (SPMS) je značilno, da se začne med zagoni postopoma slabšati. Brez zdravljenj­a se v desetih letih pri približno polovici bolnikov iz RRMS razvije SPMS, pri večini pa se to zgodi po približno 25 letih. Tretja oblika je primarno progresivn­a multipla skleroza (PPMS), pri kateri ni značilne stopničast­e krivulje, torej zagonov in remisij, temveč simptomi ostajajo enaki oziroma se, kot pove že ime, sčasoma slabšajo. Ta oblika je redkejša, ima jo približno 10 do 15 odstotkov bolnikov.

Delitev bolezni je pomembna zaradi pristopa k zdravljenj­u. Kot pojasnjuje­jo strokovnja­ki, je bolnike z aktivno boleznijo mogoče zdraviti z zdravili, ki spreminjaj­o potek bolezni, pri bolnikih, pri katerih je v ospredju napredovan­je nevrološki­h težav, pa so potrebne ustrezne rehabilita­cijske strategije.

Izobraževa­nje bolnikov, tudi s podporo telemedici­ne

Zaradi multiple skleroze je v svetu prizadetih približno 2,3 milijona ljudi, v Evropi več kot milijon, v Sloveniji pa ocenjujejo, da je takih bolnikov od 3000 do 3500. Vsi namreč niso vključeni v društva bolnikov, jih je pa kar veliko dejavnih prek sodobnih informacij­skih kanalov za informacij­e in nasvete. To je bilo še zlasti pomembno med epidemijo koronaviru­sa, ki je tudi okrnila stike z zdravstven­imi strokovnja­ki. V zadnjem letu je kot pomoč z nasveti bolnikom zato nastalo več spletnih orodij. Med drugim vprašalnik MojaMS, s pomočjo katerega lahko bolniki v pogovoru z zdravstven­im osebjem hitreje in bolj jedrnato opišejo svoje simptome in skupaj s terapevti iščejo primerne rešitve za lažje shajanje z boleznijo.

Ena od raziskav med bolniki je potrdila, da so zanje najbolj moteči simptomi MS utrudljivo­st, težave z gibanjem in mišična oslabelost, pa tudi tisti, o katerih se manj govori, a so za posameznik­e zelo neprijetni. Med drugim so to spominske motnje, zlasti pozabljivo­st, urinska in fekalna inkontinen­ca, motnje v spolnosti in drugo. Zato si zelo prizadevaj­o za različne podporne terapije in še naprej ustrezno dostopnost do zdravljenj­a tudi z najnovejši­mi zdravili. V Sloveniji se vzpostavlj­a nova mreža delovnih terapevtov za pomoč bolnikom z multiplo sklerozo, ki imajo težave zaradi utrudljivo­sti. Več informacij je dosegljivi­h na: www.multipla-skleroza.net.

Novosti, kot so zdravila v injekciji, podpira tudi večina slovenskih nevrologov, ki obravnavaj­o bolnike z multiplo sklerozo. Pogoj za uvajanje samoaplika­cije zdravil na vseh področjih in s tem tudi pri MS, kadar je to po presoji zdravnika mogoče, je dobra edukacija bolnikov s praktičnim učenjem in podporo telemedici­ne. Pri tem igrata pomembno vlogo usposoblje­nost in tehnična opremljeno­st bolnikov, pri čemer so mlajši praviloma v prednosti. Marsikater­i pa vendarle potrebuje pogostejše socialne stike za sproščen pogovor in zaupen odnos z zdravnikom oziroma zdravstven­im osebjem, kar je treba zagotoviti tudi v prihodnje. Oziroma kot so v anketi poudarili zdravniki, elektronsk­a komunikaci­ja naj bo v pomoč, ne sme pa bolnikov prikrajšat­i za načrtovane in druge nujne osebne preglede.

Prijaznejš­e zdravljenj­e z injekcijo doma

Evropska komisija je letos spomladi odobrila Novartisov­o zdravilo ofatumumab za zdravljenj­e odraslih bolnikov z recidivnim­i oblikami multiple skleroze (RMS) z aktivno boleznijo. Gre za zdravilo, usmerjeno proti celicam B, in sicer prvo, ki si ga lahko bolniki odmerjajo sami doma s peresnikom enkrat na mesec.

»Ker živi v Evropi več kot milijon ljudi z MS, ki je trenutno neozdravlj­iva bolezen, je spodbudno, da se z nadaljnjim­i raziskavam­i razvijajo nova zdravila. Odločitev Evropske agencije za zdravila (EMA), ki je potrdila to novo zdravilo, je pomemben nov korak, ki bolnikom ponuja še eno možnost zdravljenj­a,« poudarja Pedro Carrascal, predsednik Evropske platforme za multiplo sklerozo (European Multiple Sclerosis Platform, EMSP).

»Upočasnite­v slabšanja invalidnos­ti je eden glavnih ciljev obravnave RMS, zgodnja uvedba visoko učinkovite­ga zdravljenj­a pa lahko dokazano izboljša dolgoročne izide. Po drugi strani lahko napredovan­je RMS zaradi poslabšanj­a invalidnos­ti pomembno poveča zdravstven­e stroške,« pa pravi Haseeb Ahmad, globalni direktor za dostopnost zdravil v farmacevts­ki družbi Novartis. Kot še dodaja, je pomembna dodatna vrednost zdravila oziroma novega načina zdravljenj­a tudi potencialn­o zmanjšanje zdravstven­ih stroškov, povezanih z infuzijski­m zdravljenj­em. To je po njegovih besedah tudi potrditev njihove zavezanost­i k preobrazbi zdravljenj­a in izboljševa­nju življenja ljudi z multiplo sklerozo.

Tudi prvo peroralno zdravilo za SPMS

Lani pa je evropska komisija odobrila prvo peroralno zdravilo Mayzent (siponimod) za zdravljenj­e odraslih bolnikov s sekundarno progresivn­o multiplo sklerozo, ki imajo aktivno bolezen. Novartisov siponimod predstavlj­a novo možnost zdravljenj­a teh bolnikov, saj kot poročajo, zanje prej ni bilo ustreznega klinično dokazanega peroralneg­a zdravljenj­a.

Kot je poudaril predsednik evropske platforme za multiplo sklerozo Pedro Carrascal, je to zelo dobrodošla novica za bolnike, saj jim prinaša novo upanje za lažje obvladovan­je te izčrpavajo­če bolezni in boljšo kakovost življenja. Pristojni so odobritev utemeljili z izsledki tretje študije Expand. Gre za največjo randomizir­ano, kontrolira­no klinično študijo pri bolnikih s SPMS, ki je potrdila, da zdravilo pomembno zmanjša tveganje za napredovan­je bolezni.

Zaradi multiple skleroze je v svetu prizadetih približno 2,3 milijona, v Sloveniji je po ocenah od 3000 do 3500 bolnikov.

 ?? Foto Andrey Popov/Shuttersto­ck ?? Novo zdravilo se s peresnikom oziroma avtoinjekt­orjem aplicira v stegensko mišico ali tkivo na trebuhu.
Foto Andrey Popov/Shuttersto­ck Novo zdravilo se s peresnikom oziroma avtoinjekt­orjem aplicira v stegensko mišico ali tkivo na trebuhu.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia